Διάγραμμα υλοποίησης διεπαφών

Multiple implementation UML diagram