Παράδειγμα: νομισματικές ισοτιμίες

import java.util.TreeMap;

public class FXConvert {

  private static TreeMap<String, Double> FXRate = new TreeMap<String, Double>();

  static double FXconvert(String from, String to, double value) {
    double euro = value / FXRate.get(from);
    return euro * FXRate.get(to);
  }

  public static void main(String args[]) {

    // Euro rates
    FXRate.put("USD", 1.27);
    FXRate.put("JPY", 126.0);
    FXRate.put("GBP", 0.68);
    FXRate.put("CHF", 1.57);
    FXRate.put("CAD", 1.53);
    FXRate.put("SEK", 9.03);

    System.out.println("5 SEK = " + FXconvert("SEK", "JPY", 5) + " JPY");
    System.out.println("100 GBP = " + FXconvert("GBP", "CHF", 100) + " CHF");
  }
}