Παράδειγμα HTTP

Αίτηση

GET /dds/ HTTP/1.1
Host: www2.dmst.aueb.gr
User-Agent: curl/7.71.1
Accept: */*

Απάντηση

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 08 Jan 2023 10:00:32 GMT
Server: Apache/1.3.33 (Linux/RHEL)
Content-Location: index.en.html
Vary: negotiate,accept-language,accept-charset
TCN: choice
Last-Modified: Fri, 30 Dec 2022 21:03:52 GMT
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 22599
Content-Type: text/html
Content-Language: en