Εντολές μεταφοράς δεδομένων

MOV προορισμός, πηγή
(Move)
Μεταφορά
προορισμός <- πηγή
PUSH πηγή
Μεταφορά στη στοίβα
SP <- SP - 2
[SP] <- πηγή
POP προορισμός
Μεταφορά από τη στοίβα
προορισμός <- [SP]
SP <- SP + 2
XCHG προορισμός, πηγή
(Exchange)
Εναλλαγή
προορισμός <- πηγή
πηγή <- προορισμός
(ταυτόχρονα)