Τεχνολογία μνημών


Ακροδέκτες δυναμικής μνήμης 64M bit (16 M word * 4 bit)


Εσωτερική διάταξη της μνήμης


Κύκλος ανάγνωσης από δυναμική μνήμη