Παράδειγμα: Σχεδίαση κειμένου

Όλες οι συναρτήσεις χαμηλού επιπέδου υλοποιούνται στην κλάση java.awt.Graphics. Η κλάση java.awt.Font διαθέτει κατασκευαστή που δέχεται 3 παραμέτρους: