Παράδειγμα: οι πύργοι του Ανόι

import java.util.Stack;
import java.util.Iterator;
import java.util.Collection;

public class Hanoi {
  static Stack<Integer> A, B, C;

  /** Display the contents of a collection with a given name */
  static <E> void showCollection(String name, Collection <E> c) {
    System.out.print(name + ": ");
    for (E e : c)
      System.out.print(e + " ");
    System.out.println();
  }

  /** Display the hanoi towers */
  static void showConfiguration() {
    showCollection("A", A);
    showCollection("B", B);
    showCollection("C", C);
    System.out.println();
  }

  /** Move n blocks from to using tmp */
  static <E> void move(int n, Stack<E> from, Stack<E> to, Stack<E> tmp) {
    if (n == 1) {
      to.push(from.pop());
      showConfiguration();
    } else {
      move(n - 1, from, tmp, to);
      to.push(from.pop());
      showConfiguration();
      move(n - 1, tmp, to, from);
    }
  }

  public static void main(String args[]) {
    final int N = 64;
    A = new Stack<Integer>();
    B = new Stack<Integer>();
    C = new Stack<Integer>();

    for (int i = N; i > 0; i--)
      A.push(i);
    showConfiguration();
    move(N, A, C, B);
  }
}