Το πλαίσιο συλλογών της Java

Το πλαίσιο συλλογών της βιβλιοθήκης της Java περιλαμβάνει: