Διαθέσιμες υλοποιήσεις στη Java

Για τις διεπαφές των συλλογών υπάρχουν οι παρακάτω υλοποιήσεις:

Set:
HashSet, TreeSet, LinkedHashSet
SortedSet:
TreeSet
List:
ArrayList, LinkedList
Map:
HashMap, TreeMap, LinkedHashMap
SortedMap:
TreeMap