Ασκήσεις

Δομές

 1. Να γραφεί πρόγραμμα σε C το οποίο να υλοποιεί αριθμομηχανή μιγαδικών αριθμών σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές: Οι μιγαδικοί αριθμοί να οριστούν με τη χρήση δομών. Καλό είναι κάθε πράξη να υλοποιείται από ξεχωριστή συνάρτηση.

  Παράδειγμα:

  Enter number a:5 3
  Enter operator:+
  Enter number b:1 2
  Result=6 + 5i
  Enter number a:1 1
  Enter operator:*
  Enter number b:1.5 2
  Result=-0.5 + 3.5i