Η διεπαφή ListIterator

Η διεπαφή ListIterator επεκτείνει την Iterator με τις παρακάτω μεθόδους:
boolean hasPrevious()
Επιστρέφει αληθές αν υπάρχει προηγούμενο στοιχείο
Object previous()
Επιστρέφει το προηγούμενο στοιχείο
void add(Object o)
Προσθέτει ένα στοιχείο
void set(Object o)
Αντικαθιστά το τελευταίο στοιχείο που επιστρέφτηκε