Ανακεφαλαίωση σειριακής πρόσβασης

Ανάγνωση Εγγραφή
byte FileInputStream FileOutputStream
buffered byte BufferedInputStream BufferedOutputStream
int/double/… DataInputStream DataOutputStream
Object ObjectInputStream ObjectOutputStream
char InputStreamReader OutputStreamWriter
line(char) BufferedReader BufferedWriter
PrintWriter