Διαθέσιμες κωδικοποιήσεις

Το παρακάτω πρόγραμμα τυπώνει όλες τις διαθέσιμες κωδικοποιήσεις.
import java.nio.charset.Charset;
import java.util.SortedMap;

/**
 * List the available character set encodins.
 * @author Diomidis Spinellis
 */
class ListCharset {
  public static void main(String args[]) {
    SortedMap<String,Charset> ac = Charset.availableCharsets();

    for (String k : ac.keySet())
      System.out.println(k);
  }
}