Μπλοκ αρχικοποίησης

Σε ανώνυμα μπλοκ { } στο σώμα της κλάσης μπορεί να τοποθετηθεί: