Παράσταση δεδομένων

Τα δεδομένα σε ένα αρχείο μπορούμε να τα παραστήσουμε σε δύο μορφές.