Κώδικας: Σχεδίαση κειμένου

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JComponent;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Font;

public class TextDemo {
  class GraphicPane extends JComponent {
    public GraphicPane() {
      super();
    }
  
    @Override public void paint(Graphics g) {
      g.setFont(new Font(Font.SANS_SERIF, Font.ITALIC, 14));
      g.drawString("Hello, World!", 30, 30);
    }
  }
  
  public TextDemo() {
    JFrame jf = new JFrame("Hello, World!");
    GraphicPane gp = new GraphicPane();
    
    jf.setBounds(0,0, 800, 600);
    jf.setLayout(new BorderLayout());    
    jf.add(gp, BorderLayout.CENTER);
    
    // Remember, the method show() is deprecated
    jf.setVisible(true);
  }

  public static void main(String[] args) {
    new TextDemo();
  }
}