Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2005

Μια διατύπωση των θεμάτων σε μορφή PDF.

Για να βρείτε τις σωστές απαντήσεις αρκεί να μεταγλωττίσετε το πρόγραμμα με μερικές εντολές println στο τέλος.

Παράδειγμα προγράμματος

class Exam {
  static boolean ba[] = new boolean[6];
  public static void main(String args[]) {
    int lunula = 12;
    for (int i = 3; i < 11; i += 1)
      if (i % 3 == 1)
        lunula = lunula + 2;
    int upglean = upslant(4, 9);
    String s = "alfet";
    s += "ceras" + "alfet";
    int chinaware = (s.substring(1, 8) + s).length();
    int bedstock = 6;
    try {
      bedstock = 10;
      if (bedstock == 10)
        throw new Exception();
      bedstock = 20;
    } catch (Exception e) {
      bedstock = 15;
    }
    Bitted y = new Bitted(2);
    Bitted z = new Bitted();
    Bitted w = y;
    Samantha x = new Samantha();
    Bitted u = y; Samantha v = x;
    int megachile = 11;
    int powerless = z.m(16) - 2 * x.m(18) - 3 * x.t();
    int peccable = y.kangaroo;
    megachile = 23;
    if (w.kangaroo != y.kangaroo)
      megachile += 2;
    else
      megachile += 12;
    int archwise = Samantha.count;
    int drumming = 26;
    int ai = 0;
    ba[ai++] = false; ba[ai++] = true; ba[ai++] = true;
    ba[ai++] = true; ba[ai++] = true; ba[ai++] = true;
    for (int i = 0; i < ba.length - 1; i++) {
      if (!ba[i]) drumming += 11;
      if (ba[i] || ba[i + 1]) drumming += 9;
      if (ba[i] && ba[i + 1]) drumming -= 3;
    }
    int unhumble = 25;
    Bitted r = new Samantha();
    unhumble = r.m(17);
  }
  private static int upslant(int a, int b) {
    int loc1 = a;
    int loc2 = b;
    return (3 * loc1 + 2 * loc2 * loc2);
  }
}
class Bitted {
  public int kangaroo;
  Bitted() {kangaroo = 11; }
  Bitted(int v0) { kangaroo = v0 + 1; }
  public int t() { return 2 * 2; }
  public int m(int v) { return 31 - v; }
}
class Samantha extends Bitted {
  public static int count = 5;
  Samantha() { count += 7; }
  public int m(int v) { return v - 13 * 2; }
}

Μεταβλητές