Παράδειγμα κύκλου εντολών

Το πρόγραμμα

Διεύθυνση Κωδικός εντολής  Συμβολική παράσταση εντολής
   0100 B80100      MOV   AX,0001
   0103 050400      ADD   AX,0004
   0106 A31000      MOV   [0010],AX
   0109 3D0500      CMP   AX,0000
   010C 74F2       JZ   0100

Ο κύκλος των εντολών (επανάληψη)

 1. Ανάκληση εντολής (Instruction fetch)
 2. Αποκωδικοποίηση εντολής (Instruction decode)
 3. Εκτέλεση εντολής (Instruction execution)
 4. Πρόσβαση μνήμης (Memory access)
 5. Εγγραφή
Ο τρόπος που θα εκτελεστούν οι παραπάνω εντολές από την ΚΜΕ σύμφωνα με το κύκλο των εντολών είναι ο εξής:

0100 B80100 MOV AX,0001

ΜΠΚΔιΜΚΔεΜΚΕΑΧΑBΓ
Ανάκληση100100-B80100----
Αποκωδικοποίηση103100-B80100-0001--
Εκτέλεση103100-B80100-0001-0001
Εγγραφή103100-B8010000010001-0001

0103 050400 ADD AX,0004

ΜΠΚΔιΜΚΔεΜΚΕΑΧΑBΓ
Ανάκληση103103-0504000001---
Αποκωδικοποίηση106103-050400000100010004-
Εκτέλεση106103-0504000001000100040005
Εγγραφή106103-0504000005000100040005

0106 A31000 MOV [0010],AX

ΜΠΚΔιΜΚΔεΜΚΕΑΧΑBΓ
Ανάκληση106106-A310000005---
Αποκωδικοποίηση109106-A31000000500000010-
Εκτέλεση10900100005A310000005000000100010
Πρόσβαση μνήμης10900100005A310000005000000100010

0109 3D0500 CMP AX,0005

ΜΠΚΔιΜΚΔεΜΚΕΑΧΑBΓ
Ανάκληση109109-3D05000005---
Αποκωδικοποίηση10C109-3D0500000500050005-
Εκτέλεση10C109-3D05000005000500050000

010C 74F2 JZ 0100

ΜΠΚΔιΜΚΔεΜΚΕΑΧΑBΓ
Ανάκληση10C10C-74F20005---
Αποκωδικοποίηση10E10C-74F20005010EFFF2-
Εκτέλεση10E10C000574F20005010EFFF20100
Πρόσβαση μνήμης10010C000574F20005010EFFF20010