Γλωσσάριο από τα Αγγλικά στα Ελληνικά

Abstract data type
Αφηρημένος τύπος δεδομένων
Abstract data type design
Σχεδίαση με αφηρημένους τύπους
Address
Διεύθυνση
Argument
Όρισμα
Array
Πίνακα
Assembler
Συμβολομεταφραστής
Boolean and
Λογική σύζευξη
Boolean not
Λογική άρνηση
Boolean or
Λογική διάζευξη
Browser
Φυλλομετρητή
Buffer
Ενταμιευτή
Call
Κλήση
Call by reference
Κλήση κατ' αναφορά
Call by value
Κλήση κατ' αξία
Cast
Προσαρμογή
Class
Κλάση
Communicating concurrent processes
Επικοινωνούσες ταυτόχρονες διεργασίες
Communication interfaces
Διαπροσωπείες επικοινωνιών
Compiler
Μεταγλωττιστής
Conceptual model
Ιδεατό μοντέλο
Constant
Σταθερά
Control flow
Έλεγχος ροής
Control structure
Δομή ελέγχου
Data dictionary
Λεξικό δεδομένων
Data flow
Ροή δεδομένων
Data flow diagram
Διάγραμμα ροής δεδομένων
Data hiding design
Σχεδίαση απόκρυψης δεδομένων
Debuger
Αποσφαλματωτής
Declaration
Δήλωση
Declarative
Δηλωτική
Definition
Ορισμό
Definition
Ορισμό
Editor
Προετοιμαστής/Διορθωτής
Entity relationship diagram
Διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων
Entity relationship models
Μοντέλο οντοτήτων σχέσεων
Enumeration
Απαρίθμησης
Escape sequence
Ακολουθίες διαφυγής
False
Ψευδές
Finite state machine
Μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων
Floating point numbers
Αριθμούς κινητής υποδιαστολής
Flow charts
Διαγράμματα ροής
Format code
Κωδικό μορφής
Functional composition
Λειτουργική σύνθεση
Functions
Συναρτήσεων
Global
Καθολικές
Hardware
Υλικό
Hardware interfaces
Διαπροσωπείες υλικού
Header file
Αρχείο επικεφαλίδων
Imperative
Αλγοριθμική
Index
Δείκτη
Infinite loop
Ατέρμονος βρόχος
Integer
Ακέραιες
Interpreter
Διερμηνευτής
Linker
Συνδέτης
Loader
Φορτωτής
Namespace polution
Ρύπανση του χώρου των ονομάτων
Object oriented analysis
Αντικειμενοστρεφής ανάλυση
Object-oriented design
Αντικειμενοστρεφής σχεδίαση
Operands
Τελεστών
Pointer
Δείκτης
Preprocessor
Προεπεξεργαστής
Procedural design
Διαδικασιακή σχεδίαση
Process
Διεργασία
Program structure chart
Διάγραμμα δομής προγράμματος
Prototype
Πρωτοτύπου
Pseudocode
Ψευδοκώδικας
Reference
Αναφορά
Returns
Επιστρέφει
Semicolon
νω τελεία
Signed
Προσημασμένος
Simulation
Εξομοίωση
Software
Λογισμικό
Software interfaces
Διαπροσωπείες λογισμικού
Software requirements document
Έγγραφο προδιαγραφών απαιτήσεων από το λογισμικό
Spaces
Κενά
State
Κατάσταση
State transition diagram
Διάγραμμα μετάπτωσης κατάστασης
Storage specifier
Χαρακτηριστικό αποθήκευσης
Stream
Ρεύμα
String
Συμβολοσειρά
Structure
Δομή
Structure tag
Ετικέτα δομής
Structured analysis
Δομημένη ανάλυση
Structured english
Δομημένα αγγλικά
System requirements document
Έγγραφο προδιαγραφών απαιτήσεων από το σύστημα
True
Αληθές
Union
Ένωση
Unit test
Έλεγχο μονάδων
Unsigned
Απρόσημος
User interfaces
Διαπροσωπείες χρήστη
Variables
Μεταβλητές