Ολοκληρωμένο παράδειγμα εξαιρέσεων

class BadArgException extends Throwable {
  public BadArgException() {}
  public BadArgException(String msg) {
    super(msg);
  }
}

class Test {

  /** Verify that the args table is not empty.
   * @throws BadArgException if the table is empty.
   */
  static void verifyArgs(String args[]) throws BadArgException {
    if (args.length == 0)
      throw new BadArgException("Empty table");
  }

  static public void main(String args[]) {
    int exitCode = 0;

    try {
      int i;

      verifyArgs(args);
      for (i = 0; i < args.length; i++)
        System.out.print(args[i]);
      System.out.println();
    } catch (BadArgException e) {
      System.err.println("Bad argument " + e);
      exitCode = 1;
    } finally {
      System.out.println("Argument processing done");
    }
    System.out.println("Program termination");
    System.exit(exitCode);
  }
}