Η διεπαφή Iterator

Η διεπαφή
Iterator <E>
υποστηρίζει τη διάσχιση και μεταβολή συλλογών. Ορίζει τις παρακάτω μεθόδους:
boolean hasNext()
Επιστρέφει αληθές αν υπάρχει επόμενο στοιχείο
Object next()
Επιστρέφει το επόμενο στοιχείο
void remove()
Διαγράφει το τελευταίο στοιχείο που επιστρέφτηκε