Εργαστηριακές ασκήσεις

1. Αθροίζοντας αριθμούς

 1. Ανοίξτε παράθυρο εντολών (run - command) ή φορτώστε το λειτουργικό σύστημα MS-DOS
 2. Δώστε την εντολή debug
  C:>debug
  
 3. Δώστε την εντολή Α (assemble)
  -a
  
 4. Γράψτε τις συμβολικές εντολές (mov ax, 0) κλπ. Οι διευθύνσεις μνήμης εμφανίζονται μόνες τους. Τα σχόλια που ακολουθούν το ; δε χρειάζεται να γραφούν.
  0C20:0100 mov ax,0		; Βάλε (move) στον καταχωρητή ΑΧ την τιμή 0
  0C20:0103 mov bx,0		; Βάλε (move) στον καταχωρητή ΒΧ την τιμή 0 
  0C20:0106 add bx, ax		; Πρόσθεσε στον ΒΧ τον ΑΧ
  0C20:0108 inc ax		; Αύξησε (increment) τον ΑΧ κατά 1
  0C20:0109 cmp ax, a		; Σύγκρινε (compare) τον ΑΧ με το 10
  0C20:010C jbe 106		; 'Αλμα αν το αποτέλεσμα είναι μικρότερο ή ίσο (jump below or equal) στη διεύθυνση 106
  0C20:010E int 3			; Διακοπή της λειτουργίας
  0C20:010F			; Πατήστε ENTER εδώ
  
 5. Δείτε την κωδικοποίηση των εντολών με την εντολή U (unassemble):
  -u100
  Διεύθυνση Κωδικοποίηση Συμβολική εντολή
  0C20:0100 B80000    MOV   AX,0000
  0C20:0103 BB0000    MOV   BX,0000
  0C20:0106 01C3     ADD   BX,AX
  0C20:0108 40      INC   AX
  0C20:0109 3D0A00    CMP   AX,000A
  0C20:010C 76F8     JBE   0106
  0C20:010E CC      INT   3
  
 6. Εκτελέστε το πρόγραμμά σας και εξετάστε το αποτέλεσμα στον καταχωρητή ΒΧ. Είναι αυτό που περιμένατε;
  -g=100
  
  AX=000B BX=0037 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
  DS=0C20 ES=0C20 SS=0C20 CS=0C20 IP=010E  NV UP EI PL NZ NA PO NC
  0C20:010E CC      INT   3
  
 7. Εκτελέστε το πρόγραμμά σας βήμα βήμα με την εντολή T (trace):
  -t=100
  AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0080 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  Καταχωρητές
  
  DS=0C1C ES=0C1C SS=0C1C CS=0C1C IP=0103  NV UP EI PL ZR NA PE NC
                    ^^^^^^^  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  				  |     Ενδείκτες διακλάδωσης
  				  Μετρητής προγράμματος
  
  0C1C:0103 BB0000    MOV   BX,0000
     ^^^^        ^^^^^^^^^^^^^^^
     Διεύθυνση μνήμης  Επόμενη εντολή που θα εκτελεστεί
  -t
  
  AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0080 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
  DS=0C1C ES=0C1C SS=0C1C CS=0C1C IP=0106  NV UP EI PL ZR NA PE NC
  0C1C:0106 01D8     ADD   AX,BX
  -t
  
  AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0080 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
  DS=0C1C ES=0C1C SS=0C1C CS=0C1C IP=0108  NV UP EI PL ZR NA PE NC
  0C1C:0108 40      INC   AX
  -t
  
  AX=0001 BX=0000 CX=0000 DX=0080 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
  DS=0C1C ES=0C1C SS=0C1C CS=0C1C IP=0109  NV UP EI PL NZ NA PO NC
  0C1C:0109 3D0A00    CMP   AX,000A
  -t
  
  AX=0001 BX=0000 CX=0000 DX=0080 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
  DS=0C1C ES=0C1C SS=0C1C CS=0C1C IP=010C  NV UP EI NG NZ AC PO CY
  0C1C:010C 76F8     JBE   0106
  -t
  
  AX=0001 BX=0000 CX=0000 DX=0080 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
  DS=0C1C ES=0C1C SS=0C1C CS=0C1C IP=0106  NV UP EI NG NZ AC PO CY
  0C1C:0106 01D8     ADD   AX,BX
  
  ...
  
 8. Αυξήστε το όριο της άθροισης από 10 σε 100:
  -a109
  0C20:0109 cmp ax, 64		; Σύγκρινε τον καταχωρητή ΑΧ με το 100
  0C20:010C			; Πατήστε ENTER εδώ
  -g=100
  
 9. Εκτελέστε το πρόγραμμά σας και εξετάστε το αποτέλεσμα στον καταχωρητή ΒΧ. Είναι αυτό που περιμένατε;
  AX=0065 BX=13BA CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
  DS=0C20 ES=0C20 SS=0C20 CS=0C20 IP=010E  NV UP EI PL NZ NA PO NC
  0C20:010E CC      INT   3
  
 10. Βγήτε από το πρόγραμμα debug
  -q
  C:>
  

2. Εμφάνιση των χαρακτήρων του πίνακα ASCII

 1. Γράψτε το πρόγραμμα:
  C:\>debug
  -a
  0C1C:0100 mov dl,20		; Πρώτος χαρακτήρας ASCII (το κενό)
  0C1C:0102 mov ah,2		; Εντολή για εμφάνιση του χαρακτήρα στην οθόνη
  0C1C:0104 int 21		; Εκτέλεση της εντολής του DOS
  0C1C:0106 add dl,1		; Αύξησε το χαρακτήρα κατά 1
  0C1C:0109 cmp dl,80		; Είναι ο τελευταίος; (128)
  0C1C:010C jne 102		; Αν όχι πήγαινε στη διεύθυνση 102 (jump not equal)
  0C1C:010E int 3			; Διακοπή του προγράμματος
  0C1C:010F			; Πατήστε ENTER εδώ
  
 2. Δείτε την κωδικοποίηση των εντολών με την εντολή U (unassemble):
  -u100
  0C1C:0100 B220     MOV   DL,20
  0C1C:0102 B402     MOV   AH,02
  0C1C:0104 CD21     INT   21
  0C1C:0106 80C201    ADD   DL,01
  0C1C:0109 80FA80    CMP   DL,80
  0C1C:010C 75F4     JNZ   0102
  0C1C:010E CC      INT   3
  
 3. Εκτελέστε το πρόγραμμά σας και δείτε το αποτέλεσμα στην οθόνη σας.
  -g=100
   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmno
  pqrstuvwxyz{|}~¦
  AX=027F BX=0000 CX=0000 DX=0080 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
  DS=0C1C ES=0C1C SS=0C1C CS=0C1C IP=010E  NV UP EI PL ZR NA PE NC
  0C1C:010E CC      INT   3
  

3. Συνεχίζοντας

Δοκιμάστε να γράψετε και να εκτελέσετε και άλλα μικρά προγράμματα ή παραλλαγές αυτών που γράψατε.