Μελέτες περίπτωσης: Transmeta Crusoe, Beowulf, DSP