Διαχειριστές διάταξης

Οι διαχειριστές διάταξης (layout managers) είναι αόρατα συστατικά που καθορίζουν δυναμικά την τοποθέτηση των ορατών συστατικών (πχ κουμπιά, πίνακες) στην εφαρμογή. Οι κύριοι διαχειριστές διάταξης είναι: