Παράδειγμα διάταξης FlowLayout

java.awt.FlowLayout

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JButton;

import java.awt.FlowLayout;

public class FlowLayoutDemo {
  public static void main(String[] args) {
    JFrame jf = new JFrame("Hello, World!");
    
    jf.setBounds(0, 0, 800, 600);
    
    jf.setLayout(new FlowLayout());
    jf.add(new JButton("button 1"));
    jf.add(new JButton("button 2"));
    jf.add(new JButton("button 3"));
    
    // Remember, the method show() is deprecated
    jf.setVisible(true);
  }
}