Παράδειγμα της διεπαφής Collection

import java.util.Collection;
import java.util.LinkedList;

public class CollectionTest <E> {
  static <E> void testContain(Collection <E> c, E o) {
    System.out.print("The collection " + c);
    if (c.contains(o))
      System.out.print(" contains");
    else
      System.out.print(" does not contain");

    System.out.println(" the object " + o);
  }

  public static void main(String args[]) {
    var list = new LinkedList <String>();

    list.add("Petros");
    list.add("Maria");

    testContain(list, "Maria");
    testContain(list, "John");
    testContain(list, "Petros");
    System.out.println("Number of elements = " + list.size());
  }
}