Δημιουργία εξαιρέσεων

Στη γλώσσα Java μια εξαίρεση μπορεί να δημιουργηθεί:
 1. Ρητά με την εντολή throw
  if (ammount < 0)
    throw new NegativeAmmountException();
  
 2. Με την κλήση μιας μεθόδου που προκαλεί την εξαίρεση. Για παράδειγμα η μέθοδος print μπορεί να προκαλέσει την NullPointerException.
 3. Με την εκτέλεση κώδικα που δημιουργεί εξαίρεση. Για παράδειγμα ο παρακάτω κώδικας θα δημιουργήσει μια εξαίρεση ArrayIndexOutOfBoundsException.
  int a[] = new int[10];
  a[15] = 42;