Παράδειγμα: κατηγοριοποίηση χαρακτήρων

import java.io.*;
import java.util.*;
import java.lang.Character.UnicodeBlock;

/**
 * Count and display for the specified input file
 * the number of characters contained in various Unicode blocks .
 * @author Diomidis Spinellis
 */
class CharCount {
  public static void main(String args[]) {
	if (args.length != 2) {
	  System.err.println("Usage: CharCount file encoding");
	  System.exit(1);
	}

	// Open file; try-with-resources
	try (var in = new BufferedReader(new InputStreamReader(
            new FileInputStream(args[0]), args[1]))) {

      // Count characters in blocks
      var count = new HashMap<Character.UnicodeBlock, Integer>();
	  int c;
	  while ((c = in.read()) != -1) {
		var u = Character.UnicodeBlock.of(c);
		  Integer oldN = count.get(u);
		  if (oldN == null)
			count.put(u, 1);
		  else
			count.put(u, oldN + 1);
	  }

      // Display results
      for (var s : count.entrySet())
        System.out.println(s.getKey() + ": " + s.getValue());
	} catch (FileNotFoundException e) {
	  System.err.println("Unable to open file " + args[0] + ": " + e.getMessage());
	  System.exit(1);
	} catch (UnsupportedEncodingException e) {
	  System.err.println("Unsupported encoding " + args[1] + ": " + e.getMessage());
	} catch (IOException e) {
	  System.err.println("Error reading character: " + e.getMessage());
	  System.exit(1);
	}

  }
}