Αίτημα HTTP στη Java

import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.IOException;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import java.net.MalformedURLException;

public class UrlRetriever {
  public static void main(String[] args) {
	if (args.length != 1) {
	  System.err.println("Usage: UrlRetriever URL");
	  System.exit(1);
	}

    URL url = null;
    try {
      // Make a request to the specified URL
      url = new URL(args[0]);
    } catch (MalformedURLException e) {
        System.err.println("Invalid URL: " + e);
        System.exit(1);
    }

    HttpURLConnection connection = null;
    try {
      connection = (HttpURLConnection)url.openConnection();
    } catch (ClassCastException e) {
      System.err.println("Specified protocol is not HTTP");
      System.exit(1);
    } catch (IOException e) {
      System.err.println("Connection error: " + e);
      System.exit(1);
    }

    try {
      connection.setRequestMethod("GET");

      // Get the response from the server
      int status = connection.getResponseCode();
      BufferedReader in = new BufferedReader(
        new InputStreamReader(connection.getInputStream()));
      int c;
      StringBuilder content = new StringBuilder();
      while ((c = in.read()) != -1) {
        content.append((char)c);
      }
      in.close();

      // Print the response
      System.out.println(content.toString());
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}