Προγραμματιστική διεπαφή διάταξης BorderLayout

BorderLayout (java.awt.BorderLayout)