Επίπεδο εφαρμογής

(Σε παρένθεση σχετικά πρωτόκολλα του διαδικτύου)