Βιβλιογραφία

  • Rogers Candenhead. Πλήρες Εγχειρίδιο της Java 12. 8η Έκδοση. Εκδόσεις X. Γκιούρδα, 2023. Κεφ. 17, 20.