Διαθέσιμοι τύποι

Το πακέτο java.util.function ορίζει μια σειρά από διεπαφές FunctionalInterface:

Οι παραπάνω μπορούν κατά περίπτωση να εξειδικευτούν παραπάνω με ένα από τα προθέματα: Bi (δέχεται δύο ορίσματα)· Int, Long, Double (τύπος ορίσματος)· Το (τύπος επιστροφής).