Διάγραμμα UML

Η δομή των διεπαφών και κλάσεων που έχουμε εξετάσει μπορεί να παρασταθεί σε μορφή UML ως εξής.
UML diagram of Java's Collection and Maps
Σημείωση: στην πράξη η υλοποίηση της Java χρησιμοποιεί και άλλες ενδιάμεσες κλάσεις, όπως AbstractCollection, AbstractSequentialList, AbstractSet.