Ερωτήσεις διεπαφής Map

V get(Object key)
Επιστρέφει την τιμή του στοιχείου με το κλειδί key
boolean containsKey(Object key)
Επιστρέφει αληθές αν το στοιχείο με το κλειδί key περιέχεται
boolean containsValue(Object value)
Επιστρέφει αληθές αν το στοιχείο με την τιμή value περιέχεται (αργή)
Set<K> keySet()
Επιστρέφει το σύνολο των κλειδιών
Collection<V> values()
Επιστρέφει μια συλλογή με τις αποθηκευμένες τιμές
boolean isEmpty()
Επιστρέφει αληθές αν η συλλογή είναι άδεια
int size()
Επιστρέφει τον αριθμό των στοιχείων στη συλλογή