Δήλωση εξαιρέσεων

Αν μια δική μας μέθοδος τότε πρέπει να το δηλώσουμε με τη σύνταξη
myMethodName( /* ... */) throws Exception_1, Exception_2 { }
Παράδειγμα:
public static int parsePositiveInt(String s) throws NumberFormatException {
    int i = parseInt(s);
    if (i < 0)
        throw new NumberFormatException();
}