Γλωσσάριο από τα Αγγλικά στα Ελληνικά

Accumulator
Συσσωρευτής
Accumulator
Συσσωρευτής
Adder
Αθροιστής
Aging
Γήρανσης
Analog to digital converter
Αναλογικός-ψηφιακός μετατροπέας
Arithmetic and logical unit
Μονάδα αριθμητικής και λογικής
Arithmetic and logical unit (ALU)
Αριθμητική και λογική μονάδα
Assembly language
Συμβολική γλώσσα
Associative cache
Συσχετιστική κρυφή μνήμη
Based address
Διεύθυνση με βάση
Based indexed address
Διεύθυνση με βάση και δείκτη
Based indexed scaled address
Διεύθυνση με βάση, δείκτη και πολλαπλασιαστή
Binary
Δυαδικοί
Bit strings
Σειρές bit
Breakpoint
Σημεία διακοπής
Bus
Δίαυλος
Bus arbitration
Διαιτησία διαύλου
Bus control
Έλεγχος διαύλου
Cache memory
Κρυφή μνήμη
Capacitors
Πυκνωτές
Carry
Κρατούμενο
Character strings
Συμβολοσειρές
Clock
Ρολόι
Control hazards
Κίνδυνοι ελέγχου
Control unit
Μονάδα ελέγχου
Copy back
Υστεροεγγραφή
Data breakpoint
Σημεία διακοπής δεδομένων
Data hazards
Κίνδυνοι δεδομένων
Decimal
Δεκαδικό
Decoder
Αποκωδικοποιητής
Digital signal processors
Επεξεργαστές ψηφιακής επεξεργασίας σήματος
Digital to analog converter
Ψηφιακός-αναλογικός μετατροπέας
Digitizer
Ψηφιοποιητής
Direct address
'Αμεση διεύθυνση
Direct-mapped cache
Κρυφή μνήμη άμεσης χαρτογράφησης
Dynamic branch prediction hardware
Υλικό δυναμικής πρόβλεψης άλματος
Encoder
Πολυπλέκτης
Expanding opcode
Αναπτυσσόμενος κωδικός πράξης
Explicit operands
Ρητών τελεστέων
First page in first page out
Πρώτη σελίδα μέσα πρώτη σελίδα έξω
Flags
Ενδείκτες
Generation
Γενιά
Global page replacement algorithm
Ολικό αλγόριθμο αντικατάστασης σελίδων
Hazards
Κινδύνους
Hexadecimal
Δεκαεξαδικό
High impedance (Z)
Υψηλής αντίστασης
Hit ratio
Ποσοστό επιτυχιών
Hypercube
Υπερκύβου
IR
ΚΕ
Immediate operand
'Αμεσος τελεστέος
Indexed address
Διεύθυνση με δείκτη
Input output devices
Συσκευές εισόδου εξόδου
Instruction decode
Αποκωδικοποίηση εντολής
Instruction execution
Εκτέλεση εντολής
Instruction fetch
Ανάκληση εντολής
Instruction register
Καταχωρητής εντολής
Integrated circuits
Ολοκληρωμένα κυκλώματα
Interrupt
Διακοπή
Interrupt
Διακοπή
Keyboard
Πληκτρολόγιο
Label
Ετικέτα
Large scale integrated circuits
Ολοκληρωμένα κυκλώματα υψηλής ολοκλήρωσης
Latch
Ασφάλεια
Least recently used
Λιγότερο πρόσφατα χρησιμοποιούμενης σελίδας
Least recently used
Λιγότερο πρόσφατα χρησιμοποιούμενης σελίδας
Local page replacement algorithm
Τοπικό αλγόριθμο αντικατάστασης σελίδων
MAR
ΚΔιΜ
MDR
ΚΔεΜ
Main memory
Κύρια μνήμη
Memory access
Πρόσβαση μνήμης
Memory address register
Καταχωρητής διεύθυνσης μνήμης
Memory addresses
Διευθύνσεις μνήμης
Memory data register
Καταχωρητής δεδομένων μνήμης
Memory management unit
Μονάδα διαχείρισης μνήμης
Mesh
Πλεγματική
Microcode
Μικροεντολή
Mouse
Ποντίκι
Multiple Instruction Multiple Data
Πολλαπλών εντολών και δεδομένων
Nanoprogramming
Νανοπρογραμματισμός
Not Recently Used
Δε χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα
Not frequently used
Λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενης σελίδας
Open collector
Ανοικτού συλλέκτη
Optimal page replacement algorithm
Αλγόριθμο βέλτιστης αντικατάστασης σελίδας
Overflow
Υπερχείλιση
PC
ΜΠ
Packed decimal
Συσκευασμένοι δεκαδικοί
Page fault
Λάθος παρουσίας
Page frames
Πλαίσια σελίδας
Page table
Πίνακα σελίδων
Pages
Σελίδες
Paging daemon
Διεργασία σελιδοποίησης
Physical memory
Φυσικής μνήμης
Pipelining
Διοχέτευση
Plotter
Σχεδιογράφος
Prepaging
Προσελιδοποίησης
Present bit
bit παρουσίας
Printers
Εκτυπωτές
Processor
Επεξεργαστής
Program counter
Μετρητής προγράμματος
Punched cards
Διάτρητες κάρτες
RAW - read after write
Ανάγνωση μετά από εγγραφή
Reduced Instruction Set Computer
Μηχανών Περιορισμένου Συνόλου Εντολών
Refresh cycles
Κύκλους ανανέωσης
Register
Καταχωρητής
Register indirect address
Έμμεση διεύθυνση από καταχωρητή
Registers
Καταχωρητές
Scanner
Σαρωτής
Screen
Οθόνη
Second chance replacement algorithm
Αλγόριθμο αντικατάστασης δεύτερης ευκαιρίας
Segments
Τμήματα
Set associative cache
Συσχετιστική κρυφή μνήμη συνόλου
Shift
Ολίσθηση
Shift register
Καταχωρητής ολίσθησης
Sign
Πρόσημο
Silicon
Πυρίτιο
Silicon on insulator (SOI)
Πυριτίου σε μονωτικό υλικό
Single Instruction Multiple Data
Ξεχωριστής εντολής πολλαπλών δεδομένων
Single Instruction Single Data
Ξεχωριστής εντολής και δεδομένων
Single step execution
Εκτέλεση εντολών βήμα-βήμα
Stack pointer
Δείκτης στοίβας
Structural hazards
Δομικοί κίνδυνοι
Thrashing
Απότομη πτώση της απόδοσης
Translation lookaside buffer
Ενδιάμεσο ενταμιευτή μετάφρασης
Trap
Παγίδα
Tri-state output
Τρισταθής έξοδης
Unary
Μοναδιαίοι
Very large scale integrated circuits
Ολοκληρωμένα κυκλώματα υπερύψηλης ολοκλήρωσης
Very long instruction word
Εξαιρετικά εκτεταμένου μήκους εντολών
Virtual addresses
Εικονικές διευθύνσεις
Virtual machines
Εικονικές μηχανές
Virtual memory
Εικονική μνήμη
Virtual memory
Εικονική μνήμη
WAR - write after read
Εγγραφή μετά από ανάγνωση
WAW - write after write
Εγγραφή μετά από εγγραφή
Working set
Σύνολο εργασίας
Working set model
Μοντέλο συνόλου εργασίας
Write through
Διεγγραφή