Διάγραμμα υλοποίησης πολλαπλών διεπαφών

Multiple inheritance UML diagram