Πίνακας διεπαφών και υλοποιήσεων

  Υλοποιήσεις
ΠΚΠίνακας ΙΔΣΛ ΣΛ και ΠΚ
Διεπαφές SetHashSet   TreeSet   LinkedHashSet
SortedSet    TreeSet    
List   ArrayList   LinkedList  
Map HashMap   TreeMap   LinkedHashMap
SortedMap     TreeMap    
(Οι υλοποιήσεις που συνδιάζουν συνδεδεμένη λίστα και πίνακα κατακερματισμού επιτρέπουν την πρόσβαση των στοιχείων με τη σειρά που έγινε η εισαγωγή τους.)