Αριθμητικές εντολές

ADD προορισμός, πηγή
(Add)
Πρόσθεση
προορισμός <- προορισμός + πηγή
INC προορισμός
(Increment)
Αύξηση κατά ένα
προορισμός <- προορισμός + 1
SUB προορισμός, πηγή
(Subtract)
Αφαίρεση
προορισμός <- προορισμός - πηγή
DEC προορισμός
(Decrement)
Μείωση κατά ένα
προορισμός <- προορισμός - 1
NEG προορισμός
(Negate)
Αλλαγή προσήμου
προορισμός <- - προορισμός
CMP προορισμός, πηγή
(Compare)
Σύγκριση
Εκτελείται η πράξη προορισμός - πηγή και ενημερώνονται οι ενδείκτες διακλάδωσης.
MUL πηγή
(Multiply)
Πολλαπλασιασμός
DX:AX <- AX * πηγή
DIV πηγή
(Divide)
Διαίρεση
AX <- AX / πηγή
DX <- AX mod πηγή