Επίπεδο συνόδου

Πρωτόκολλα διαδικτύου: Sockets API