Μέθοδοι κατασκευής: παράδειγμα

class Point {
  /* Fields */

  /** Point x coordinate */
  private int x;
  /** Point y coordinate */
  private int y;

  /* Methods */
  /** Default constructor */
  Point() { x = y = 0; }
  /** Constructor with coordinates */
  Point(int x, int y) {
    this.x = x;
    this.y = y;
  }
}