Δευτερεύουσα μνήμη

Τα προγράμματα συχνά πρέπει να μεταφέρουν τα δεδομένα τους σε δευτερεύουσα μνήμη (μονάδα SSD, μαγνητικό δίσκο, CD/DVD, μνήμη USB, κάρτα μνήμης, ταινία). Οι λόγοι που το επιβάλλουν αυτό είναι οι παρακάτω:

Η διαδικασία μεταφοράς των δεδομένων μεταξύ του προγράμματος και εξωτερικών συσκευών καλείται είσοδος/έξοδος (input/output) ή Ε/Ε (I/O).