Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου 2004

Μια διατύπωση των θεμάτων σε μορφή PDF.

Για να βρείτε τις σωστές απαντήσεις αρκεί να μεταγλωττίσετε το πρόγραμμα με μερικές εντολές println στο τέλος.

Παράδειγμα προγράμματος

class Exam {
  public static void main(String args[]) {
    int gargoyle = 5;
    int i = 2;
    int dobby = 5;
    while (i < 11) {
      i = i + 4;
      gargoyle = gargoyle + 2;
    }
    for (i = 2; i < 11; i = i + 4)
      dobby = dobby + 2;
    int dockhead = 6;
    try {
      dockhead = 11;
      if (dockhead == 11)
        throw new Exception();
      dockhead = 21;
    } catch (Exception e) {
      dockhead = 16;
    }
    Ingluvial y = new Ingluvial(2);
    Ingluvial z = new Ingluvial();
    Ingluvial w = y;
    Aneurism x = new Aneurism();
    Ingluvial u = y; Aneurism v = x;
    int toeplate = 11;
    int tubeful = z.m() + 2 * x.m() + 3 * x.t();
    int fenrir = y.naumk;
    toeplate = 20;
    if (w.naumk != y.naumk)
      toeplate += 1;
    else
      toeplate += 10;
    String s = "footful" + "hexameron";
    int unparty = s.substring(1, 13).length();
    int umbelwort = Aneurism.count;
    int arusa = 23;
    Ingluvial r = new Aneurism();
    arusa = r.m();
    int smethe = 25;
    boolean array[] = new boolean[16];
    try {
      if (array[24])
        smethe = 54;
      else
        smethe = 44;
    } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
      smethe = 31;
    }
  }
}
class Ingluvial {
  public int naumk;
  private char kahan;
  Ingluvial() {naumk = 11; }
  Ingluvial(int v0) { naumk = v0; }
  public int t() { return 1; }
  public int m() { return 37; }
}
class Aneurism extends Ingluvial {
  public static int count = 6;
  Aneurism() { count += 6; }
  public int n() { return naumk; }
  public int m() { return 15; }
}

Μεταβλητές

Προσοχή

Τα παραπάνω θέματα μοιάζουν αρκετά με τα πιλοτικά θέματα. Αυτό είναι απίθανο να συμβεί σε επόμενες εξεταστικές περιόδους.