Παράδειγμα προγραμματισμού με συμβάντα

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JOptionPane;

import java.awt.BorderLayout;

import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;

public class EventDemo {
  class AlertAction implements ActionListener {
    private JFrame parent;

    AlertAction(JFrame parent) {
      this.parent = parent;
    }

    @Override public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      JOptionPane.showMessageDialog(parent, "information", "Button Pressed!!", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    }
  }

  public EventDemo() {
    JFrame jf = new JFrame("Hello, World!");
    JButton jb = new JButton("Click Me!");

    jf.setBounds(0, 0, 800, 600);

    jf.setLayout(new BorderLayout());
    jf.add(jb, BorderLayout.CENTER);

    jb.addActionListener(new AlertAction(jf));

    // Remember, the method show() is deprecated
    jf.setVisible(true);
  }

  public static void main(String[] args) {
    new EventDemo();
  }
}