Εσωτερική χρήση της StringBuffer

Η κλάση StringBuilder παρέχει τις ίδιες δυνατότητες με την StringBuffer, χωρίς όμως να παρέχει ασφάλεια σε πολυνηματική επεξεργασία.

Η κλάση StringBuilder χρησιμοποιείται και από το μεταγλωττιστή για την υλοποίηση ένωσης συμβολοσειρών. Η ακολουθία

x = "a" + 4 + "c"
μεταγλωττίζεται εσωτερικά σε
x = new StringBuilder().append("a").append(4).append("c").toString()