Παράδειγμα παράστασης εξαιρέσεων

import java.io.*;

public class NonGreekCharacterException extends IOException {
    public NonGreekCharacterException() {}
    public NonGreekCharacterException(String msg) {
        super(msg);
    }
}