Αιτιολόγηση χρήσης διεπαφών

Με βάση την αρχή της στιβαρότητας σχεδιάζουμε ως εξής.