Προγραμματιστική διεπαφή διάταξης FlowLayout

FlowLayout (java.awt.FlowLayout)