Προγραμματισμός II

Διομήδης Σπινέλλης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
dds@aueb.gr

Εισαγωγή στο μάθημα

Καλώς ήρθατε

Προγραμματισμός II

Αυτοαξιολόγηση

Πόσο άνετα προγραμματίζετε στη Java;

Στόχοι του μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι όσοι το παρακολουθήσουν να είναι σε θέση να:

Τρόπος διδασκαλίας

Οι σημειώσεις

Βαθμολογία

Ο τελικός βαθμός κάθε φοιτητή θα βασίζεται σε 3 κριτήρια: Απαραίτητη προϋπόθεση για να περάσει ο φοιτητής το μάθημα είναι η απόδοσή στις ασκήσεις και τις εξετάσεις να καλύπτει τουλάχιστον τη βάση. Χωρίς συμμετοχή στην ομαδική άσκηση ο μέγιστος βαθμός είναι 5.

Αξιολόγηση συμμετοχής

HMAC QR participation token

Στατιστικά στοιχεία

Επιδόσεις στις εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.
ΈτοςΕξετάσειςΑσκήσειςΒαθμόςΕπιτυχία
20146.597.381%
20157.69.18.194%
20167.29886%
20178.08.88.390%
20187.79.18.593%
20217.79.17.580%
20226.98.37.578%
20236.98.87.682%

Οι ασκήσεις

Χρήση του συστήματος των ασκήσεων jarpeb

Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα πρέπει:

Παράδοση της βαθμολογίας

Καθυστερημένη παράδοση

Χρήση ΠΤΝ

Για τη χρήση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (π.χ. ChatGPT, Bard, GitHub Copilot) ισχύουν τα εξής.

Διαθέσιμα συγγράμματα

Πρόσθετα δωρεάν συγγράμματα

Επίσης διαθέσιμα στους φοιτητές του ΟΠΑ μέσω του HEAL-Link:

Βιβλιογραφία για προγραμματισμό

Βιβλιογραφία για τη Java

Επισκόπηση θεωρίας

Επισκόπηση των ασκήσεων

 1. εξοικείωση με τις ασκήσεις
 2. ορίσματα, εκφράσεις, βρόχοι και αποφάσεις
 3. δημιουργία αντικειμένων και πρόσβαση στις μεθόδους τους
 4. δημιουργία μιας κλάσης
 5. κληρονομικότητα
 6. παραγωγή και έλεγχος εξαιρέσεων
 7. προγραμματισμός με συμβολοσειρές
 8. μετασχηματισμός αρχείου κειμένου
 9. μια απλή γραφική εφαρμογή
 10. επεξεργασία XML
 11. επικοινωνία πελάτη-εξυπηρετητή
 12. χρήση νημάτων και παραμετρικών τύπων
 13. προγραμματισμός σε ζεύγη
 14. αναδρομικές συναρτήσεις
 15. μορφοποίηση
 16. διεπαφές

Επισκόπηση φροντιστηρίου

 1. Ιδεατή μηχανή Java
 2. Μεταγλωττιστές
 3. Git και Maven
 4. Αντικείμενα και αναφορές
 5. Κληρονομικότητα, υποτύποι
 6. Εξαιρέσεις, ισχυρισμοί, διεπαφές
 7. Γενικεύσεις, συμβολοσειρές συλλογές
 8. Κανονικές εκφράσεις, αρχεία
 9. Ταυτοχρονισμός
 10. Συναρτησιακός προγραμματισμός

Δουλειά για το επόμενο μάθημα

Γλώσσες και περιβάλλοντα ανάπτυξης

Ιστορική ανασκόπηση

Διαδικασιακές γλώσσες

Σε μια αλγοριθμική (imperative) (ή προστακτική ή επιτακτική ή διαδικαστική (procedural)) γλώσσα το πρόγραμμα εκφράζει άμεσα τα βήματα που επιθυμούμε να εκτελέσει ο υπολογιστής.

Τιμές, τύποι και μεταβλητές

Εκφράσεις και τελεστές

Μηχανισμοί αφαίρεσης

Μηχανισμοί ελέγχου της ροής

Αντικειμενοστρεφείς γλώσσες

 • Χαρακτηριστικές γλώσσες: Smalltalk, Squeak, C++, Java, C#, Python, Ruby, JavaScript, TypeScript, Swift

  Συναρτησιακός προγραμματισμός

  Χαρακτηριστικά συναρτησιακού προγραμματισμού

  Γλώσσες ολοκλήρωσης

  Θέματα για μελέτη

  1. Τι κάνει μια γλώσσα κατάλληλη για την υλοποίηση επιχειρηματικών εφαρμογών;
  2. Με ποιον τύπο δεδομένων θα παραστήσετε στη Java χρηματικά ποσά; Δώστε παραδείγματα.

  Άσκηση: εξοικείωση με τις ασκήσεις

  Άσκηση 1

  Μπορείτε να κατεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο και να στείλετε τους βαθμούς σας από τους δεσμούς που βρίσκονται στη σελίδα των ασκήσεων.

  Βιβλιογραφία

  Τεχνολογίες μεταγλώττισης και εκτέλεσης

  Το χάσμα υλικού και λογισμικού

  Οι δυνατότητες που προσφέρει το υλικό και το λογισμικό έρχονται συχνά σε αντίθεση ή αλληλοσυμπληρώνονται. Οι γλώσσες προγραμματισμού και τα λειτουργικά συστήματα είναι δύο τεχνολογίες που επιτρέπουν τη βέλτιστη συνύπαρξη του υλικού με το λογισμικό.

  Υλοποίηση γλωσσών προγραμματισμού

  Μια γλώσσα προγραμματισμού μπορεί - ανάλογα με τη γλώσσα - να υλοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους: καθώς και με συνδυασμούς τους.

  Αρχιτεκτονική του μεταγλωττιστή

  Η διεργασία της μεταγλώττισης μπορεί να διαχωριστεί στις παρακάτω ξεχωριστές λειτουργίες οι οποίες εκτελούνται σε διαδοχικές φάσεις:

  Λεκτική ανάλυση

  Ο λεκτικός αναλυτής παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες: Με τον τρόπο αυτό διαχωρίζονται οι εργασίες της λεκτικής και της συντακτικής ανάλυσης και κάθε μια υλοποιείται με τον πιο αποδοτικό τρόπο.

  Λεκτικές μονάδες

  Χρήση λεκτικών μονάδων

  Ο συντακτικός αναλυτής

  Ο συντακτικός αναλυτής:

  Παράδειγμα

    i = 0;
    while ( i < 10) {
      System.out.println(i);
      i = i + 1;
    }
  

  (Το δέντρο μπορεί να κατασκευαστεί και ζωντανά από 17 άτομα.)

  Συντακτικό δένδρο

  Parse graph

  Παραγωγή κώδικα

  Η παραγωγή κώδικα αποτελεί το πιο ενδιαφέρον και σύνθετο στάδιο της μεταγλώττισης. Κατά το στάδιο αυτό μπορούν να υλοποιηθούν τεχνικές βελτιστοποίησης προσανατολισμένες στη συγκεκριμένη γλώσσα ή αρχιτεκτονική και να υλοποιηθούν αλγόριθμοι βέλτιστης χρήσης των στοιχείων της αρχιτεκτονικής. Η παραγωγή του τελικού εκτελέσιμου κώδικα μπορεί να διακριθεί στα παρακάτω στάδια:

  Βελτιστοποίηση του ενδιάμεσου κώδικα

  Η βελτιστοποίηση του κώδικα μετασχηματίζει τον κώδικα σε μια μορφή που παράγει τα ίδια αποτελέσματα με τον αρχικά αλλά βελτιωμένα κάποια κριτήρια απόδοσης. Τέτοια κριτήρια μπορεί να είναι:

  Πλεονεκτήματα βελτιστοποίησης

  Η βελτιστοποίηση μπορεί να απαλλάξει τον προγραμματιστή από αντιπαραγωγικές αλλαγές του κώδικα που έχουν ως στόχο να ικανοποιήσουν τα κριτήρια αυτά και να του επιτρέψει να συγκεντρωθεί σε άλλα ποιοτικά στοιχεία του παραγόμενου κώδικα όπως την ορθότητα, την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα, τη συντηρησιμότητα, και τη μεταφερσιμότητα. Συχνά βελτιστοποιήσεις που γίνονται από τον προγραμματιστή έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω ποιοτικά στοιχεία.

  Παράδειγμα βελτιστοποίησης

  Απαλοιφή κοινών υποεκφράσεων (common subexpression elimination)
  Εκφράσεις με κοινά στοιχεία υπολογίζονται μόνο μια φορά. Η ακολουθία:
  x = b / c;
  y = 42 + b / c;
  
  μετασχηματίζεται στην ακολουθία:
  x = b / c;
  y = 42 + x;
  

  Παράδειγμα βελτιστοποίησης

  Μετακίνηση κώδικα βρόχων (loop code motion)
  Εκφράσεις που δεν αλλάζουν μέσα σε ένα βρόχο μετακινούνται έξω από αυτόν. Η ακολουθία:
  {
    int a, b, z;
  
    a = 8; b = 4;
    for (i = 0; i < 10; i++) {
      z = a / b;
      System.out.println(z);
    }
  }
  
  μετασχηματίζεται στην ακολουθία:
  {
    int a, b, z;
  
    a = 8; b = 4;
    z = a / b;
    for (i = 0; i < 10; i++) {
      System.out.println(z);
    }
  }
  

  Παράδειγμα βελτιστοποίησης

  Απαλοιφή άχρηστου κώδικα (dead code removal)
  Κώδικας που δεν εκτελείται ποτέ απαλείφεται. Η ακολουθία:
  {
    int a, q;
  
    q = 48;
    return (q);
    a = q / 2;
  }
  
  μετασχηματίζεται στην ακολουθία:
  {
    int a, q;
  
    q = 48;
    return (q);
  }
  

  Παράδειγμα βελτιστοποίησης

  Απαλοιφή κλήσεων σε συναρτήσεις (function inlining)
  Κλήσεις σε συναρτήσεις μετασχηματίζονται σε απευθείας χρήση του αντίστοιχου κώδικα. Η ακολουθία:
  static int
  square(int a) {
    return (a * a);
  }
  
  public static void main(String args[]) {
    System.out.println(square(12));
  }
  
  μετασχηματίζεται στην ακολουθία:
  public static void main(String args[]) {
    System.out.println(12 * 12);
  }
  

  Παράδειγμα βελτιστοποίησης

  Απαλοιφή αναδρομής από το τέλος συνάρτησης (tail recursion elimination)
  Αναδρομή στο τέλος μιας συνάρτησης μετασχηματίζεται σε βρόχο. Η ακολουθία:
  foo() {
    System.out.println("foo");
    foo();
  }
  
  μετασχηματίζεται στην ακολουθία:
  foo() {
    for (;;)
      System.out.println("foo");
  }
  

  Βελτιστοποίηση του τελικού κώδικα

  Συχνά ο τελικός κώδικας που παράγεται μπορεί να περιέχει ακολουθίες εντολών οι οποίες να μπορούν να βελτιστοποιηθούν για το συγκεκριμένο επεξεργαστή. Οι ακολουθίες αυτές μπορούν να βρεθούν εξετάζοντας ένα μικρό παράθυρο του τελικού κώδικα, όπως αυτό θα φαίνονταν κοιτάζοντας τον κώδικα από μια κλειδαρότρυπα. Για το λόγο αυτό οι βελτιστοποιήσεις αυτές λέγονται και βελτιστοποιήσεις κλειδαρότρυπας (peephole optimizations).

  Παράδειγμα βελτιστοποίησης τελικού κώδικα

  Η ακολουθία:
    mov $12, %rax
    mov %rax, %rbx
    mov $20, %rax
  
  μετασχηματίζεται στην ακολουθία:
    mov $12, %rbx
    mov $20, %rax
  
  Επίσης η διάταξη των εντολών μπορεί να βελτιωθεί για να γίνεται καλύτερη χρήση πολλαπλών υπολογιστικών στοιχείων που διαθέτει ο επεξεργαστής. Για παράδειγμα σε ορισμένους επεξεργαστές η εναλλαγή εντολών κινητής υποδιαστολής με εντολές ακεραίων επιτρέπει στις δύο λειτουργικές μονάδες να δουλεύουν παράλληλα.

  Σύνδεση

  Κατά τη σύνδεση τα ανεξάρτητα μεταγλωττισμένα τμήματα του προγράμματος συνδέονται μεταξύ τους και με τις βιβλιοθήκες της γλώσσας για να δημιουργηθεί το τελικό εκτελέσιμο πρόγραμμα. Συχνά οι βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούνται είναι κοινές ανάμεσα σε προγράμματα και φορτώνονται δυναμικά κατά το στάδιο εκτέλεσης του προγράμματος (Unix shared libraries, Windows DLLs). Κατά τη φάση της σύνδεσης γίνεται έλεγχος πως όλες οι συναρτήσεις και μεταβλητές που χρησιμοποιούνται έχουν οριστεί και, για ορισμένες γλώσσες όπως η C++, πως οι τύποι των συμβόλων που έχουν οριστεί σε διαφορετικά αρχεία είναι συμβατοί μεταξύ τους. Ορισμένες γλώσσες όπως η Java υλοποιούν μεγάλο μέρος της σύνδεσης κατά τη φόρτωση του προγράμματος στη μνήμη για εκτέλεση.

  Ιδεατές μηχανές

  Μια ιδεατή μηχανή (virtual machine) εμφανίζει στο λογισμικό που τρέχει πάνω σε αυτήν μια διαφορετική διεπαφή από αυτή στην οποία βασίζεται η μηχανή για την υλοποίησή της. Συχνά οι ιδεατές μηχανές υλοποιούνται σε ιεραρχία.

  Πλεονεκτήματα και προβλήματα ιδεατών μηχανών

  Διαχείριση μνήμης

  Κατά τη διάρκεια ζωής του προγράμματος υπάρχουν απαιτήσεις για τη φύλαξη δεδομένων με διαφορετική διάρκεια ζωής. Συγκεκριμένα, πρέπει να υπάρχει υποστήριξη για δεδομένα που διατηρούνται:

  Παράδειγμα διάταξης μνήμης

  Στοίβα (stack)
  ...

  ...
  Σωρός (heap)
  (Δυναμική μνήμη)
  ...
  Στατικά δεδομένα (static data)
  ...
  Μεταγλωττισμένος κώδικας (code (text))

  Τρόποι διαχείρισης μνήμης

  Όταν ο όγκος της κύριας μνήμης του υπολογιστή δεν επαρκεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

  Τέλος, για οικονομία στο χώρο που απαιτεί ο κώδικας των προγραμμάτων σε δευτερεύουσα αποθήκευση, χρησιμοποιούνται συχνά μοιρασμένες βιβλιοθήκες (shared libraries) (π.χ. .DLL, .so).

  Άσκηση: ορίσματα, εκφράσεις, βρόχοι και αποφάσεις

  Άσκηση 2

  Μπορείτε να κατεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο και να στείλετε τους βαθμούς σας από τους δεσμούς που βρίσκονται στη σελίδα των ασκήσεων.

  Βιβλιογραφία

  Προγραμματισμός με αντικείμενα

  Αντικείμενα

  Κλάσεις

  Δημιουργία νέων αντικειμένων

  Καθορισμός μνήμης αντικειμένων με new

  Καθορισμός μνήμης αντικειμένων με αναφορά

  Κλήση μεθόδων

  Πρόσβαση σε ιδιότητες

  Ορατότητα

  Παράδειγμα: Point

  class Point {
   // Public fields
   public int x, y;
   private boolean visible;
   private int serialNumber;
   // Private method
   private void setpos(int sx, int sy) {
    x = sx;
    y = sy;
   }
   // Public methd
   public void moveToCenter() {
    setpos(0, 0);
   }
  
  }
  

  Παράδειγμα: TestPoint

  class TestPoint {
   public static void main(String args[])
   {
    Point a;
  
    a = new Point();
    a.moveToCenter();
    // Use public field
    a.x = 10;
   }
  }
  

  Μέθοδοι κατασκευαστές

  Κλήση κατασκευαστών

  Ιδιότητες και μέθοδοι κλάσης

  Παράδειγμα: εύρεση ημέρας

  import java.util.Calendar;
  
  class FindDay {
   /** Return the name of the given numeric week day */
   public static String weekDayName(int weekDayNumber) {
    switch (weekDayNumber) {
    case Calendar.MONDAY: return "Δευτέρα";
    case Calendar.TUESDAY: return "Τρίτη";
    case Calendar.WEDNESDAY: return "Τετάρτη";
    case Calendar.THURSDAY: return "Πέμπτη";
    case Calendar.FRIDAY: return "Παρασκευή";
    case Calendar.SATURDAY: return "Σάββατο";
    case Calendar.SUNDAY: return "Κυριακή";
    }
    return null;
   }
  
   public static void main(String args[]) throws Exception {
   // ...
  }
  

  Παράδειγμα: εύρεση ημέρας (main)

 • Μέθοδοι όλων των αντικειμένων

  Άσκηση: δημιουργία αντικειμένων και πρόσβαση στις μεθόδους τους

  Άσκηση 3

  Μπορείτε να κατεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο και να στείλετε τους βαθμούς σας από τους δεσμούς που βρίσκονται στη σελίδα των ασκήσεων.

  Σημείωση: για να διαβάζετε σωστά τα ελληνικά μηνύματα λάθους που εμφανίζει η κλάση που σας δίδεται, μπορείτε στη μεταγλώττιση να δώσετε την παράμετρο -encoding ISO-8859-7.

  javac -encoding ISO-8859-7 MyClass.java
  

  Βιβλιογραφία

  Δημιουργία κλάσεων

  Ορισμός κλάσεων

  Ορισμός πεδίων υπόστασης

  Ορισμός μεθόδων υπόστασης

  Πρόσβαση στα μέλη της κλάσης

  Πρόσβαση στα μέλη της κλάσης: παράδειγμα

  Μέθοδοι κατασκευής

  Μέθοδοι κατασκευής: παράδειγμα

  class Point {
    /* Fields */
  
    /** Point x coordinate */
    private int x;
    /** Point y coordinate */
    private int y;
  
    /* Methods */
    /** Default constructor */
    Point() { x = y = 0; }
    /** Constructor with coordinates */
    Point(int x, int y) {
      this.x = x;
      this.y = y;
    }
  }
  

  Έλεγχος πρόσβασης

  Κάθε μέθοδος ή πεδίο μπορεί να έχει ως προσδιοριστή
  public
  Το μέλος είναι ορατό σε όλες τις άλλες κλάσεις
  private
  Το μέλος είναι ορατό μόνο στις μεθόδους της δικής μας κλάσης
  (τίποτα)
  Το μέλος είναι ορατό στις κλάσεις του πακέτου μας
  Μια καλοσχεδιασμένη κλάση έχει:

  Ορισμός ιδιοτήτων και μεθόδων κλάσης

  Παράδειγμα ιδιοτήτων και μεθόδων κλάσης

  Δήλωση μεταβλητών με var

  Μπλοκ αρχικοποίησης

  Σε ανώνυμα μπλοκ { } στο σώμα της κλάσης μπορεί να τοποθετηθεί:

  Εσωτερικές κλάσεις

  Μια κλάση μπορεί να οριστεί εσωτερικά:

  Παράδειγμα εσωτερικής κλάσης

  class Rectangle {
    private static class Point {
      private int x, y;
  
      /** Point constructor */
      Point(int ix, int iy) {
        x = ix;
        y = iy;
      }
    }
  
    private Point topLeft, bottomRight;
  
    /** Rectangle constructor */
    Rectangle(int x, int y, int height, int width) {
      topLeft = new Point(x, y);
      bottomRight = new Point(x + width, y + height);
    }
  }
  

  Παράδειγμα ανώνυμης κλάσης

  class InnerCall {
    public static void main(String args[]) {
      System.out.println(new Object());
      System.out.println(new Object() {
        @Override
        public String toString() {
          return "I am a woke object";
        }
      });
    }
  }
  

  Απαριθμήσεις

  Παράδειγμα

  enum Ingredients {
   TOMATO,
   ONION,
   TZATZIKI,
   POTATO,
   MUSTARD,
   SOUVLAKI,
   GYROS
  };
  

  Χρήση απαριθμήσεων

  Το σχεδιαστικό πρότυπο singleton

  Παράδειγμα singleton

  Άσκηση: δημιουργία μιας κλάσης

  Άσκηση 4

  Μπορείτε να κατεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο και να στείλετε τους βαθμούς σας από τους δεσμούς που βρίσκονται στη σελίδα των ασκήσεων.

  Βιβλιογραφία

  Κληρονομικότητα

  Εισαγωγή

  Διάγραμμα κληρονομικότητας

  Κληρονομικότητα σε κλάσεις

  Υπερφόρτωση

  Παράδειγμα: σχήματα

  class Shape {
    private int x, y;    // Position
    public void setPosition(int px, int py) {
      x = px;
      y = py;
    }
  
    @Override public String toString() {
      return "Shape(" + x + ", " + y + ")";
    }
  }
  
  class Circle extends Shape {
    private int radius;
    public void setRadius(int r) {
      radius = r;
    }
  
    @Override public String toString() {
      return super.toString() + ": Circle(" + radius + ")";
    }
  }
  
  class Rectangle extends Shape {
    private int height, width;
  
    public void setDimensions(int h, int w) {
      height = h;
      width = w;
    }
  
    @Override public String toString() {
      return super.toString() + ": Rectangle(" + height + " x " + width + ")";
    }
  }
  
  class Test {
    static public void main(String args[])
    {
      Circle c = new Circle();
      Rectangle r = new Rectangle();
  
      r.setPosition(1, 2);
      r.setDimensions(50, 50);
      c.setPosition(3, 4);
      c.setRadius(10);
      System.out.println(r);
      System.out.println(c);
    }
  }
  

  Σχήματα: διάγραμμα

  Ο προσδιοριστής protected

  Δυναμική διεκπεραίωση

  Παράδειγμα δυναμικής διεκπεραίωσης

  static public void main(String args[])
  {
    Rectangle r = new Rectangle();
    Shape s;
  
    r.setPosition(1, 2);
    r.setDimensions(50, 50);
    s = r;
    s.setPosition(10, 20);
    System.out.println(r);
    System.out.println(s);
    r = (Rectangle)s;
  }
  

  Λειτουργία δυναμικής διεκπεραίωσης

  Πλεονεκτήματα της δυναμικής διεκπεραίωσης

  Αφηρημένες κλάσεις

  Σχεδιάζοντας με αφηρημένες κλάσεις

  Παράδειγμα: σχήματα

  Σχήματα: ο κώδικας

  abstract class Shape {
    private double x, y;    // Position
    protected double getX() { return x; }
    protected double getY() { return y; }
    public void setposition(double px, double py) {
      x = px;
      y = py;
    }
    public abstract double area();
    @Override public String toString() {
      return "Shape(x=" + x + ", y=" + y + ", area=" + area() + ")";
    }
  }
  
  class Circle extends Shape {
    private double radius;
    public void setradius(double r) {
      radius = r;
    }
    @Override public double area() {
      return 2 * Math.PI * radius * radius;
    }
    @Override public String toString() {
      return super.toString() + ": Circle(" + radius + ")";
    }
  }
  
  class Rectangle extends Shape {
    private double height, width;
    public void setdimensions(double h, double w) {
      height = h;
      width = w;
    }
    @Override public double area() {
      return height * width;
    }
    @Override public String toString() {
      return super.toString() + ": Rectangle(" + height + " x " + width + ")";
    }
  }
  
  class Test {
    static public void main(String args[])
    {
      Circle c = new Circle();
      Rectangle r = new Rectangle();
      Shape s[] = new Shape[2];
  
      s[0] = r;
      r.setposition(1, 2);
      r.setdimensions(50, 50);
  
      s[1] = c;
      c.setposition(3, 4);
      c.setradius(10);
      for (int i = 0; i < s.length; i++)
        System.out.println(s[i]);
    }
  }
  
  Το παραπάνω πρόγραμμα θα τυπώσει:
  Shape(x=1.0, y=2.0, area=2500.0): Rectangle(50.0 x 50.0)
  Shape(x=3.0, y=4.0, area=628.3185307179587): Circle(10.0)
  

  Τελικές μεταβλητές

  Τελικά ορίσματα

  Δημόσιες τελικές μεταβλητές

  Μια κλάση μπορεί να ορίσει δημόσιες σταθερές ιδιότητες ως μέλη για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλες κλάσεις.
  class PhysicalConstants {
    // Speed of light in vacuum (m/s)
    public static final double c = 299792458;
    // Permeability of vaccum (N/A/A)
    public static final double mu0 = 4 * Math.PI * 10e-7;
    // Newtonian constant of gravitation (m*m*m/kg/s/s)
    public static final double G = 6.67259e-11;
    // Planck constant (J*s)
    public static final double h = 6.6260755e-34;
    // Elementary charge (C)
    public static final double e = 1.60217733e-19;
  }
  

  Τελικές κλάσεις και μέθοδοι

  Τελικές κλάσεις και μέθοδοι στην πράξη

  Η ιεραρχία κλάσεων στη βιβλιοθήκη της Java

  Java: παράσταση αριθμών-number

  Number class UML diagram

  Java: κλάσεις για το σχηματισμό μηνυμάτων

  Format class UML diagram

  Παράδειγμα χρήσης μηνυμάτων

   Object[] arguments = {
     Integer.valueOf(7),
     new Date(System.currentTimeMillis()),
     "a disturbance in the Force"
   };
  
   String result = MessageFormat.format(
     "At {1,time} on {1,date}, there was {2} on planet {0,number,integer}.",
     arguments);
  

  Java: Τμήμα της ιεραρχίας Swing

  Format class UML diagram

  Άσκηση: κληρονομικότητα

  Άσκηση 5

  Μπορείτε να κατεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο και να στείλετε τους βαθμούς σας από τους δεσμούς που βρίσκονται στη σελίδα των ασκήσεων.

  Βιβλιογραφία

  Υλοποίηση εκτενών συστημάτων

  Χειρισμός λαθών και εξαιρέσεις

  Παράσταση εξαιρέσεων

  Παράδειγμα παράστασης εξαιρέσεων

  import java.io.*;
  
  public class NonGreekCharacterException extends IOException {
    public NonGreekCharacterException() {}
    public NonGreekCharacterException(String msg) {
      super(msg);
    }
  }
  

  Δημιουργία εξαιρέσεων

  Στη γλώσσα Java μια εξαίρεση μπορεί να δημιουργηθεί:
  1. Ρητά με την εντολή throw
   if (ammount < 0)
     throw new NegativeAmmountException();
   
  2. Με την κλήση μιας μεθόδου που προκαλεί την εξαίρεση. Για παράδειγμα η μέθοδος print μπορεί να προκαλέσει την NullPointerException.
  3. Με την εκτέλεση κώδικα που δημιουργεί εξαίρεση. Για παράδειγμα ο παρακάτω κώδικας θα δημιουργήσει μια εξαίρεση ArrayIndexOutOfBoundsException.
   int a[] = new int[10];
   a[15] = 42;
   

  Χειρισμός εξαιρέσεων

  Σε μια μέθοδο της Java μια εξαίρεση μπορούμε:

  Τοπικός χειρισμός

  Ο τοπικός χειρισμός γίνεται με μπλοκ try/catch/finally:

  try {
    // Κώδικας που μπορεί να δημιουργήσει την εξαίρεση
  } catch (ExceptionClass_1 e) {
    // Κώδικας που χειρίζεται την ExceptionClass_1
  } catch (ExceptionClass_2 e) {
    // Κώδικας που χειρίζεται την ExceptionClass_2
  } finally {
    // Κώδικας που εκτελείται πάντα στο τέλος
  }
  

  Παράδειγμα από τη μέθοδο readInt της βιβλιοθήκης BIO:

  public static int readInt() {
    int i = 0;
  
    try {
      i = Integer.parseInt(readString());
    } catch (NumberFormatException e) {
      System.err.println("Error reading Integer: " + e);
      System.exit(1);
    }
    return (i);
  }
  

  Δήλωση εξαιρέσεων

  Αν μια δική μας μέθοδος τότε πρέπει να το δηλώσουμε με τη σύνταξη
  myMethodName( /* ... */) throws Exception_1, Exception_2 { }
  
  Παράδειγμα:
  public static int parsePositiveInt(String s) throws NumberFormatException {
    int i = parseInt(s);
    if (i < 0)
      throw new NumberFormatException();
  }
  

  Ολοκληρωμένο παράδειγμα εξαιρέσεων

  class BadArgException extends Throwable {
    public BadArgException() {}
    public BadArgException(String msg) {
      super(msg);
    }
  }
  
  class Test {
  
    /** Verify that the args table is not empty.
     * @throws BadArgException if the table is empty.
     */
    static void verifyArgs(String args[]) throws BadArgException {
      if (args.length == 0)
        throw new BadArgException("Empty table");
    }
  
    static public void main(String args[]) {
      int exitCode = 0;
  
      try {
        int i;
  
        verifyArgs(args);
        for (i = 0; i < args.length; i++)
          System.out.print(args[i]);
        System.out.println();
      } catch (BadArgException e) {
        System.err.println("Bad argument " + e);
        exitCode = 1;
      } finally {
        System.out.println("Argument processing done");
      }
      System.out.println("Program termination");
      System.exit(exitCode);
    }
  }
  

  Ισχυρισμοί

  Ισχυρισμοί στην πράξη

  Ισχυρισμοί στη Java

  Παράδειγμα χρήσης ισχυρισμών

  /*
   * Run With java -ea FindMax
   */
  
  class FindMax {
  
    /** Return the maximum number in non-empty array v */
    public static int findMax(int v[]) {
      int max = Integer.MIN_VALUE;
  
      // Precondition: v[] is not empty
      assert v.length > 0 : "v[] is empty";
      // Precondition: max <= v[i] for every i
      for (int i = 0; i < v.length; i++)
        assert max <= v[i] : "Found value < MIN_VALUE";
  
      // Locate the real maximum value
      for (int i = 0; i < v.length; i++)
        if (v[i] > max)
          max = v[i];
  
      // Postcondition: max >= v[i] for every i
      for (int i = 0; i < v.length; i++)
        assert max >= v[i] : "Found value > max";
      return max;
    }
  
    // Test harness
    public static void main(String argv[]) {
      int t[] = new int[5];
  
      t[0] = 4;
      t[1] = -4;
      t[2] = 145;
      t[3] = 0;
      t[4] = Integer.MIN_VALUE;
      System.out.println("Max value is " + findMax(t));
    }
  }
  

  Διεπαφές

  Διεπαφές: κανόνες

  Υλοποίηση διεπαφών

  Διάγραμμα υλοποίησης διεπαφών

  Multiple implementation UML diagram

  Υλοποίηση πολλαπλών διεπαφών

  Μια κλάση μπορεί να υλοποιήσει πολλές διεπαφές.
  class Car implements
    VehicleBody,
    InternalCombustionEngine,
    TransmissionSystem,
    BreakSystem,
    Console
  {
  }
  
  class Truck implements
    VehicleBody,
    InternalCombustionEngine,
    TransmissionSystem,
    BreakSystem,
    Console,
    Container
  {
  }
  

  Διάγραμμα υλοποίησης πολλαπλών διεπαφών

  Multiple inheritance UML diagram

  Επέκταση διεπαφών

  Διαφορά αφηρημένης κλάσης από μια διεπαφή

  Αφηρημένες κλάσεις ή διεπαφές;

  Η αρχή της στιβαρότητας

  H χρήση ορισμάτων αφηρημένων κλάσεων αλλά η επιστροφή διεπαφών αιτιολογείται από την περίφημη αρχή της στιβαρότητας του Jon Postel (http://en.wikipedia.org/wiki/Robustness_principle):
  Να είσαι συντηρητικός σ' αυτά που κάνεις εσύ και ανεκτικός σ' αυτά που δέχεσαι από τους άλλους (Be conservative in what you do, be liberal in what you accept from others).
  Η παραπάνω αρχή θεωρείται από πολλούς ο θεμέλιος λίθος λειτουργίας του διαδικτύου.

  Αιτιολόγηση χρήσης διεπαφών

  Με βάση την αρχή της στιβαρότητας σχεδιάζουμε ως εξής.

  Παράδειγμα στιβαρού σχεδιασμού

  interface InternalCombustionEngine { /* ... */ }
  
  abstract class FourStrokeEngine implements InternalCombustionEngine { /* ... */ }
  
  class GeneralMotorsLS3 extends FourStrokeEngine { /* ... */ }
  
  class ChevroletCorvette implements InternalCombustionEngine {
    FourStrokeEngine engine;
  
    /*
     * Receive abstract class so that changes in it can transparently
     * update all classes that extend the abstract class.
     */
    void setEngine(FourStrokeEngine e) { engine = e; }
  
    // Return interface rather than concrete class to allow widest possible use
    InternalCombustionEngine getEngine() { return engine; }
  
    public static int main(String[] args) {
      var corvette = new ChevroletCorvette();
      corvette.setEngine(new GeneralMotorsLS3());
      return 0;
    }
  }
  

  Πακέτα

  Ορισμός κλάσεων σε πακέτα

  Χρήση κλάσεων σε πακέτα

  Κανόνες χρήσης πακέτων

  Απλοποίηση χρήσης στατικών πεδίων

  Με την εντολή import static μπορούμε να εισάγουμε στατικές μεθόδους και πεδία ώστε να χρησιμοποιηθούν χωρίς το πρόθεμα της κλάσης.

  import static java.lang.Math.*;
  
  class Sqrt {
    public static void main(String args[]) {
      System.out.println(sqrt(2));
    }
  }
  

  Άσκηση: παραγωγή και έλεγχος εξαιρέσεων

  Άσκηση 6 και 16

  Μπορείτε να κατεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο και να στείλετε τους βαθμούς σας από τους δεσμούς που βρίσκονται στη σελίδα των ασκήσεων.

  Βιβλιογραφία

  Σχεδιασμός, εμφάνιση και ύφος

  Δομημένος προγραμματισμός

  Ο νόμος Demeter

  Σημείωση: Ο νόμος Demeter (προφ. νταϊμέτρ) (Lieberherr και Holland 1989) έλαβε το όνομά του από το ομώνυμο ερευνητικό έργο, το οποίο με τη σειρά του ονομάστηκε προς τιμή της αρχαίας θεάς Δήμητρας.

  Παράδειγμα Demeter

  class Demeter {
    private A a;
    private int myFunc() { /* ... */ }
    public void example (B b) {
      C c = new C();
      int f = myFunc();
  
      // ...
      b.paramMethod();
      a = new A();
      a.createdMethod();
      c.ownMethod();
    }
  }
  
  Σημείωση: Ο νόμος του Demeter (προφ. νταϊμέτρ) (Lieberherr και Holland 1989) έλαβε το όνομά του από το ομώνυμο ερευνητικό έργο, το οποίο με τη σειρά του ονομάστηκε προς τιμή της αρχαίας θεάς Δήμητρας.

  Απλοί κανόνες 1

  Μερικοί κανόνες (Kernighan και Plauger 1976, Davis 1995) που πρέπει να ακολουθούμε κατά την κωδικοποίηση είναι οι παρακάτω:

  Απλοί κανόνες 2

 • Χρησιμοποιείτε αναδρομικές διαδικασίες για αναδρομικές δομές δεδομένων
 • Να χρησιμοποιείτε αποδοτικές δομές δεδομένων και αλγορίθμους
 • Τακτοποιείτε τον κώδικα σε τακτά διαστήματα
 • Μετά την πρώτη έκδοση του προγράμματος, βελτιώστε τον κώδικα
 • Το πρόγραμμά σας να διαβάζεται από πάνω προς τα κάτω
 • Ο κώδικάς σας να στοχεύει κύρια τους ανθρώπους
 • Χρησιμοποιείτε κατανοητά ονόματα μεταβλητών
 • Να εκτελείτε με το χέρι το κάθε τμήμα του κώδικα
 • Γράφετε δομημένα ακόμα και σε αδόμητες γλώσσες
 • Να χρησιμοποιείτε την κατάλληλη γλώσσα για κάθε εφαρμογή
 • Προσέχετε την όψη του κώδικα

  Πόσα σχόλια είναι αρκετά;

  Unneeded comments

  Σχόλια για τα σχόλια

  Έλεγχοι

  Τι να αποφεύγετε

  Οδηγίες και παράδειγμα μορφοποίησης κώδικα

  /*
   * Όνομα της κλάσης
   *
   * Copyright έτος όνομα/οργανισμός.
   */
  
  package gr.aueb.dmst.Package;
  
  import java.blah.blough.bligh;
  
  /**
   * Σύνοψη της κλάσης σε μια γραμμή.
   * Αναλυτική περιγραφή της κλάσης.
   *
   * @version   1.82 18 Mar 1999
   * @author   Όνομα Επώνυμο
   */
  
  public class SpecialHtmlParser extends FileHtmlParser {
  
    /*
     * Εδώ γράφεται το σχόλιο υλοποίησης της κλάσης.
     */
  
    /** Σύνοψη του πεδίου κλάσης classVar1 */
    public static int classVar1;
  
    /** Σύνοψη του πεδίου κλάσης classVar2 */
    protected static int classVar2;
  
    /** Σύνοψη του πεδίου κλάσης classVar3 */
    static int classVar3;
  
    /** Σύνοψη του πεδίου κλάσης classVar3 */
    private static Object classVar3;
  
    /**
     * Σύνοψη του πεδίου υπόστασης instanceVar1
     * Εκτενής επεξήγηση του πεδίου instanceVar1 σε πολλαπλές
     * γραμμές
     */
    public int instanceVar1;
  
    /** Σύνοψη του πεδίου υπόστασης instanceVar2 */
    protected int instanceVar2;
  
    /** Σύνοψη του πεδίου υπόστασης instanceVar3 */
    static int instanceVar3;
  
    /** Σύνοψη του πεδίου υπόστασης instanceVar4 */
    private Object instanceVar4;
  
    /** Construct a parser for the specified HTML dialect. */
    SpecialHtmlParser(string dialect, int maxNesting) {
      // Κώδικας
    }
  
    /** Construct a default HTML parser. */
    SpecialHtmlParser(string dialect, int maxNesting) {}
  
    /**
     * Σύνοψη της μεθόδου.
     * Εκτενής επεξήγηση της μεθόδου σε πολλαπλές
     * γραμμές.
     */
    public void doSomething() {
  
    int nLines = 0;        // HTML lines in the file
    int nChars = 0        // Number of characters in the file
    int i;
    double averageDensity = 1.;    // Average density of comments in the file
    Car transport;        // Transport to use
  
      for (;;)
        a++;
  
      for (int j = 0; j < 10; j++) {
        a++;
        b++;
      }
  
      while (a < 10) {
        a++;
        b += 12;
      }
  
      while (a < 10) {
        a++;
        for (int i = 0; i < 10; i++)
          b += 12;
      }
  
      do {
        a++;
        b += 12;
      } while (a < 10);
  
      switch (c) {
      case 'a':
        system.out.println("Alpha");
        break;
      case 'b':
        system.out.println("Bravo");
        break;
      case 'c':
        system.out.println("Charlie");
        break;
      default:
        system.out.println("???");
        break;
      }
  
      if (a == 3) {
        system.out.println("Threee");
        k = 52;
      }
  
      if (a == 3) {
        system.out.println("Three");
        k = 52;
      } else {
        system.out.println("Not three");
        k = 55;
      }
  
      if (a == 3)
        system.out.println("Three");
      else
        system.out.println("Not three");
  
      if (s.equals("a")
        system.out.println("Alpha");
      else if (s.equals("b")
        system.out.println("Bravo");
      else if (s.equals("c")
        system.out.println("Charlie");
      else
        system.out.println("???");
  
      try {
        i = 12;
        o.myMethod();
      } catch (ExceptionClass e) {
        statements;
      } finally {
        statements;
      }
  
    if (a && !b) {
      a = 2 * (3 + 8) % 15;
      k = a.myMethod(q, b, c);
    }
    return k;
  
    /**
    * Returns an Image object that can then be painted on the screen.
    * The url argument must specify an absolute {@link URL}. The name
    * argument is a specifier that is relative to the url argument.
    * <p>
    * This method always returns immediately, whether or not the
    * image exists. When this applet attempts to draw the image on
    * the screen, the data will be loaded. The graphics primitives
    * that draw the image will incrementally paint on the screen.
    *
    * @param url an absolute URL giving the base location of the image
    *     name the location of the image, relative to the url argument
    * @return   the image at the specified URL
    * @see     Image
    */
    public Image getImage(URL url, String name) {
      try {
        return getImage(new URL(url, name));
      } catch (MalformedURLException e) {
        return null;
      }
    }
  
     /*
     * A non-javadoc comment with a special keyword
     * (recommended keywords in parenthesis)
     *
     * (XXX, FIXME, TODO): The comment
     */
  
  Σημείωση: οι στηλοθέτες (tab) πρέπει να αντιστοιχούν σε 8 κενά, έστω και αν πάντα η στοίχιση γίνεται σε 4 κενά. Στο διορθωτή vim οι σωστές ρυθμίσεις είναι:
  set shiftwidth=4
  set smarttab
  

  Βιβλιογραφία

  Πρόσθετες πληροφορίες

  Ασκήσεις

  Άσκηση 15

  Μπορείτε να κατεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο και να στείλετε τους βαθμούς σας από τους δεσμούς που βρίσκονται στη σελίδα των ασκήσεων.

  Γενικεύσεις και νήματα

  Παραμετρικοί τύποι

  Παράδειγμα: ζευγάρι

  class Pair <E1, E2> {
    private E1 element1;
    private E2 element2;
    public Pair(E1 e1, E2 e2) {
      element1 = e1;
      element2 = e2;
    }
    public E1 getFirst() {
      return element1;
    }
    public E2 getSecond() {
      return element2;
    }
    public String toString() {
      return "(" + element1.toString() + ", " + element2.toString() + ")";
    }
  }
  
  class Sock {}
  class Man {}
  class Woman {}
  
  class Test {
    public static void main(String args[]) {
      Pair <Sock, Sock> pairOfSocks;
      Pair <Man, Woman> churchMarriedCouple;
      Pair <Man, Man> civilPartners;
    }
  }
  

  Παραμετρικοί τύποι στη Java

  Παραμετρικοί τύποι μπαλαντέρ

  Παράδειγμα γενίκευσης

  class LinkedList <E> {
    /** Node's value */
    private E value;
    /** Next node */
    private LinkedList <E> next;
  
    /** Construct a list with a single element v */
    LinkedList(E v) {
      value = v;
      next = null;
    }
  
    /** Return a list with element n added to it */
    public LinkedList <E> add(E v) {
      var n = new LinkedList <E>(v);
      n.next = this;
      return n;
    }
  
    /** Return a string representation of the list */
    public String toString() {
      String me = value.toString();
  
      /* Recursive implementation */
      if (next == null)
        return me;
      else
        return me + " -> " + next;
    }
  
    /** Test harness */
    static public void main(String args[]) {
      var ilst = new LinkedList <Integer>(0);
  
      ilst = ilst.add(1);
      ilst = ilst.add(18);
      ilst = ilst.add(45);
  
      for (int i = 0; i < 5; i++)
        ilst = ilst.add(i * 10);
      System.out.println(ilst);
    }
  }
  

  Παράδειγμα υπερφόρτωσης μεθόδων

  double
  square(double x)
  {
   return x * x;
  }
  
  Complex
  square(Complex x)
  {
   return new Complex(
    square(x.real) + square(x.imaginary),
    2 * x.real + x.imaginary);
  }
  

  Ανακεφαλαίωση πολυμορφισμού

  Έχουμε στο σημείο αυτό εξετάσει όλα τα είδη πολυμορφισμού (polymorphism):

  Χρήση πολυμορφισμού

  Σε συνηθισμένες εφαρμογές σχεδιάζουμε συχνά με κληρονομικότητα διεπαφών, ενώ συναντάμε:

  Διάγραμμα πολυμορφισμού

  polymorpism types

  Νήματα

  Νήματα: προβλήματα

  Όταν υλοποιούμε κώδικα με νήματα δημιουργούνται συχνά προβλήματα συγχρονισμού που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τα στοιχεία αυτά δεν καλύπτονται στο συγκεκριμένο μάθημα.
 • Αδιέξοδο

  ="Παράδειγμα"

  Νήματα: εναλλακτικές

  Αντί για νήματα μπορούμε συχνά να χρησιμοποιήσουμε

  Ορισμός νήματος στη Java

  Χρήση νήματος στη Java

  Παράδειγμα χρήσης νημάτων

  public class CocktailGuest implements Runnable {
    /** What the guest will say */
    private String mumble;
    /** How many seconds will he/she pause before speaking */
    private int pause;
    /** How long the guest will stay */
    private int stay;
    /** How long the guest has stayed */
    private int hereFor;
  
    /** Constructor */
    public CocktailGuest(String mumble, int pause, int stay) {
      this.mumble = mumble;
      this.pause = pause;
      this.stay = stay;
      hereFor = 0;
    }
  
    /** Execution method */
    public void run() {
      try {
        while (hereFor < stay) {
          Thread.sleep(pause * 1000);
          hereFor += pause;
          System.out.println(mumble);
        }
      } catch (InterruptedException e) {
        System.out.println("Something has come up; got to go.");
        return;
      } finally {
        System.out.println("Good bye.");
      }
    }
  
    public static void main(String args[]) {
      final int NGUEST = 5;
      var guest = new CocktailGuest[NGUEST];
      var thread = new Thread[NGUEST];
  
      int i = 0;
      guest[i++] = new CocktailGuest("Can I have another drink?", 8, 30);
      guest[i++] = new CocktailGuest("Nice food!", 7, 120);
      guest[i++] = new CocktailGuest("Ha ha ha...", 3, 100);
      guest[i++] = new CocktailGuest("Hi, I am Maria.", 5, 60);
      guest[i++] = new CocktailGuest("Hello, I am Petros.", 15, 60);
  
      // Create the threads
      for (i = 0; i < NGUEST; i++)
        thread[i] = new Thread(guest[i]);
      // Start the threads
      for (i = 0; i < NGUEST; i++)
        thread[i].start();
    }
  }
  

  Άσκηση: xρήση παραμετρικών τύπων και νήματα

  Άσκηση 12

  Μπορείτε να κατεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο και να στείλετε τους βαθμούς σας από τους δεσμούς που βρίσκονται στη σελίδα των ασκήσεων.

  Βιβλιογραφία

  Δομές δεδομένων

  Συμβολοσειρές

  Συμβολοσειρές: παράδειγμα

  class Book {
    public String toString() { return "Book"; }
    static public void main(String args[]) {
      var b = new Book();
      String k = "*" + b + "*";
      System.out.println(k);
      System.out.println(b);
    }
  }
  

  String: μέθοδοι κατασκευής

  String()
  Κατασκευάζει μια άδεια συμβολοσειρά.
  String(char[] value)
  Κατασκευάζει μια συμβολοσειρά από τον πίνακα value.
  String(char[] value, int offset, int count)
  Κατασκευάζει μια συμβολοσειρά από count στοιχεία του πίνακα value αρχίζοντας από τη θέση offset.
  String(String original)
  Κατασκευάζει ένα αντίγραφο συμβολοσειράς
  String(StringBuffer buffer)
  Κατασκευάζει μια συμβολοσειρά από ένα αντικείμενο StringBuffer

  String: μέθοδοι επεξεργασίας

  Οι θέσεις σε μια συμβολοσειρά αριθμούνται από το 0.
  h e l l o
  0 1 2 3 4
  Η μη ύπαρξη θέσης συμβολίζεται με το -1.
  String substring(int beginIndex)
  Επιστρέφει το τμήμα που αρχίζει στη θέση beginIndex
  String substring(int beginIndex, int endIndex)
  Επιστρέφει το τμήμα που αρχίζει στη θέση beginIndex και τελειώνει στη θέση endIndex - 1
  char charAt(int index)
  Επιστρέφει το χαρακτήρα στη θέση index
  String concat(String string2)
  Επιστρέφει τη συμβολοσειρά ενωμένη με το string2

  String: μέθοδοι ερωτήσεων

  int length()
  Μήκος
  boolean equals(String string2)
  Σύγκριση
  boolean StartsWith(String string2)
  Σύγκριση αρχής
  boolean endsWith(String string2)
  Σύγκριση τέλους
  int compareTo(String string2)
  Λεξικογραφική σύγκριση (απλή)
  int indexOf(String string2)
  Επιστρέφει τη θέση της συμβολοσειράς string2

  String: μέθοδοι μετατροπής

  static String valueOf(int i)
  Μετατρέπει το όρισμα i σε συμβολοσειρά
  static String valueOf(double d)
  Μετατρέπει το όρισμα d σε συμβολοσειρά
  static String valueOf(boolean b)
  Μετατρέπει το όρισμα b σε συμβολοσειρά
  static String valueOf(long l)
  Μετατρέπει το όρισμα l σε συμβολοσειρά
  static String valueOf(float f)
  Μετατρέπει το όρισμα f σε συμβολοσειρά
  static String valueOf(char c)
  Μετατρέπει το όρισμα c σε συμβολοσειρά

  Η κλάση StringBuffer

  StringBuffer append(String string2)
  Προσθήκη της συμβολοσειράς string2 στο τέλος
  StringBuffer insert(int offset, String string2)
  Προσθήκη της συμβολοσειράς string2 στη θέση offset
  StringBuffer delete(int start, int end)
  Διαγραφή των χαρακτήρων από τη θέση start μέχρι την end - 1
  StringBuffer replace(int start, int end, String string2)
  Αντικατάσταση των χαρακτήρων από τη θέση start μέχρι την end - 1 με τη συμβολοσειρά string2

  Εσωτερική χρήση της StringBuffer

  Η κλάση StringBuilder παρέχει τις ίδιες δυνατότητες με την StringBuffer, χωρίς όμως να παρέχει ασφάλεια σε πολυνηματική επεξεργασία.

  Η κλάση StringBuilder χρησιμοποιείται και από το μεταγλωττιστή για την υλοποίηση ένωσης συμβολοσειρών. Η ακολουθία

  x = "a" + 4 + "c"
  
  μεταγλωττίζεται εσωτερικά σε
  x = new StringBuilder().append("a").append(4).append("c").toString()
  

  Πλαίσια συλλογών

  Πλεονεκτήματα

  Τα πλεονεκτήματα της υποστήριξης και του προγραμματισμού με βάση ένα πλαίσιο συλλογών είναι:

  Το πλαίσιο συλλογών της Java

  Το πλαίσιο συλλογών της βιβλιοθήκης της Java περιλαμβάνει:

  Διεπαφές συλλογών

  Υλοποιήσεις συλλογών

  Διαθέσιμες υλοποιήσεις στη Java

  Για τις διεπαφές των συλλογών υπάρχουν οι παρακάτω υλοποιήσεις:

  Set:
  HashSet, TreeSet, LinkedHashSet
  SortedSet:
  TreeSet
  List:
  ArrayList, LinkedList
  Map:
  HashMap, TreeMap, LinkedHashMap
  SortedMap:
  TreeMap

  Πίνακας διεπαφών και υλοποιήσεων

    Υλοποιήσεις
  ΠΚΠίνακας ΙΔΣΛ ΣΛ και ΠΚ
  Διεπαφές SetHashSet   TreeSet   LinkedHashSet
  SortedSet    TreeSet    
  List   ArrayList   LinkedList  
  Map HashMap   TreeMap   LinkedHashMap
  SortedMap     TreeMap    
  (Οι υλοποιήσεις που συνδιάζουν συνδεδεμένη λίστα και πίνακα κατακερματισμού επιτρέπουν την πρόσβαση των στοιχείων με τη σειρά που έγινε η εισαγωγή τους.)

  Διάγραμμα UML

  Η δομή των διεπαφών και κλάσεων που έχουμε εξετάσει μπορεί να παρασταθεί σε μορφή UML ως εξής.
  UML diagram of Java's Collection and Maps
  Σημείωση: στην πράξη η υλοποίηση της Java χρησιμοποιεί και άλλες ενδιάμεσες κλάσεις, όπως AbstractCollection, AbstractSequentialList, AbstractSet.

  Collection: επεξεργασία

  Η γενικευμένη διεπαφή

  Collection <E>
  
  ορίζει μεταξύ άλλων τις παρακάτω μεθόδους (κατά περίπτωση επιστρέφουν αληθές αν η συλλογή μεταβλήθηκε):

  void clear()
  Αφαιρεί όλα τα αντικείμενα από τη συλλογή
  boolean add(E o)
  Προσθήκη στοιχείου
  boolean addAll(Collection <? extends E> c)
  Προσθήκη συλλογής
  boolean remove(Object o)
  Αφαίρεση στοιχείου
  boolean removeAll(Collection <?> c)
  Αφαίρεση συλλογής

  Collection: ερωτήσεις

  boolean contains(Object o)
  Επιστρέφει αληθές αν το στοιχείο περιέχεται
  boolean containsAll(Collection <?> c)
  Επιστρέφει αληθές αν τα στοιχεία της συλλογής περιέχονται
  Iterator <E> iterator()
  Επιστρέφει έναν επαναλήπτη για διάσχιση της συλλογής
  boolean isEmpty()
  Επιστρέφει αληθές αν η συλλογή είναι άδεια
  int size()
  Επιστρέφει τον αριθμό των στοιχείων στη συλλογή

  Παράδειγμα της διεπαφής Collection

  import java.util.Collection;
  import java.util.LinkedList;
  
  public class CollectionTest <E> {
    static <E> void testContain(Collection <E> c, E o) {
      System.out.print("The collection " + c);
      if (c.contains(o))
        System.out.print(" contains");
      else
        System.out.print(" does not contain");
  
      System.out.println(" the object " + o);
    }
  
    public static void main(String args[]) {
      var list = new LinkedList <String>();
  
      list.add("Petros");
      list.add("Maria");
  
      testContain(list, "Maria");
      testContain(list, "John");
      testContain(list, "Petros");
      System.out.println("Number of elements = " + list.size());
    }
  }
  

  Η διεπαφή Iterator

  Η διεπαφή
  Iterator <E>
  
  υποστηρίζει τη διάσχιση και μεταβολή συλλογών. Ορίζει τις παρακάτω μεθόδους:
  boolean hasNext()
  Επιστρέφει αληθές αν υπάρχει επόμενο στοιχείο
  Object next()
  Επιστρέφει το επόμενο στοιχείο
  void remove()
  Διαγράφει το τελευταίο στοιχείο που επιστρέφτηκε

  Η διεπαφή ListIterator

  Η διεπαφή ListIterator επεκτείνει την Iterator με τις παρακάτω μεθόδους:
  boolean hasPrevious()
  Επιστρέφει αληθές αν υπάρχει προηγούμενο στοιχείο
  Object previous()
  Επιστρέφει το προηγούμενο στοιχείο
  void add(Object o)
  Προσθέτει ένα στοιχείο
  void set(Object o)
  Αντικαθιστά το τελευταίο στοιχείο που επιστρέφτηκε

  Παράδειγμα της διεπαφής Iterator

  import java.util.*;
  
  public class IteratorTest {
  
    static void fill(Collection <String> c) {
      c.add("Kerkyra");
      c.add("Zakynthos");
      c.add("Kythira");
      c.add("Santorini");
      c.add("Dilos");
      c.add("Samos");
      c.add("Rodos");
      c.add("Kastelorizo");
    }
  
    static void printAll(Collection <?> c) {
      for (var i = c.iterator(); i.hasNext(); )
        System.out.print(i.next() + " ");
    }
  
    public static void main(String args[]) {
      var hash = new HashSet<String> ();
      var list = new LinkedList<String> ();
  
      fill(hash);
      fill(list);
  
      System.out.println("Hash contains:");
      printAll(hash);
      System.out.println("\nList contains:");
      printAll(list);
    }
  }
  

  Διάσχιση δομών με την εντολή foreach

  Παραδείγματα foreach

  Παράδειγμα διάσχισης συλλογής:
  static void printAll(Collection <?> c) {
    for (Object o : c)
      System.out.print(o + " ");
  }
  
  Παράδειγμα διάσχισης πίνακα:
  class Echo {
    public static void main(String args[]) {
      for (var s : args)
        System.out.print(s + " ");
      System.out.println();
    }
  }
  

  Παράδειγμα: διάσχιση της ακολουθίας Fibonacci

  import java.util.Iterator;
  import java.math.BigInteger;
  
  /**
   * An Iterable interface over the Fibonacci sequence.
   * @author Diomidis Spinellis
   */
  class FibonacciSequence implements Iterable<BigInteger> {
  
    /** The iterator over the Fibonacci sequence. */
    private class FibonacciIterator implements Iterator<BigInteger> {
      /** Integer n-2 of the series. */
      private BigInteger n0 = null;
      /** Integer n-1 of the series. */
      private BigInteger n1 = null;
  
      /**
       * Return true.
       * The FibonacciSequence sequence is infinite.
       */
      public boolean hasNext() { return true; }
  
      /** Return the next FibonacciSequence integer. */
      public BigInteger next() {
        if (n0 == null) {
          n0 = BigInteger.ZERO;
          return n0;
        } else if (n1 == null) {
          n1 = BigInteger.ONE;
          return n1;
        } else {
          BigInteger r = n0.add(n1);
          n0 = n1;
          n1 = r;
          return r;
        }
      }
  
      /**
       * Remove an element.
       * Nothing to see here; move on.
       */
      public void remove() {
        throw new UnsupportedOperationException();
      }
    }
  
    /** Return an iterator for the FibonacciSequence series. */
    public Iterator<BigInteger> iterator() {
      return new FibonacciIterator();
    }
  
    /** A simple test harness. */
    public static void main(String argv[]) {
      var fib = new FibonacciSequence();
  
      for (BigInteger i : fib)
        System.out.println(i);
    }
  }
  
  Βλέπε και το βίντεο για την εμφάνιση της ακολουθίας στη φύση (http://www.youtube.com/watch?v=kkGeOWYOFoA).

  Η διεπαφή Map

  Η διεπαφή
  Map <K, V>
  
  ορίζει μια απεικόνιση από ένα κλειδί (key) K σε μια τιμή (value) V. Η διεπαφή ορίζει μεταξύ άλλων τις παρακάτω μεθόδους:
  void clear()
  Αφαιρεί όλα τα αντικείμενα από τη συλλογή
  Object put(Object key, Object value)
  Προσθήκη στοιχείου (επιστρέφει την προηγούμενη τιμή ή null)
  void putAll(Map <? extends K, ? extends V> m)
  Προσθήκη στοιχείων
  boolean remove(Object key)
  Αφαίρεση στοιχείου (επιστρέφει την προηγούμενη τιμή ή null)

  Ερωτήσεις διεπαφής Map

  V get(Object key)
  Επιστρέφει την τιμή του στοιχείου με το κλειδί key
  boolean containsKey(Object key)
  Επιστρέφει αληθές αν το στοιχείο με το κλειδί key περιέχεται
  boolean containsValue(Object value)
  Επιστρέφει αληθές αν το στοιχείο με την τιμή value περιέχεται (αργή)
  Set<K> keySet()
  Επιστρέφει το σύνολο των κλειδιών
  Collection<V> values()
  Επιστρέφει μια συλλογή με τις αποθηκευμένες τιμές
  boolean isEmpty()
  Επιστρέφει αληθές αν η συλλογή είναι άδεια
  int size()
  Επιστρέφει τον αριθμό των στοιχείων στη συλλογή

  Παράδειγμα: νομισματικές ισοτιμίες

  import java.util.TreeMap;
  
  public class FXConvert {
  
    private static TreeMap<String, Double> FXRate = new TreeMap<String, Double>();
  
    static double FXconvert(String from, String to, double value) {
      double euro = value / FXRate.get(from);
      return euro * FXRate.get(to);
    }
  
    public static void main(String args[]) {
  
      // Euro rates
      FXRate.put("USD", 1.27);
      FXRate.put("JPY", 126.0);
      FXRate.put("GBP", 0.68);
      FXRate.put("CHF", 1.57);
      FXRate.put("CAD", 1.53);
      FXRate.put("SEK", 9.03);
  
      System.out.println("5 SEK = " + FXconvert("SEK", "JPY", 5) + " JPY");
      System.out.println("100 GBP = " + FXconvert("GBP", "CHF", 100) + " CHF");
    }
  }
  

  Η κλάση Stack

  Η κλάση
  Stack <E>
  
  υλοποιεί τη δομή δεδομένων που ονομάζεται στοίβα (stack) με το χαρακτηριστικό τύπο πρόσβασης τελευταίο μέσα πρώτο έξω (last in first out) (LIFO). H κλάση Stack υλοποιεί τη διεπαφή Collection και ορίζει τις παρακάτω μεθόδους:
  boolean empty()
  Αληθές αν η στοίβα είναι άδεια
  E push(E item)
  Προσθέτει το αντικείμενο item στην κορυφή της στοίβας
  E pop()
  Αφαιρεί και επιστρέφει το αντικείμενο από την κορυφή της στοίβας
  E peek()
  Επιστρέφει το αντικείμενο από την κορυφή της στοίβας

  οι πύργοι του Ανόι

  Μπορείτε να δοκιμάστε το παιγνίδι εδώ (https://www.mindgames.com/game/Tower+of+Hanoi).

  Παράδειγμα: οι πύργοι του Ανόι

  import java.util.Stack;
  import java.util.Iterator;
  import java.util.Collection;
  
  public class Hanoi {
    static Stack<Integer> A, B, C;
  
    /** Display the contents of a collection with a given name */
    static <E> void showCollection(String name, Collection <E> c) {
      System.out.print(name + ": ");
      for (E e : c)
        System.out.print(e + " ");
      System.out.println();
    }
  
    /** Display the hanoi towers */
    static void showConfiguration() {
      showCollection("A", A);
      showCollection("B", B);
      showCollection("C", C);
      System.out.println();
    }
  
    /** Move n blocks from to using tmp */
    static <E> void move(int n, Stack<E> from, Stack<E> to, Stack<E> tmp) {
      if (n == 1) {
        to.push(from.pop());
        showConfiguration();
      } else {
        move(n - 1, from, tmp, to);
        to.push(from.pop());
        showConfiguration();
        move(n - 1, tmp, to, from);
      }
    }
  
    public static void main(String args[]) {
      final int N = 64;
      A = new Stack<Integer>();
      B = new Stack<Integer>();
      C = new Stack<Integer>();
  
      for (int i = N; i > 0; i--)
        A.push(i);
      showConfiguration();
      move(N, A, C, B);
    }
  }
  

  Άσκηση: προγραμματισμός με συμβολοσειρές και συλλογές

  Άσκηση 7

  Μπορείτε να κατεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο και να στείλετε τους βαθμούς σας από τους δεσμούς που βρίσκονται στη σελίδα των ασκήσεων.

  Βιβλιογραφία

  Χειρισμός αρχείων

  Επισκόπηση

  Δευτερεύουσα μνήμη

  Τα προγράμματα συχνά πρέπει να μεταφέρουν τα δεδομένα τους σε δευτερεύουσα μνήμη (μονάδα SSD, μαγνητικό δίσκο, CD/DVD, μνήμη USB, κάρτα μνήμης, ταινία). Οι λόγοι που το επιβάλλουν αυτό είναι οι παρακάτω:

  Η διαδικασία μεταφοράς των δεδομένων μεταξύ του προγράμματος και εξωτερικών συσκευών καλείται είσοδος/έξοδος (input/output) ή Ε/Ε (I/O).

  Παράσταση δεδομένων

  Τα δεδομένα σε ένα αρχείο μπορούμε να τα παραστήσουμε σε δύο μορφές.

  Παραδείγματα παράστασης

  ΤύποςΤιμήΔυαδική παράστασηΠαράσταση κειμένου
  int4200000000 00000000 00000000 0010101000110100 00110010
  short4200000000 0010101000110100 00110010
  chara00000000 0110000101100001
  charα00000011 1011000111001110 10110001
  Το κείμενο παριστάνεται με την κωδικοποίηση UTF-8.

  Παράσταση αριθμών κινητής υποδιαστολής

  ΤύποςΤιμήΔυαδική παράστασηΠαράσταση κειμένου
  double-0.12510111111 11000000 00000000 00000000
  00000000 00000000 00000000 00000000
  00101101
  00110000
  00101110
  00110001
  00110010
  00110101
  double 12.566370614359173 10-7 00111110 10110101 00010101 00110111
  00001111 10011001 11110110 11001011
  00110001
  00110010
  00101110
  00110101
  00110110
  00110110
  00110011
  00110111
  00110000
  00110110
  00110001
  00110100
  00110011
  00110101
  00111001
  00110001
  00110111
  00110011
  01100101
  00101101
  00110111
  (Ο τελευταίος αριθμός παριστάνει τη φυσική σταθερά μ0, τη διαπερατότητα του κενού, 4π 10-7. Το κείμενο παριστάνεται με την κωδικοποίηση UTF-8 και οι αριθμοί κινητής υποδιαστολής σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 754-1985.)

  Ομαδοποίηση δεδομένων

  Η ομαδοποίηση στοιχείων μπορεί να γίνει:

  Παράδειγμα: ομαδοποίηση πεδίων σταθερού μήκους

  ΓΓΠΣ/ΑΑΔΕ: Αναλυτική γραμμή πωλήσεων (πελατών)
  ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Αναλυτική γραμμή πωλήσεων (στοιχεία πελατών)
  (RECORD τύπου 2)
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  ΠΕΔΙΟΥ
  ΘΕΣΕΙΣ
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΥ
  Σημειώσεις
  ΣΤΑΘΕΡΗ
  ΤΙΜΗ
  ΑΠΟ
  ΕΩΣ
  ΜΗΚΟΣ
  ΤΥΠΟΣ
  1
  Τύπος Record (κωδικός)
  1
  1
  1
  Numeric
  KENO
  2
  2
  Α/Α
  2
  6
  5
  Numeric
  KENO
  KENO
  3
  ΑΦΜ πελάτη
  7
  15
  9
  Character
  KENO
  KENO
  4
  Επωνυμία πελάτη
  16
  42
  27
  Character
  KENO
  KENO
  5
  Επαγγελμα πελάτη
  43
  57
  15
  Character
  KENO
  KENO
  61
  Μη υπόχρεοι υποβολής(αγρότες, περιστασιακά απασχολούμενοι κλπ)
  58
  58
  1
  Character
  0 (μηδέν)= υπόχρεος
  1 (ένα) = μη υπόχρεος
  KENO
  7
  Δ/νση / Πόλη πελάτη
  59
  68
  10
  Character
  KENO
  KENO
  8
  Δ/νση / Οδός πελάτη
  69
  84
  16
  Character
  KENO
  KENO
  9
  Δ/νση / Αριθμ πελάτη
  85
  87
  3
  Character
  KENO
  KENO
  10
  Ταχ. Κώδικας πελάτη
  88
  92
  5
  Numeric
  KENO
  KENO
  113
  Αριθμός τιμολογίων (πλήθος)
  93
  99
  7
  Numeric
  KENO
  KENO
  12
  Καθαρή αξία τιμολογίων
  100
  115
  16
  Numeric
  KENO
  KENO
  13
  FILLER
  116
  150
  35
  Character
  KENO
  spaces

  Παράδειγμα: ομαδοποίηση πεδίων με διαχωριστικό

  Αρχείο /etc/passwd στο λειτουργικό σύστημα Unix

  root:*:0:0:Charlie Root:/root:/bin/csh
  dds:*:1000:1000:Diomidis Spinellis:/home/dds:/usr/local/bin/bash
  nutmon:*:1056:1056:NUT UPS monitor unprivileged user:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
  sgrig:*:1001:1001:Stavros Grigorakakis:/home/sgrig:/usr/local/bin/bash
  archie:*:1002:1002:Achilleas Anagnostopoulos:/home/archie:/usr/local/bin/bash
  path:*:1003:1003:Stephanos Androutselis:/home/path:/usr/local/bin/bash
  

  Τιμοκατάλογος της Microsoft (CSV)

  Product Description,1st AP Non-Platform,1st AP Platform,2nd AP Non-Platform,2nd AP Platform,3rd AP Non-Platform,3rd AP Platform,Non-Platform,Platform,,,,,,,
  OFFICE FAMILY,,,,,,,,,,
  Office Enterprise Listed Lic/SA Pack MVL,76J-01468,76J-01637, 190.31 , 161.77 , 190.31 , 161.77 , 190.31 , 161.77 ,,
  Office Enterprise Listed SA MVL,76J-01552,76J-01640, 98.96 , 94.02 , 98.96 , 94.02 , 98.96 , 94.02 ,,
  Office Enterprise Listed SA Step Up MVL from Office Pro,76J-01510,76J-00002, 34.51 , 29.33 , 34.51 , 29.33 , 34.51 , 29.33 ,,,,,,,
  Office Professional Plus Listed Lic/SA Pack MVL,269-05924,269-12441, 155.81 , 132.45 , 155.81 , 132.45 , 155.81 , 132.45 ,,,,,,,
  Office Professional Plus Listed SA MVL,269-05925,269-12444, 81.02 , 76.97 , 81.02 , 76.97 , 81.02 , 76.97 ,,,,,,,
  WINDOWS FAMILY,,,,,,,,,,,,,,,
  Windows Vista Business Listed Upg/SA Pack MVL w/VisEnterprise,66J-00588,66J-00579, 48.01 , 40.81 , 48.01 , 40.81 , 48.01 , 40.81 ,,,,,,,
  Windows Vista Business Listed SA MVL w/VisEnterprise,66J-00844,66J-00582, 31.76 , 30.17 , 31.76 , 30.17 , 31.76 , 30.17 ,,,,,,,
  

  Ανάγνωση δυαδικών δεδομένων

  Αυτόματη αποδέσμευση πόρων

  Παράδειγμα: ανάγνωση byte

  import java.io.*;
  
  /**
   * Count and display the number of bytes in the specified file
   * @author Diomidis Spinellis
   */
  class ByteCount {
    public static void main(String args[]) {
  	if (args.length != 1) {
  	  System.err.println("Usage: ByteCount file");
  	  System.exit(1);
  	}
  
  	// Try with resources; will auto-close in
  	try (var in = new BufferedInputStream(new FileInputStream(args[0]))) {
  
        // Count bytes
        int count = 0;
  	  int b;
  	  while ((b = in.read()) != -1)
  		count++;
  
        System.out.println(count);
  	} catch (FileNotFoundException e) {
  	  System.err.println("Unable to open file " + args[0] + ": " + e.getMessage());
  	  System.exit(1);
  	} catch (IOException e) {
  	  System.err.println("Error reading byte: " + e.getMessage());
  	  System.exit(1);
  	}
  
    }
  }
  

  Εγγραφή δυαδικών δεδομένων

  Παράδειγμα: εγγραφή εικόνας

  import java.io.*;
  
  /**
   * Create a 256*256 24-bit color PNM RGB file containing all combinations
   * of R and G.
   * @author Diomidis Spinellis
   */
  class ColorWrite {
  
    /** Write the specified ASCII string to out as bytes */
    static void writeStringAsBytes(OutputStream out, String s) throws IOException {
      for (int i = 0; i < s.length(); i++)
          out.write((byte)s.charAt(i));
    }
  
    public static void main(String args[]) {
  	final String fileName = args[0];
  
  	// Open file; try with resources
  	try (var out =
          new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(fileName))) {
        // NetPBM PPM 24-bit color file header
        // https://netpbm.sourceforge.net/doc/ppm.html
        writeStringAsBytes(out, "P6 256 256 255 ");
  	  for (int r = 0; r < 256; r++)
  		for (int g = 0; g < 256; g++) {
  		  out.write(r);
  		  out.write(g);
  		  out.write(0);
  		}
  	} catch (FileNotFoundException e) {
  	  System.err.println("Unable to open file " + fileName
  		+ ": " + e.getMessage());
  	  System.exit(1);
  	} catch (IOException e) {
  	  System.err.println("Error writing byte: " + e.getMessage());
  	  System.exit(1);
  	}
    }
  }
  

  Παράδειγμα: αρχείο PNG

  PNG file format

  Ανάγνωση χαρακτήρων

  Παρένθεση: κωδικοποίηση ελληνικών χαρακτήρων

  Στη Java μπορούμε να επεξεργαστούμε αρχεία με ελληνικούς χαρακτήρες με βάση τα παρακάτω ονόματα κωδικοποίησης της κλάσης Charset.

  Διαθέσιμες κωδικοποιήσεις

  Το παρακάτω πρόγραμμα τυπώνει όλες τις διαθέσιμες κωδικοποιήσεις.
  import java.nio.charset.Charset;
  import java.util.SortedMap;
  
  /**
   * List the available character set encodins.
   * @author Diomidis Spinellis
   */
  class ListCharset {
    public static void main(String args[]) {
      SortedMap<String,Charset> ac = Charset.availableCharsets();
  
      for (String k : ac.keySet())
        System.out.println(k);
    }
  }
  

  Παράδειγμα: κατηγοριοποίηση χαρακτήρων

  import java.io.*;
  import java.util.*;
  import java.lang.Character.UnicodeBlock;
  
  /**
   * Count and display for the specified input file
   * the number of characters contained in various Unicode blocks .
   * @author Diomidis Spinellis
   */
  class CharCount {
    public static void main(String args[]) {
  	if (args.length != 2) {
  	  System.err.println("Usage: CharCount file encoding");
  	  System.exit(1);
  	}
  
  	// Open file; try-with-resources
  	try (var in = new BufferedReader(new InputStreamReader(
              new FileInputStream(args[0]), args[1]))) {
  
        // Count characters in blocks
        var count = new HashMap<Character.UnicodeBlock, Integer>();
  	  int c;
  	  while ((c = in.read()) != -1) {
  		var u = Character.UnicodeBlock.of(c);
  		  Integer oldN = count.get(u);
  		  if (oldN == null)
  			count.put(u, 1);
  		  else
  			count.put(u, oldN + 1);
  	  }
  
        // Display results
        for (var s : count.entrySet())
          System.out.println(s.getKey() + ": " + s.getValue());
  	} catch (FileNotFoundException e) {
  	  System.err.println("Unable to open file " + args[0] + ": " + e.getMessage());
  	  System.exit(1);
  	} catch (UnsupportedEncodingException e) {
  	  System.err.println("Unsupported encoding " + args[1] + ": " + e.getMessage());
  	} catch (IOException e) {
  	  System.err.println("Error reading character: " + e.getMessage());
  	  System.exit(1);
  	}
  
    }
  }
  

  Εγγραφή χαρακτήρων

  E/E συμβολοσειρών, πινάκων· σωληνώσεις

  Είσοδο και έξοδο μπορούμε να πραγματοποιήσουμε επιπλέον μέσω:

  Σειριακοποίηση αντικειμένων

  Δόκιμες λύσεις φύλαξης αντικειμένων

  Για να έχουμε συμβατότητα ανάμεσα σε διαφορετικές εκδόσεις του προγράμματος, καλύτερα είναι όταν έχουμε να αποθηκεύσουμε σύνθετες δομές να χρησιμοποιήσουμε μια εναλλακτική λύση, όπως:

  Ανακεφαλαίωση σειριακής πρόσβασης

  Ανάγνωση Εγγραφή
  byte FileInputStream FileOutputStream
  buffered byte BufferedInputStream BufferedOutputStream
  int/double/… DataInputStream DataOutputStream
  Object ObjectInputStream ObjectOutputStream
  char InputStreamReader OutputStreamWriter
  line(char) BufferedReader BufferedWriter
  PrintWriter

  Αρχεία τυχαίας πρόσβασης

  Η διεπαφή NIO

  H Java προσφέρει την διεπαφή προγραμματισμού (API) ΝΙΟ (New I/O) για πρόσβαση σε αρχεία όταν έχουμε ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις απόδοσης. Σε σχέση με τη διεπαφή IO αυτή προσφέρει:

  Πρόσβαση στο σύστημα αρχείων

  Η κλάση File παρέχει πρόσβαση στη δομή με μεθόδους όπως τις παρακάτω:
  exists
  Ελέγχει την ύπαρξη ενός αρχείου.
  delete
  Διαγράφει ένα αρχείο.
  lastModified
  Επιστρέφει το χρόνο της τελευταίας αλλαγής στο αρχείο.
  renameTo
  Μετονομάζει ένα αρχείο
  length
  Επιστρέφει το μήκος ενός αρχείου
  list
  Επιστρέφει τα αρχεία που βρίσκονται σε ένα φάκελο.
  mkdir
  Δημιουργεί ένα νέο φάκελο
  getFreeSpace
  Επιστρέφει τον ελεύθερο χώρο στο δίσκο.

  Άσκηση: επεξεργασία αρχείου κειμένου

  Άσκηση 8

  Μπορείτε να κατεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο και να στείλετε τους βαθμούς σας από τους δεσμούς που βρίσκονται στη σελίδα των ασκήσεων.

  Βιβλιογραφία

  Παράρτημα: Παράσταση ελληνικών χαρακτήρων

  ΧαρακτήραςUnicodeISO 8859-7CP 1253CP 737CP 851Mac GreekCP 423CP 869ISO IR-19ISO IR-27ISO IR-88ISO IR-18ISO IR-150ISO IR-55
  Ά0386b6a2ea86cd7186      
  Έ0388b8b8eb8dce728d      
  Ή0389b9b9ec8fd7738f      
  Ί038ababaed90d87590      
  Ϊ03aadada  ab 91      
  Ό038cbcbcee92d97692      
  Ύ038ebebeef95da7795      
  Ϋ03abdbdb  bd 96      
  Ώ038fbfbff098df7898      
  Α0391c1c180a4b041a461 41614141
  Β0392c2c281a5b542a562 42624242
  Γ0393c3c382a6a143a6672343674344
  Δ0394c4c483a7a244a7644044644445
  Ε0395c5c584a8b645a865 45654546
  Ζ0396c6c685a9b746a97a 467a4649
  Η0397c7c786aab847aa68 4768474a
  Θ0398c8c887aca348ac755c4875484b
  Ι0399c9c988adb949ad69 4969494c
  Κ039acaca89b5ba51b56b 4b6b4a4d
  Λ039bcbcb8ab6a452b66c5e4c6c4b4e
  Μ039ccccc8bb8bb53b76d 4d6d4c4f
  Ν039dcdcd8cb7c154b86e 4e6e4d50
  Ξ039ecece8dbda555bd6a214f6a4e51
  Ο039fcfcf8ebec356be6f 506f4f52
  Π03a0d0d08fc6a657c6703f51705053
  Ρ03a1d1d190c7c458c772 52725155
  Σ03a3d3d391cfaa59cf735f53735356
  Τ03a4d4d492d0c662d074 54745458
  Υ03a5d5d593d1cb63d179 55795559
  Φ03a6d6d694d2bc64d2665d5666565a
  Χ03a7d7d795d3cc65d378 5878575b
  Ψ03a8d8d896d4be66d4633a5963585c
  Ω03a9d9d997d5bf67d5765b5a76595d
  ά03acdcdce19bc0b19b      
  έ03addddde29ddbb29d      
  ή03aededee39edcb39e      
  ί03afdfdfe59fddb59f      
  ϊ03cafafae4a0fbb4a0      
  ΐ0390c0c0 a1fd a1      
  ό03ccfcfce6a2deb6a2      
  ύ03cdfdfde7a3e0b7a3      
  ϋ03cbfbfbe8fbfcb8fb      
  ΰ03b0e0e0 fcfe fc      
  ώ03cefefee9fdf1b9fd      
  α03b1e1e198d6e18ad6  61416161
  β03b2e2e299d7e28bd7  62426262
  γ03b3e3e39ad8e78cd8  63476364
  δ03b4e4e49bdde48ddd  64446465
  ε03b5e5e59cdee58ede  65456566
  ζ03b6e6e69de0fa8fe0  665a6669
  η03b7e7e79ee1e89ae1  6748676a
  θ03b8e8e89fe2f59be2  6855686b
  ι03b9e9e9a0e3e99ce3  6949696c
  κ03baeaeaa1e4eb9de4  6b4b6a6d
  λ03bbebeba2e5ec9ee5  6c4c6b6e
  μ03bcececa3e6ed9fe6  6d4d6c6f
  ν03bdededa4e7eeaae7  6e4e6d70
  ξ03beeeeea5e8eaabe8  6f4a6e71
  ο03bfefefa6e9eface9  704f6f72
  π03c0f0f0a7eaf0adea  71507073
  ρ03c1f1f1a8ebf2aeeb  72527175
  ς03c2f2f2aaedf7afed  77577277
  σ03c3f3f3a9ecf3baec  73537376
  τ03c4f4f4abeef4bbee  74547478
  υ03c5f5f5acf2f9bcf2  75597579
  φ03c6f6f6adf3e6bdf3  7646767a
  χ03c7f7f7aef4f8bef4  7858777b
  ψ03c8f8f8aff6e3bff6  7943787c
  ω03c9f9f9e0faf6dbfa  7a56797d

  Παράρτημα: το πρότυπο ASCII

  Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις τιμές των χαρακτήρων, σύμφωνα με το πρότυπο ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Οι πρώτες 32 θέσεις δεσμεύονται για χαρακτήρες διαφυγής (escape character).
  ΧαρακτήραςΔεκαδικήΔεκαεξαδικήΟκταδικήΔυαδική
  nul0000000000 0000
  soh1010010000 0001
  stx2020020000 0010
  etx3030030000 0011
  eot4040040000 0100
  enq5050050000 0101
  ack6060060000 0110
  bel7070070000 0111
  bs8080100000 1000
  ht9090110000 1001
  lf100a0120000 1010
  vt110b0130000 1011
  ff120c0140000 1100
  cr130d0150000 1101
  so140e0160000 1110
  si150f0170000 1111
  dle16100200001 0000
  dc117110210001 0001
  dc218120220001 0010
  dc319130230001 0011
  dc420140240001 0100
  nak21150250001 0101
  syn22160260001 0110
  etb23170270001 0111
  can24180300001 1000
  em25190310001 1001
  sub261a0320001 1010
  esc271b0330001 1011
  fs281c0340001 1100
  gs291d0350001 1101
  rs301e0360001 1110
  us311f0370001 1111
  sp32200400010 0000
  !33210410010 0001
  "34220420010 0010
  #35230430010 0011
  $36240440010 0100
  %37250450010 0101
  &38260460010 0110
  '39270470010 0111
  (40280500010 1000
  )41290510010 1001
  *422a0520010 1010
  +432b0530010 1011
  ,442c0540010 1100
  -452d0550010 1101
  .462e0560010 1110
  /472f0570010 1111
  048300600011 0000
  149310610011 0001
  250320620011 0010
  351330630011 0011
  452340640011 0100
  553350650011 0101
  654360660011 0110
  755370670011 0111
  856380700011 1000
  957390710011 1001
  :583a0720011 1010
  ;593b0730011 1011
  <603c0740011 1100
  =613d0750011 1101
  >623e0760011 1110
  ?633f0770011 1111
  @64401000100 0000
  A65411010100 0001
  B66421020100 0010
  C67431030100 0011
  D68441040100 0100
  E69451050100 0101
  F70461060100 0110
  G71471070100 0111
  H72481100100 1000
  I73491110100 1001
  J744a1120100 1010
  K754b1130100 1011
  L764c1140100 1100
  M774d1150100 1101
  N784e1160100 1110
  O794f1170100 1111
  P80501200101 0000
  Q81511210101 0001
  R82521220101 0010
  S83531230101 0011
  T84541240101 0100
  U85551250101 0101
  V86561260101 0110
  W87571270101 0111
  X88581300101 1000
  Y89591310101 1001
  Z905a1320101 1010
  [915b1330101 1011
  \925c1340101 1100
  ]935d1350101 1101
  ^945e1360101 1110
  _955f1370101 1111
  `96601400110 0000
  a97611410110 0001
  b98621420110 0010
  c99631430110 0011
  d100641440110 0100
  e101651450110 0101
  f102661460110 0110
  g103671470110 0111
  h104681500110 1000
  i105691510110 1001
  j1066a1520110 1010
  k1076b1530110 1011
  l1086c1540110 1100
  m1096d1550110 1101
  n1106e1560110 1110
  o1116f1570110 1111
  p112701600111 0000
  q113711610111 0001
  r114721620111 0010
  s115731630111 0011
  t116741640111 0100
  u117751650111 0101
  v118761660111 0110
  w119771670111 0111
  x120781700111 1000
  y121791710111 1001
  z1227a1720111 1010
  {1237b1730111 1011
  |1247c1740111 1100
  }1257d1750111 1101
  ~1267e1760111 1110
  del1277f1770111 1111

  Δημιουργία γραφικών εφαρμογών

  Στοιχεία της εφαρμογής

  Οι εφαρμογές μπορούν διαχωριστούν ανάλογα με την μέθοδο διεπαφής με τον χρήστη σε

  Συστατικά εισαγωγής δεδομένων

  Συστατικά εμφάνισης δεδομένων

  Επίδειξη συστατικών

  Κατεβάστε και τρέξτε το πρόγραμμα SwingSet2.jar.

  Προγραμματιστική διεπαφή συστατικών

  Παράθυρο (javax.swing.JFrame, Κλάση)

  Παράδειγμα: ένα κενό παράθυρο

  Το παρακάτω παράδειγμα δημιουργεί ένα κενό παράθυρο, θέτει ως τίτλο το αλφαριθμητικό "Hello, World!" και το εμφανίζει.

  import javax.swing.JFrame;
  
  public class Window {
    public static void main(String[] args) {
      JFrame jf = new JFrame("Hello, World!");
      
      jf.setBounds(0, 0, 800, 600);
      // Remember, the method show() is deprecated
      jf.setVisible(true);
    }
  }
  

  Προγραμματιστική διεπαφή συμβάντων

  Κουμπιά (javax.swing.JButton)

  Διαχειριστές διάταξης

  Οι διαχειριστές διάταξης (layout managers) είναι αόρατα συστατικά που καθορίζουν δυναμικά την τοποθέτηση των ορατών συστατικών (πχ κουμπιά, πίνακες) στην εφαρμογή. Οι κύριοι διαχειριστές διάταξης είναι:

  Προγραμματιστική διεπαφή διάταξης FlowLayout

  FlowLayout (java.awt.FlowLayout)

  Παράδειγμα διάταξης FlowLayout

  java.awt.FlowLayout
  import javax.swing.JFrame;
  import javax.swing.JButton;
  
  import java.awt.FlowLayout;
  
  public class FlowLayoutDemo {
    public static void main(String[] args) {
      JFrame jf = new JFrame("Hello, World!");
      
      jf.setBounds(0, 0, 800, 600);
      
      jf.setLayout(new FlowLayout());
      jf.add(new JButton("button 1"));
      jf.add(new JButton("button 2"));
      jf.add(new JButton("button 3"));
      
      // Remember, the method show() is deprecated
      jf.setVisible(true);
    }
  }
  

  Αποτέλεσμα διάταξης FlowLayout

  Προγραμματιστική διεπαφή διάταξης BorderLayout

  BorderLayout (java.awt.BorderLayout)

  Παράδειγμα διάταξης BorderLayout

  java.awt.BorderLayout
  import javax.swing.JFrame;
  import javax.swing.JButton;
  
  import java.awt.BorderLayout;
  
  public class BorderLayoutDemo {
    public static void main(String[] args) {
      JFrame jf = new JFrame("Hello, World!");
      
      jf.setBounds(0, 0, 800, 600);
      
      jf.setLayout(new BorderLayout());
      jf.add(new JButton("north"), BorderLayout.NORTH);
      jf.add(new JButton("south"), BorderLayout.SOUTH);
      jf.add(new JButton("center"), BorderLayout.CENTER);
      jf.add(new JButton("west"), BorderLayout.WEST);
      jf.add(new JButton("east"), BorderLayout.EAST);
      
      // Remember, the method show() is deprecated
      jf.setVisible(true);
    }
  }
  

  Αποτέλεσμα διάταξης BorderLayout

  Προγραμματιστική διεπαφή διάταξης GridLayout

  GridLayout (java.awt.GridLayout)

  Παράδειγμα διάταξης GridLayout

  java.awt.GridLayout
  import javax.swing.JFrame;
  import javax.swing.JButton;
  
  import java.awt.GridLayout;
  
  public class GridLayoutDemo {
    public static void main(String[] args) {
      JFrame jf = new JFrame("Hello, World!");
      
      jf.setBounds(0, 0, 800, 600);
      
      jf.setLayout(new GridLayout(3, 2));
      jf.add(new JButton("(1, 1)"));
      jf.add(new JButton("(1, 2)"));
      jf.add(new JButton("(2, 1)"));
      jf.add(new JButton("(2, 2)"));
      jf.add(new JButton("(3, 1)"));
      jf.add(new JButton("(3, 2)"));
      
      // Remember, the method show() is deprecated
      jf.setVisible(true);
    }
  }
  

  Αποτέλεσμα διάταξης GridLayout

  Προγραμματισμός με συμβάντα

  Η διαδραστικότητα στις εφαρμογές καθορίζεται από προκαθορισμένα συμβάντα. Η νοοτροπία τους είναι πολύ απλή:
  1. Επιλέγεται ένα γεγονός στο οποίο θέλουμε να επέμβουμε (πάτημα ένος πλήκτρου κτλ)
  2. Υλοποιόντας την κατάλληλη διεπαφή, γράφουμε το κομμάτι κώδικα που θέλουμε να εκτελεστεί για το συγκεκριμένο γεγονός
  3. Συσχετίζουμε το κομμάτι αυτό κώδικα με τη λίστα γεγονότων του συστατικού
  Τα γεγονότα είναι προκαθορισμένα και αφορούν είσοδο από το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι, μετακινήσεις ή διαφοροποίηση του μεγέθους παραθύρων κτλ. Συνήθως οι κλάσεις που τα υλοποιούν βρίσκονται στο πακέτο java.awt.event.*.

  Παράδειγμα προγραμματισμού με συμβάντα

  import javax.swing.JFrame;
  import javax.swing.JButton;
  import javax.swing.JOptionPane;
  
  import java.awt.BorderLayout;
  
  import java.awt.event.ActionListener;
  import java.awt.event.ActionEvent;
  
  public class EventDemo {
    class AlertAction implements ActionListener {
      private JFrame parent;
  
      AlertAction(JFrame parent) {
        this.parent = parent;
      }
  
      @Override public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(parent, "information", "Button Pressed!!", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
      }
    }
  
    public EventDemo() {
      JFrame jf = new JFrame("Hello, World!");
      JButton jb = new JButton("Click Me!");
  
      jf.setBounds(0, 0, 800, 600);
  
      jf.setLayout(new BorderLayout());
      jf.add(jb, BorderLayout.CENTER);
  
      jb.addActionListener(new AlertAction(jf));
  
      // Remember, the method show() is deprecated
      jf.setVisible(true);
    }
  
    public static void main(String[] args) {
      new EventDemo();
    }
  }
  

  Αποτέλεσμα προγραμματισμού με συμβάντα

  Συντεταγμένες γραφικών

  Συντεταγμένες γραφικών (διάγραμμα)

  Κλάση προγραμματιστικής διεπαφής χαμηλού επιπέδου

  java.awt.Graphics

  Μέθοδοι χαμηλού επιπέδου

  Παράδειγμα: Σχεδίαση κειμένου

  Όλες οι συναρτήσεις χαμηλού επιπέδου υλοποιούνται στην κλάση java.awt.Graphics. Η κλάση java.awt.Font διαθέτει κατασκευαστή που δέχεται 3 παραμέτρους:

  Κώδικας: Σχεδίαση κειμένου

  import javax.swing.JFrame;
  import javax.swing.JComponent;
  
  import java.awt.BorderLayout;
  import java.awt.Graphics;
  import java.awt.Font;
  
  public class TextDemo {
    class GraphicPane extends JComponent {
      public GraphicPane() {
        super();
      }
    
      @Override public void paint(Graphics g) {
        g.setFont(new Font(Font.SANS_SERIF, Font.ITALIC, 14));
        g.drawString("Hello, World!", 30, 30);
      }
    }
    
    public TextDemo() {
      JFrame jf = new JFrame("Hello, World!");
      GraphicPane gp = new GraphicPane();
      
      jf.setBounds(0,0, 800, 600);
      jf.setLayout(new BorderLayout());    
      jf.add(gp, BorderLayout.CENTER);
      
      // Remember, the method show() is deprecated
      jf.setVisible(true);
    }
  
    public static void main(String[] args) {
      new TextDemo();
    }
  }
  

  Αποτέλεσμα: Σχεδίαση κειμένου

  Παράδειγμα: Χειρισμός χρωμάτων

  Ο χειρισμός των χρωμάτων γίνεται μέσω της κλάσης java.awt.Color.
  import javax.swing.JFrame;
  import javax.swing.JComponent;
  
  import java.awt.BorderLayout;
  import java.awt.Graphics;
  import java.awt.Font;
  import java.awt.Color;
  
  public class ColorDemo {
    class GraphicPane extends JComponent {
      public GraphicPane() {
        super();
      }
    
      @Override public void paint(Graphics g) {
        g.setFont(new Font(Font.SANS_SERIF, Font.ITALIC, 14));
        g.setColor(Color.ORANGE);
        g.drawString("Hello, World! (orange)", 30, 30);
        g.setColor(new Color(250, 100, 120));
        g.drawString("Hello, World! (red ... almost)", 80, 80);
  
      }
    }
    
    public ColorDemo() {
      JFrame jf = new JFrame("Hello, World!");
      GraphicPane gp = new GraphicPane();
      
      jf.setBounds(0,0, 800, 600);
      jf.setLayout(new BorderLayout());    
      jf.add(gp, BorderLayout.CENTER);
      
      // Remember, the method show() is deprecated
      jf.setVisible(true);
    }
  
    public static void main(String[] args) {
      new ColorDemo();
    }
  }
  

  Αποτέλεσμα: Χειρισμός χρωμάτων

  Παράδειγμα: Σχεδίαση σχημάτων

  Κώδικας: Σχεδίαση σχημάτων

  import javax.swing.JFrame;
  import javax.swing.JComponent;
  
  import java.awt.BorderLayout;
  import java.awt.Graphics;
  import java.awt.Font;
  import java.awt.Color;
  
  public class ShapeDemo {
    class GraphicPane extends JComponent {
      public GraphicPane() {
        super();
      }
  
      @Override public void paint(Graphics g) {
        //// line
        g.setColor(Color.BLACK);
        // drawLine(int x1, int y1, int x2, int y2)
        g.drawLine(0, 0, 100, 100);
  
        //// ovals
        g.setColor(new Color(250, 100, 120));
        // drawOval(int x, int y, int width, int height)
        g.drawOval(30, 30, 100, 200);
        // same, but it fills the oval with the current color
        g.fillOval(300, 30, 100, 200);
  
        //// Rectangle
        g.setColor(Color.BLUE);
        // drawRect(int x, int y, int width, int height)
        g.drawRect(30, 300, 100, 200);
        // fillRect(int x, int y, int width, int height)
        g.fillRect(300, 300, 100, 200);
      }
    }
  
    public ShapeDemo() {
      JFrame jf = new JFrame("Hello, World!");
      GraphicPane gp = new GraphicPane();
  
      jf.setBounds(0,0, 800, 600);
      jf.setLayout(new BorderLayout());
      jf.add(gp, BorderLayout.CENTER);
  
      // Remember, the method show() is deprecated
      jf.setVisible(true);
    }
  
    public static void main(String[] args) {
      new ShapeDemo();
    }
  }
  

  Αποτέλεσμα: Σχεδίαση σχημάτων

  Παράδειγμα: Αρχεία εικόνων

  Η βιβλιοθήκες που παρέχονται μαζί με το περιβάλλον ανάπτυξης της Java, υποστηρίζουν την επεξεργασία εικόνων μέσω των πακέτων java.awt.image.* και javax.imageio.*.
  import javax.swing.JFrame;
  import javax.swing.JComponent;
  
  import javax.imageio.ImageIO;
  
  import java.io.File;
  import java.io.IOException;
  
  import java.awt.BorderLayout;
  import java.awt.Graphics;
  
  import java.awt.image.BufferedImage;
  
  public class ImageDemo {
    class GraphicPane extends JComponent {
      private BufferedImage bi;
      private JFrame parent;
  
      public GraphicPane(JFrame parent) {
        this.parent = parent;
        try {
          // reads a file
          this.bi = ImageIO.read(new File("planes.jpg"));
        } catch (IOException ioe) {
          System.err.println("Could not load image");
        }
      }
  
      @Override public void paint(Graphics g) {
        // drawImage(Image img, int x, int y, ImageObserver observer)
        g.drawImage(bi, 0, 0, parent);
      }
    }
  
    public ImageDemo() {
      JFrame jf = new JFrame("Hello, World!");
      GraphicPane gp = new GraphicPane(jf);
  
      jf.setBounds(0,0, 800, 600);
      jf.setLayout(new BorderLayout());
      jf.add(gp, BorderLayout.CENTER);
  
      jf.setVisible(true);
    }
  
    public static void main(String[] args) {
      new ImageDemo();
    }
  }
  

  Αποτέλεσμα: Αρχεία εικόνων

  Άσκηση: Μία απλή γραφική εφαρμογή

  Άσκηση 9

  Μπορείτε να κατεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο και να στείλετε τους βαθμούς σας από τους δεσμούς που βρίσκονται στη σελίδα των ασκήσεων.

  Βιβλιογραφία

  Ευχαριστίες

  Ευχαριστίες στο Βασίλη Καρακόιδα για την καθοριστική συνεισφορά του στη συγγραφή της ενότητας αυτής των σημειώσεων.

  Περιγραφή δεδομένων με XML και κανονικές εκφράσεις

  Σύνταξη κανονικών εκφράσεων

  Σύμβολα με ειδικό νόημα

  Πρόσθετα σύμβολα με ειδικό νόημα

  Χαρακτήρες διαφυγής

  Πρόσθετοι χαρακτήρες διαφυγής

  Χρήση κανονικών εκφράσεων

  Παράδειγμα: Εύρεση κανονικών εκφράσεων σε αρχείο

  /*
   * Globally match regular expression and print
   * Modelled after the Unix command with the same name
   * D. Spinellis, January 2004
   */
  
  import java.util.regex.*;
  import java.io.*;
  
  class Grep {
    public static void main(String args[]) {
      if (args.length != 2) {
        System.err.println("Usage: Grep pattern file");
        System.exit(1);
      }
  
      Pattern cre = null;    // Compiled RE
      try {
        cre = Pattern.compile(args[0]);
      } catch (PatternSyntaxException e) {
        System.err.println("Invalid RE syntax: " + e.getDescription());
        System.exit(1);
      }
  
      BufferedReader in = null;
      try {
        in = new BufferedReader(new InputStreamReader(new FileInputStream(args[1])));
      } catch (FileNotFoundException e) {
        System.err.println("Unable to open file " + args[1] + ": " + e.getMessage());
        System.exit(1);
      }
  
      try {
        String s;
        while ((s = in.readLine()) != null) {
          Matcher m = cre.matcher(s);
          if (m.find())
            System.out.println(s);
        }
      } catch (Exception e) {
        System.err.println("Error reading line: " + e.getMessage());
        System.exit(1);
      }
    }
  }
  

  Αποτέλεσμα αναζήτησης κανονικών εκφράσεων

  java Grep "abo" /usr/dict/words
  ...
  sabotage
  seaboard
  taboo
  thereabouts
  turnabout
  vagabond
  whereabout
  ...
  
  java Grep "^abo" /usr/dict/words
  aboard
  abode
  abolish
  abolition
  abominable
  abominate
  aboriginal
  
  java Grep bent /usr/dict/words
  absorbent
  bent
  benthic
  debenture
  incumbent
  recumbent
  
  java Grep "bent$" /usr/dict/words
  absorbent
  bent
  incumbent
  recumbent
  
  java Grep "[^AEIOUYaeiouy]{5,}" /usr/dict/words
  angstrom
  Armstrong
  birthplace
  bremsstrahlung
  corkscrew
  Dijkstra
  downstream
  hardscrabble
  jockstrap
  Knightsbridge
  lengthly
  Nietzsche
  nightclub
  offspring
  postscript
  Rothschild
  ...
  
  java Grep "(.)(.)(.)\3\2\1" /usr/dict/words
  braggart
  Brenner
  collocation
  diffident
  dissident
  glossolalia
  grammar
  grammarian
  installation
  staccato
  suffuse
  

  Διαίρεση συμβολοσειρών με πρότυπα

  Παράδειγμα: επεξεργασία αρχείων καταγραφής πρόσβασης σε ιστοσελίδες

  import java.util.*;
  import java.util.regex.*;
  import java.io.*;
  
  /**
   * Collect and print Web statistics
   * @author D. Spinellis
   */
  class WebStats {
  
    /**
     * Increment the integer value of map's member by 1
     * The member is obtained by using the matcher to extract
     * the specified group from the string s
     */
    static void increment(Map<String, Integer> map, String s, Matcher m, int group) {
      String member = s.substring(m.start(group), m.end(group));
      Integer i = map.get(member);
      map.put(member, i == null ? 1 : i + 1);
    }
  
    /** List the contents of the given map */
    static void list(String title, Map<String, Integer> map) {
      System.out.println("\n" + title);
      for (Map.Entry e : map.entrySet())
        System.out.println(e.getValue() + " " + e.getKey());
    }
  
    /** List the contents of the given map ordered by their values.
     * (You are not expected to undestand this).
     */
    static void sortedList(String title, Map<String, Integer> map) {
      System.out.println("\n" + title);
      TreeSet <Map.Entry<String, Integer>> valueOrder
        = new TreeSet<Map.Entry<String, Integer>>(new
        Comparator<Map.Entry<String, Integer>>() {
          public int compare(Map.Entry<String, Integer> a,
              Map.Entry<String, Integer> b) {
            return (-a.getValue().compareTo(b.getValue()));
          }
        }
      );
      valueOrder.addAll(map.entrySet());
      for (Map.Entry e : valueOrder)
        System.out.println(e.getValue() + " " + e.getKey());
    }
  
  
  
    public static void main(String args[]) {
      if (args.length != 1) {
        System.err.println("Usage: WebStats file");
        System.exit(1);
      }
  
      Pattern cre = null;    // Compiled RE
      try {
        // A standard log line is a line like:
        // 192.168.136.16 - - [26/Jan/2004:19:45:48 +0200] "GET /c136.html HTTP/1.1" 200 1674 "http://office/c120.html" "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.5) Gecko/20031007"
        cre = Pattern.compile(
        "([-\\w.]+)\\s+" +  // 1. Host
        "([-\\w]+)\\s+" +  // 2. Logname
        "([-\\w]+)\\s+" +  // 3. User
        "\\[(\\d+)/" +    // 4. Date
        "(\\w+)/" +    // 5. Month
        "(\\d+):" +    // 6. Year
        "(\\d+):" +    // 7. Hour
        "(\\d+)" +    // 8. Minute
        "([^]]+?)\\]\\s+" +  // 9. Rest of time
        "\"([-\\w]+)\\s*" +  // 10. Request verb
        "([^\\s]*)" +    // 11. Request URL
        "([^\"]*?)\"\\s+" +  // 12. Request protocol etc.
        "(\\d+)\\s+" +    // 13. Status
        "([-\\d]+)\\s+" +  // 14. Bytes
        "\"([^\"]*)\"\\s+" +  // 15. Referrer URL
        "\"([^\"]*)\""    // 16. Client
        );
      } catch (PatternSyntaxException e) {
        System.err.println("Invalid RE syntax: " + e.getDescription());
        System.exit(1);
      }
  
      BufferedReader in = null;
      try {
        in = new BufferedReader(new InputStreamReader(new FileInputStream(args[0])));
      } catch (FileNotFoundException e) {
        System.err.println("Unable to open file " + args[1] + ": " + e.getMessage());
        System.exit(1);
      }
  
      HashMap<String, Integer> host, hour, request, referrer;
      host = new HashMap<String, Integer>();
      hour = new HashMap<String, Integer>();
      request = new HashMap<String, Integer>();
      referrer = new HashMap<String, Integer>();
      try {
        String s;
        while ((s = in.readLine()) != null) {
          Matcher m = cre.matcher(s);
          if (!m.matches())
            System.out.println("Invalid line: " + s);
          else {
            increment(host, s, m, 1);
            increment(hour, s, m, 7);
            increment(request, s, m, 11);
            increment(referrer, s, m, 15);
          }
        }
      } catch (Exception e) {
        System.err.println("Error reading line: " + e.getMessage());
        System.exit(1);
      }
      sortedList("Host Access Counts", host);
      sortedList("Hourly Access Counts", hour);
      sortedList("Request URL Access Counts", request);
      sortedList("Referrer URL Access Counts", referrer);
    }
  }
  

  Βάσεις της XML

  Έγγραφα XML

  Παραδείγματα XML

  Παράδειγμα: ένα στοιχείο με κείμενο

  <city>Larisa</city>
  

  Παράδειγμα: στοιχείο με περιεχόμενο άλλα στοιχεία

   <?xml version="1.0" encoding="US-ASCII" ?>
   <city_info>
    <name>Larisa</name>
    <area_code>241</area_code>
    <latitude>39.38</latitude>
    <longitude>-22.25</longitude>
    <country>Greece</country>
   </city_info>
  

  Παράδειγμα: κενό στοιχείο

  <alumnus />
  

  Προσδιορισμοί

  Παράδειγμα:
  <city country="el" id="HER">
  <name>Hrakleio</name>
  </city>
  

  Οντότητες και σχόλια

  Οι παρακάτω οντότητες (entities) μπορούν να οριστούν περιφραστικά:
  ΟντότηταΣύνταξη XML
  <&lt;
  &&amp;
  >&gt;
  "&quot;
  '&apos;

  Σχόλια μέσα σε ένα έγγραφο XML γράφονται ως
  <!-- περιεχόμενο -->

  Διάκριση μεταξύ οντοτήτων, στοιχείων και προσδιορισμών

  Παράδειγμα: ΚΑΔ XML

  Τα παρακάτω αρχείο χρησιμοποιείται από τους φορολογούμενους για να δηλώσουν στη ΑΑΔΕ τον κωδικό αριθμό δραστηριότητάς (ΚΑΔ) τους.
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <ekad xmlns="http://www.gsis.gr/ekad"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   afm="046523469">
    <branch aa="0">
      <kad typeOfKad="1">
        <value>71121908</value>
      </kad>
    </branch>
  </ekad>
  

  Ορισμός σχήματος εγγράφων με τη χρήση XSD

  Σχήμα για απλά στοιχεία

  Στοιχεία XML που περιέχουν απλά δεδομένα όπως το παρακάτω
  <?xml version="1.0" ?>
  <studentID>802345</studentID>
  
  μπορούν να δηλωθούν με το στοιχείο element και τον προσδιορισμό του τύπου.
  <?xml version="1.0" ?>
  <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xsd:element name="studentID" type="xsd:integer" />
  </xsd:schema>
  

  Διαθέσιμοι τύποι

  Μερικοί διαθέσιμοι τύποι είναι οι παρακάτω:

  Περιορισμοί σε απλά στοιχεία

  Αν θέλουμε να περιορίσουμε το περιεχόμενο του στοιχείου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία simpleType και restriction μαζί με διάφορους περιορισμούς (restrictions) (στο παράδειγμα pattern).
  <?xml version="1.0" ?>
  <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xsd:element name="studentID" >
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:integer">
          <xsd:pattern value="80\d{4}" />
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:schema>
  

  Είδη περιορισμών

  Μερικοί υποστηριζόμενοι περιορισμοί είναι οι παρακάτω: Όλοι παίρνουν μια παράμετρο value, που ορίζει την τιμή τους.

  Παραδείγματα περιορισμών

  Παράδειγμα σχήματος για βαθμό:
  <?xml version="1.0" ?>
  <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <xsd:element name="grade" >
          <xsd:simpleType>
           <xsd:restriction base="xsd:float">
            <xsd:pattern value="\d+\.[05]"/>
            <xsd:minInclusive value="0"/>
            <xsd:maxInclusive value="10"/>
           </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
  </xsd:schema>
  
  Παράδειγμα περιορισμού για επιλογή μιας πόλης:
  <xsd:simpleType>
   <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="Athens"/>
    <xsd:enumeration value="Thessaloniki"/>
    <xsd:enumeration value="Argostoli"/>
    <xsd:enumeration value="Volos"/>
    <!-- ... -->
   </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  

  Σύνθετοι τύποι

  Ορισμοί προσδιορισμών

  Απλό περιεχόμενο

  Παράδειγμα σχήματος:
  <?xml version="1.0" ?>
  <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name="country">
   <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent >
      <xsd:extension base="xsd:string" >
        <xsd:attribute name="code" type="xsd:string" use="required" />
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent >
   </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:schema>
  
  Παράδειγμα εγγράφου:
  <?xml version="1.0" ?>
  <country code="el">Greece</country>
  

  Ομάδες

  Σε ένα στοιχείο complexType μπορούμε να ορίσουμε και τα παρακάτω στοιχεία Παράδειγμα σχήματος:
  <?xml version="1.0" ?>
  <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xsd:element name="javaProgram">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="package" type="xsd:string" />
          <xsd:element name="import" type="xsd:string" maxOccurs="unbounded" />
          <xsd:element name="class">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="name" type="xsd:string" />
                <xsd:choice maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:element name="field" type="xsd:string" />
                  <xsd:element name="ctor" type="xsd:string" />
                  <xsd:element name="method" type="xsd:string" />
                </xsd:choice>
              </xsd:sequence>
              <xsd:attribute name="extends" type="xsd:string" use="optional" />
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:schema>
  
  Παράδειγμα εγγράφου:
  <?xml version="1.0" ?>
  <javaProgram>
      <package>gr.aueb.dds.bio</package>
      <import>java.util.Date</import>
      <import>java.math.BigDecimal</import>
      <class extends="Object">
          <name>Point</name>
          <field>int x</field>
          <field>int y</field>
          <ctor>Point(int x, int y)</ctor>
          <field>static int numPoints</field>
      </class>
  </javaProgram>
  

  Αριθμητικοί περιορισμοί

  Παράδειγμα: Μια τάξη μπορεί να έχει 10-150 φοιτητές.
  <?xml version="1.0" ?>
  <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xsd:element name="class" >
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="student" type="xsd:string"
           minOccurs="10" maxOccurs="150" />
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:schema>
  

  Ανακεφαλαίωση

  Η επιτρεπόμενη δομή ενός εγγράφου XSD εμφανίζεται στο παρακάτω σχήμα.
  the content models in an XML Schema
  (Αναδημοσιεύεται με την άδεια του συγγραφέα Rahul Srivastava).

  Παράδειγμα: ΚΑΔ XSD

  Τα παρακάτω σχήμα ορίζει τη μορφή του αρχείου που χρησιμοποιείται από τους φορολογούμενους για να δηλώσουν στη ΑΑΔΕ τον κωδικό αριθμό δραστηριότητάς (ΚΑΔ) τους.
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <xs:schema xmlns="http://www.gsis.gr/ekad" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://www.gsis.gr/ekad" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
   <xs:element name="ekad">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>root element</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="branch" nillable="false" maxOccurs="unbounded">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Εγκατάσταση</xs:documentation>
       </xs:annotation>
       <xs:complexType>
        <xs:sequence>
         <xs:element name="kad" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
           <xs:sequence>
            <xs:element name="value" nillable="false">
             <xs:annotation>
              <xs:documentation>Η τιμή του ΚΑΔ</xs:documentation>
             </xs:annotation>
             <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:integer">
               <xs:totalDigits value="15"/>
              </xs:restriction>
             </xs:simpleType>
            </xs:element>
           </xs:sequence>
           <xs:attribute name="typeOfKad" use="required">
            <xs:annotation>
             <xs:documentation>Είδος ΚΑΔ (δραστηριότητας). 1=Κύρια, 2=Δευτερεύουσα, 3=Λοιπή, 4=Βοηθητική</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
             <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:enumeration value="1"/>
              <xs:enumeration value="2"/>
              <xs:enumeration value="3"/>
              <xs:enumeration value="4"/>
             </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
          </xs:complexType>
         </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="aa" use="required">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>ΑΑ εγκατάστασης. Η έδρα δηλώνεται σαν υποκατάστημα με ΑΑ=0. Εάν υπάρχει μητρική εταιρεία στο εξωτερικό, ο ΚΑΔ της δηλώνεται ως υποκατάστημα με ΑΑ=9999</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
           <xs:minInclusive value="0"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
       </xs:complexType>
      </xs:element>
     </xs:sequence>
     <xs:attribute name="afm" use="required">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>ΑΦΜ υπόχρεου</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="9"/>
        <xs:maxLength value="9"/>
       </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
     </xs:attribute>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
  </xs:schema>
  

  Μετασχηματισμοί με τη χρήση XSLT

  Στοιχεία της XSLT

  Παράδειγμα μετασχηματισμού: σχήμα

  <?xml version="1.0" ?>
  <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xsd:element name="project">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="shortname" type="xsd:string" />
          <xsd:element name="projtitle" type="xsd:string" />
          <xsd:element name="startdate" type="xsd:date" minOccurs="0" />
          <xsd:element name="enddate" type="xsd:date" />
          <xsd:element name="web_site" type="xsd:string" minOccurs="0" />
          <xsd:element name="our_budget" type="xsd:integer" minOccurs="0" />
          <xsd:element name="total_budget" type="xsd:integer" minOccurs="0" />
          <xsd:element name="funding_agency" type="xsd:string" minOccurs="0" />
          <xsd:element name="funding_programme" type="xsd:string" minOccurs="0" />
          <xsd:element name="project_code" type="xsd:string" minOccurs="0" />
          <xsd:element name="partner" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="shortname" type="xsd:string" />
                <xsd:element name="country" type="xsd:string" />
                <xsd:element name="web_site" type="xsd:string" minOccurs="0" />
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="logo" type="xsd:string" minOccurs="0" />
          <xsd:element name="description" type="xsd:string" />
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:schema>
  

  Παράδειγμα μετασχηματισμού: έγγραφο

  <?xml version="1.0"?>
  <project>
      <shortname>mExpress</shortname>
      <projtitle>mobile in-EXhibition PRovision of Electronic Support Services</projtitle>
      <startdate>2002-03-05</startdate>
      <enddate>2004-04-01</enddate>
      <web_site>http://mexpress.intranet.gr/</web_site>
      <our_budget>328</our_budget>
      <total_budget>3493</total_budget>
      <funding_agency>European Commission</funding_agency>
      <funding_programme>IST</funding_programme>
      <project_code>IST-2001-33432</project_code>
      <partner>
          <shortname>Intracom</shortname>
          <country>EL</country>
          <web_site>http://www.intracom.gr</web_site>
      </partner>
      <partner>
          <shortname>Ericsson</shortname>
          <country>DK</country>
          <web_site>http://www.ericsson.com/</web_site>
      </partner>
      <partner>
          <shortname>ELISA</shortname>
          <country>FIN</country>
          <web_site>http://www.elisa.com</web_site>
      </partner>
      <partner>
          <shortname>POULIADIS</shortname>
          <country>EL</country>
          <web_site>http://www.pouliadis.gr</web_site>
      </partner>
      <partner>
          <shortname>SSF</shortname>
          <country>FIN</country>
          <web_site>http://www.ssf.fi/</web_site>
      </partner>
      <partner>
          <shortname>HUT</shortname>
          <country>FIN</country>
          <web_site>http://www.hut.fi</web_site>
      </partner>
      <partner>
          <shortname>FFC</shortname>
          <country>FIN</country>
      </partner>
      <partner>
          <shortname>ROTA</shortname>
          <country>EL</country>
          <web_site>http://www.rota.gr</web_site>
      </partner>
      <logo>../images/p_mexpress.gif</logo>
      <description>
  mEXPRESS aims to exploit the technological opportunities arising from
  evolution in the areas of wireless networks and positioning mechanisms in
  order to support and facilitate the professional exhibition industry in
  a context-aware manner. It will contribute to the economic development of
  the Community by providing means for efficient operation and interaction
  in information-rich environments such as exhibitions, and significantly
  enhancing promotional activities and business communications. The mEXPRESS
  project will provide an integrated mediation platform (mEXPRESS Service
  Provider) oriented to exhibition shows and events.
      </description>
  </project>
  

  Παράδειγμα μετασχηματισμού: XSLT

  <?xml version="1.0"?>
  <!-- Apply using
  xml tr project.xslt mexpress.xml
  -->
  <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
      <xsl:template match="project">
          <h1>
          <xsl:value-of select="shortname" />
          -
          <xsl:value-of select="projtitle" />
          </h1>
          <!-- Show Logo -->
          <xsl:element name="img">
              <xsl:attribute name="src"><xsl:value-of select="logo" /></xsl:attribute>
          </xsl:element>
          <br /> <br />
          <!-- Project Summary information -->
          <xsl:if test="count(project_code) != 0">
              Project Code:
              <xsl:value-of select="project_code" />
              <xsl:if test="@international = 'yes'">
                  (International)
              </xsl:if>
              <br/>
          </xsl:if>
          <xsl:if test="count(funding_programme) != 0">
              Funding programme: <xsl:value-of select="funding_programme" />
              <br />
          </xsl:if>
          <xsl:if test="count(funding_agency) != 0">
              Funding Agency: <xsl:value-of select="funding_agency" />
              <br />
          </xsl:if>
          <xsl:if test="@type != ''">
              Project type:
              <xsl:choose>
                  <xsl:when test="@type = 'rtd'">RTD</xsl:when>
                  <xsl:when test="@type = 'consulting'">Consulting</xsl:when>
                  <xsl:when test="@type = 'training'">Training</xsl:when>
                  <xsl:when test="@type = 'dissemination'">Dissemination</xsl:when>
              </xsl:choose>
              <br />
          </xsl:if>
          <xsl:if test="count(web_site) != 0">
              Web site:
              <xsl:element name="a">
                  <xsl:attribute name="href"><xsl:value-of select="web_site"/></xsl:attribute>
                  <xsl:value-of select="web_site" />
              </xsl:element>
              <br />
              <br />
          </xsl:if>
          <xsl:if test="count(our_budget) != 0">
              ELTRUN budget: <xsl:value-of select="our_budget" /> EUR
              <br />
          </xsl:if>
          <xsl:if test="count(total_budget) != 0">
              Total budget: <xsl:value-of select="total_budget" /> EUR
              <br />
          </xsl:if>
          <br />
      </xsl:template>
  </xsl:stylesheet>
  

  Παράδειγμα μετασχηματισμού: αποτέλεσμα

  mExpress - mobile in-EXhibition PRovision of Electronic Support Services  Project Code: IST-2001-33432 (International)
  Funding programme: IST
  Funding Agency: European Commission
  Project type: RTD
  Web site: http://mexpress.intranet.gr/ (http://mexpress.intranet.gr/)

  ELTRUN budget: 328 EUR
  Total budget: 3493 EUR

  Το μοντέλο αντικειμένων εγγράφων

  Μέθοδοι της NodeList

  Η υλοποίηση του μοντέλου αντικειμένων εγγράφων στη Java

  Κλήσεις μέσω της διεπαφής Document

  Παράδειγμα: υπολογισμός μέσου όρου

  /*
   * Print the average value of the specified node
   * @author D. Spinellis
   */
  
  import javax.xml.parsers.*;
  import java.io.*;
  import org.w3c.dom.*;
  
  class Average {
    public static void main(String args[]) {
  
      if (args.length != 2) {
        System.err.println("Usage: Average element file");
        System.exit(1);
      }
  
      Document doc = null;
      try {
        // Create the DocumentBuilderFactory
        DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance();
        // Create the document builder
        DocumentBuilder db = dbf.newDocumentBuilder();
        // Create DOM document from the file
        doc = db.parse(new File(args[1]));
      } catch (Exception e) {
        System.err.println("Parsing failed: " + e);
        System.exit(1);
      }
  
      NodeList grades = doc.getElementsByTagName(args[0]);
      double sum = 0.0;
      for (int i = 0; i < grades.getLength(); i++) {
        String grade = grades.item(i).getFirstChild().getNodeValue();
        sum += (Integer.valueOf(grade)).doubleValue();
      }
      System.out.println(sum / grades.getLength());
    }
  }
  

  Αποτέλεσμα υπολογισμού

  Η εκτέλεση στο αρχείο
  <result_list>
    <result>
      <id>809678</id>
      <grade>9</grade>
    </result>
    <result>
      <id>809630</id>
      <grade>8</grade>
    </result>
    <result>
      <id>809679</id>
      <grade>10</grade>
    </result>
    <result>
      <id>809673</id>
      <grade>6</grade>
    </result>
  </result_list>
  
  γίνεται ως εξής.
  java Average grade grade.xml
  8.25
  

  Άσκηση: Περιγραφή δεδομένων με XML και κανονικές εκφράσεις

  Άσκηση 10

  Μπορείτε να κατεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο και να στείλετε τους βαθμούς σας από τους δεσμούς που βρίσκονται στη σελίδα των ασκήσεων.

  Βιβλιογραφία

  Παράρτημα: Ορισμός τύπου εγγράφων με τη χρήση DTD

  Υποστηρίζονται οι παρακάτω ορισμοί:
  Απλοί χαρακτήρες (parsed character data)
  <!ELEMENT name (#PCDATA)>
  
  Ένα στοιχείο
  <!ELEMENT student (person_data)>
  
  Ακολουθία στοιχείων
  <!ELEMENT person_data (name, surname)>
  
  Κανένα ή ένα στοιχείο
  <!ELEMENT person_name (given_name, initial?, last_name)>
  
  Μηδέν ή περισσότερα στοιχεία
  <!ELEMENT owned_cars (car*)>
  
  Ένα ή περισσότερα στοιχεία
  <!ELEMENT course_lecturer (person_data+)>
  
  Επιλογή στοιχείων
  <!ELEMENT engine (two_stroke | four_stroke | wankel | rotary)>
  
  Χρήση παρενθέσεων
  <!ELEMENT person_details (name, surname, (vat_number | id_number))>
  
  Κενό περιεχόμενο
  <!ELEMENT alumnus EMPTY>
  
  Τυχαίο περιεχόμενο
  <!ELEMENT text ANY>
  

  Παράδειγμα - DTD

  <!--
   -
   - Document Type Description for the projects
   -
   - $Id: project.dtd,v 1.2 2004/01/24 20:20:04 bkarak Exp $
   -
  -->
  <!ELEMENT project (
    shortname, 
    projtitle, 
    startdate?, 
    enddate, 
    web_site?, 
    our_budget?, 
    total_budget?, 
    funding_agency?, 
    funding_programme?, 
    project_code?, 
    partner*, 
    logo?, 
    description
  )>
  
  <!ELEMENT projtitle (#PCDATA)>
  <!ELEMENT our_budget (#PCDATA)>
  <!ELEMENT total_budget (#PCDATA)>
  <!ELEMENT funding_agency (#PCDATA)>
  <!ELEMENT funding_programme (#PCDATA)>
  <!ELEMENT project_code (#PCDATA)>
  <!ELEMENT web_site (#PCDATA)>
  <!ELEMENT startdate (#PCDATA)>
  <!ELEMENT enddate (#PCDATA)>
  <!ELEMENT shortname (#PCDATA)>
  <!ELEMENT logo (#PCDATA)>
  <!ELEMENT description (#PCDATA)>
  
  <!ELEMENT partner (shortname, country, web_site?)>
  <!ELEMENT shortname (#PCDATA)>
  <!ELEMENT country (#PCDATA)>
  

  Παράδειγμα - αντίστοιχη XML

  <?xml version="1.0"?>
  <project>
    <shortname>mExpress</shortname>
    <projtitle>mobile in-EXhibition PRovision of Electronic Support Services</projtitle>
    <startdate>20020305</startdate>
    <enddate>20040401</enddate>
    <web_site>http://mexpress.intranet.gr/</web_site>
    <our_budget>328 EUR</our_budget>
    <total_budget>3,493 EUR</total_budget>
    <funding_agency>European Commission</funding_agency>
    <funding_programme>IST</funding_programme>
    <project_code>IST-2001-33432</project_code>
    <partner>
      <shortname>Intracom</shortname>
      <country>EL</country>
      <web_site>http://www.intracom.gr</web_site>
    </partner>
    <partner>
      <shortname>Ericsson</shortname>
      <country>DK</country>
      <web_site>http://www.ericsson.com/</web_site>
    </partner>
    <partner>
      <shortname>ELISA</shortname>
      <country>FIN</country>
      <web_site>http://www.elisa.com</web_site>
    </partner>
    <partner>
      <shortname>POULIADIS</shortname>
      <country>EL</country>
      <web_site>http://www.pouliadis.gr</web_site>
    </partner>
    <partner>
      <shortname>SSF</shortname>
      <country>FIN</country>
      <web_site>http://www.ssf.fi/</web_site>
    </partner>
    <partner>
      <shortname>HUT</shortname>
      <country>FIN</country>
      <web_site>http://www.hut.fi</web_site>
    </partner>
    <partner>
      <shortname>FFC</shortname>
      <country>FIN</country>
    </partner>
    <partner>
      <shortname>ROTA</shortname>
      <country>EL</country>
      <web_site>http://www.rota.gr</web_site>
    </partner>
    <logo>../images/p_mexpress.gif</logo>
    <description>
  mEXPRESS aims to exploit the technological opportunities arising from
  evolution in the areas of wireless networks and positioning mechanisms in
  order to support and facilitate the professional exhibition industry in
  a context-aware manner. It will contribute to the economic development of
  the Community by providing means for efficient operation and interaction
  in information-rich environments such as exhibitions, and significantly
  enhancing promotional activities and business communications. The mEXPRESS
  project will provide an integrated mediation platform (mEXPRESS Service
  Provider) oriented to exhibition shows and events.
    </description>
  </project>
  

  Παράρτημα: Ορισμός τύπων προσδιορισμών με τη χρήση DTD

  Οι προδιορισμοί που επιτρέπονται σε ένα στοιχείο ορίζονται με στοιχεία της μορφής
  <!ATTLIST όνομα_στοιχείου
    όνομα_προσδιορισμού τύπος_προσδιορισμού περιορισμός
    ...
  >
  
  Υποστηρίζονται μεταξύ άλλων οι παρακάτω τύποι προσδιορισμού
  Χαρακτήρες
  CDATA
  Απαρίθμηση
  (επιλογή1 | επιλογή2 | ...)
  Κλειδί
  ID
  Αναφορά σε κλειδί
  IDREF
  Αναφορά σε κλειδιά
  IDREFS
  Οι πιο χρήσιμοι περιορισμοί προσδιορισμών είναι:
  #IMPLIED
  Προαιρετικός προσδιορισμός
  #REQUIRED
  Υποχρεωτικός προσδιορισμός

  Παράδειγμα - DTD

  <!ATTLIST project
    id ID #REQUIRED
    contact CDATA #IMPLIED
    scientific_coordinator CDATA #IMPLIED
    project_manager CDATA #IMPLIED
    group CDATA #REQUIRED
    international (yes | no) #REQUIRED
    type (consulting | rtd | training | dissemination) #REQUIRED
  >
  

  Παράδειγμα - XML

  <?xml version="1.0"?>
  <project
    id="p_mexpress"
    group="g_sense g_wrc"
    scientific_coordinator="m_dds"
    contact="m_pateli"
    international="yes"
    type="rtd"
    project_manager="m_pateli"
  >
  <!-- ... -->
  </project>
  

  Συναρτήσεις και ροές

  Συναρτησιακός προγραμματισμός

  Εκφράσεις λάμδα

  (a) -> { return a * a; }
  (a, b) -> { return a + b; }
  () -> { return true; }
  

  Διαθέσιμοι τύποι

  Το πακέτο java.util.function ορίζει μια σειρά από διεπαφές FunctionalInterface:

  Οι παραπάνω μπορούν κατά περίπτωση να εξειδικευτούν παραπάνω με ένα από τα προθέματα: Bi (δέχεται δύο ορίσματα)· Int, Long, Double (τύπος ορίσματος)· Το (τύπος επιστροφής).

  Μέθοδοι σε συναρτήσεις

  Οι παρακάτω μέθοδοι είναι διαθέσιμες ανάλογα με το αντικείμενο.

  Παράδειγμα λάμδα

  import java.util.function.Function;
  
  class Lambda {
    public static void main(String args[]) {
      // Assign lambda to variable
      Function<Integer, Integer> square = (a) -> a * a;
      // Apply function to value
      System.out.println(square.apply(2));
  
      // Pass function to method and obtain function result
      Function<Integer, Integer> fourthPower = square.compose(square);
      System.out.println(fourthPower.apply(2));
    }
  }
  

  Μέθοδοι ως συναρτήσεις

  Μέθοδοι που ικανοποιούν μια διεπαφή Functional μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τέτοιες με τη χρήση του συμβόλου ::.
  import java.util.function.UnaryOperator;
  import java.math.BigInteger;
  
  // Methods compatible with a functional interface
  class FunctionalFactorial {
    public static BigInteger factorial(BigInteger i) {
      if (i.equals(BigInteger.ZERO))
        return BigInteger.ONE;
      else
        return i.multiply(factorial(i.subtract(BigInteger.ONE)));
    }
  
    public BigInteger instanceFactorial(BigInteger n) {
      return factorial(n);
    }
  
    // Prints 93326215443944152681699238856266700490715968264381621468592963895217599993229915608941463976156518286253697920827223758251185210916864000000000000000000000000
    public static void main(String args[]) {
      UnaryOperator<BigInteger> f;
  
      f = FunctionalFactorial::factorial;
      System.out.println(f.apply(new BigInteger("100")));
  
      f = new FunctionalFactorial()::instanceFactorial;
      System.out.println(f.apply(new BigInteger("100")));
    }
  }
  

  Παράδειγμα σύνθεσης μεθόδων

  import java.util.function.DoubleUnaryOperator;
  import java.util.function.Function;
  import static java.lang.Math.abs;
  import static java.lang.Math.PI;
  
  class Inverse {
    public static void main(String args[]) {
      Function<DoubleUnaryOperator, DoubleUnaryOperator> inverse =
        f -> x -> 1. / f.applyAsDouble(x);
  
  	DoubleUnaryOperator cot = inverse.apply(Math::tan); // συνεφαπτομένη
  	DoubleUnaryOperator sec = inverse.apply(Math::cos); // τέμνουσα
  	DoubleUnaryOperator csc = inverse.apply(Math::sin); // συντέμνουσα
  
      final double EPSILON = 1e-15;
      assert abs(sec.applyAsDouble(0) - 1) < EPSILON;
      assert abs(csc.applyAsDouble(PI / 2) - 1) < EPSILON;
      assert abs(cot.applyAsDouble(PI / 4) - 1) < EPSILON;
    }
  }
  

  Ροές

  Μια ροή (stream) είναι μια επεξεργάσιμη ακολουθία ενός απροσδιόριστου αριθμού στοιχείων. Σε σχέση με μια συλλογή η ακολουθία έχει τις παρακάτω ιδιότητες.

  Τύποι ροών

  Ο τύπος Optional

  Η παραμετρική κλάση java.util.Optional περιέχει μια τιμή τύπου T που μπορεί και να απουσιάζει.

  Χρήσιμες μέθοδοι

  Πηγές ροών

  Ενδιάμεση επεξεργασία ροών

  Τελική επεξεργασία ροών

  Παράδειγμα: Λέξεις κειμένου

  /*
   * Output ordered list of a file's unique words
   */
  
  import java.nio.file.Files;
  import java.nio.file.Paths;
  import java.util.stream.Stream;
  import java.io.IOException;
  
  class UniqueWords {
    public static void main(String args[]) {
      if (args.length != 1) {
        System.err.println("Usage: UniqueWords file");
        System.exit(1);
      }
  
      try {
        Files
          .lines(Paths.get(args[0]))
          .flatMap(line -> Stream.of(line.split("\\W+")))
          .sorted()
          .distinct()
          .filter((x) -> x.length() > 0)
          .forEach(System.out::println);
      } catch (IOException e) {
        System.err.println("Error reading line: " + e.getMessage());
        System.exit(1);
      }
    }
  }
  

  Η μέθοδος Newton-Raphson

  Η προσεγγιστική μέθοδος Newton-Raphson μας επιτρέπει να βρούμε τη ρίζα οποιασδήποτε πραγματικής συνάρτησης. Η μέθοδος Newton-Raphson

  Τετραγωνική ρίζα με Newton-Raphson

  Παράδειγμα: Υλοποίηση √2 με NR

  Το παρακάτω παράδειγμα υπολογίζει τη √2 δημιουργώντας μια άπειρου μήκους ακολουθία με διαδοχικά καλύτερες προσεγγίσεις.

  import java.util.Optional;
  import java.util.function.Predicate;
  import java.util.function.DoubleFunction;
  import java.util.stream.Stream;
  
  
  /** Find a square root using the Newton-Raphson approximation */
  class SquareRoot {
  
    /** Obtain successive approximations of a function's root using the
     * Newton-Raphson method. */
    static class NewtonRaphson {
      /** f(x) and f'(x) */
      DoubleFunction fx, fdx;
  
      NewtonRaphson(DoubleFunction fx, DoubleFunction fdx) {
        this.fx = fx;
        this.fdx = fdx;
      }
  
      /** Return next approximation, given the previous one */
      Double nextApproximation(double previous) {
        // xₙ₊₁ = xₙ - f(xₙ) / f′(xₙ)
        return previous - (double)fx.apply(previous) / (double)fdx.apply(previous);
      }
    }
  
    /** Test whether successive parts of a series differ more than a value */
    static class NotWithin implements Predicate<Double> {
      /** Previous value in series */
      Optional<Double> previous = Optional.empty();
      /** Difference value above which the test method returns true */
      Double epsilon;
  
      NotWithin(double d) {
        epsilon = d;
      }
  
      /**
       * Return true if successive parts of the series do not differ by
       * less than the specified epsilon.
       */
      @Override
      public boolean test(Double d) {
        boolean r;
  
        if (previous.isPresent())
          r = (Math.abs(previous.get() - d) > epsilon);
        else
          r = true;
        previous = Optional.of(d);
        return r;
      }
    }
  
    public static void main(String args[]) {
      final double SQRT_TO_FIND = 2;
      DoubleFunction fx = (x -> x * x - SQRT_TO_FIND); // f(x) = x² - α
      DoubleFunction fdx = (x -> 2 * x); // f'(x) = 2x
      var rootTwo = new NewtonRaphson(fx, fdx);
      var greaterThanEpsilon = new NotWithin(1e-15);
  
  	// SQRT_TO_FIND is also our first approximation
      System.out.println(Stream.iterate(SQRT_TO_FIND, rootTwo::nextApproximation)
        .dropWhile(greaterThanEpsilon)
        .findFirst()
        .get());
    }
  }
  

  Άσκηση: συναρτήσεις και ροές

  Άσκηση 17

  Μπορείτε να κατεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο και να στείλετε τους βαθμούς σας από τους δεσμούς που βρίσκονται στη σελίδα των ασκήσεων.

  Βιβλιογραφία

 • Rogers Candenhead. Πλήρες Εγχειρίδιο της Java 12. 8η Έκδοση. Εκδόσεις X. Γκιούρδα, 2023. Κεφ. 15.
 • Εκτενές παράδειγμα

  Γιορτινή κάρτα

  Ολοκληρωμένο παράδειγμα

  Διάγραμμα των κλάσεων

  XMas card class diagram

  XmasCard

  package gr.aueb.xmascard;
  
  import java.awt.Rectangle;
  
  /**
   * The Christmas Card program main class.
   *
   * @author Giorgos Gousios, Diomidis Spinellis
   * @depend - - - gr.aueb.xmascard.DrawPanel
   * @depend - <instantiate> - gr.aueb.xmascard.MidiPlayer
   * @depend - - - gr.aueb.xmascard.Tree
   * @depend - - - gr.aueb.xmascard.PointSnowFlake
   * @depend - - - gr.aueb.xmascard.SlashSnowFlake
   */
  public class XmasCard {
  
    /** Number of trees */
    private static final int numTrees = 30;
    /** Number of snowflakes */
    private static final int numSnowFlakes = 1500;
    /** Minimum tree width. */
    private static final int treeWidth = 30;
    /** Minimum tree height. */
    private static final int treeHeight = 100;
    /** Additional variation to tree height and width */
    private static final int treeWobble = 100;
    /** Song to play. */
    private static String musicFile = "jbelrock.mid";
  
    public static void main(String[] args) {
  
      // Create a window and the canvas to draw onto.
      DrawPanel d = new DrawPanel();
  
      // Create randomly-positioned trees.
      for (int i = 0; i < numTrees; i++) {
        Rectangle treeBox = new Rectangle(
  		(int)(Math.random() * DrawPanel.WIDTH),
          (int)(Math.random() * DrawPanel.HEIGHT),
          treeWidth + (int)(Math.random() * treeWobble),
          treeHeight + (int)(Math.random() * treeWobble));
  
        Tree t = new Tree(d.getCanvas(), treeBox);
        d.addDrawObject(t);
      }
  
  	// Start playing music
  	MidiPlayer m = new MidiPlayer(musicFile);
  
      // Create the snowflakes.
      for (int i = 0; i < numSnowFlakes; i++) {
  	  switch (i % 6) {
  	  case 0:
  	  case 1:
          d.addDrawObject(new PointSnowFlake(d.getCanvas(), '.', 15));
  		break;
  	  case 2:
          d.addDrawObject(new PointSnowFlake(d.getCanvas(), 'o', 10));
  		break;
  	  case 3:
          d.addDrawObject(new PointSnowFlake(d.getCanvas(), '*', 5));
  		break;
  	  case 4:
  	  case 5:
          d.addDrawObject(new SlashSnowFlake(d.getCanvas()));
  		break;
  	  }
  	  try {
  		// Allow existing snowflakes to fall a bit, before adding more
  		Thread.sleep(100);
  	  } catch (InterruptedException e) {
  	  }
      }
    }
  }
  

  DrawPanel

  package gr.aueb.xmascard;
  
  import java.awt.Color;
  import java.awt.Dimension;
  import java.awt.event.WindowAdapter;
  import java.awt.event.WindowEvent;
  import java.util.Vector;
  import javax.swing.JFrame;
  import javax.swing.JPanel;
  
  /**
   * The program's main window.
   * Extends JFrame to display the window where the
   * trees and snow are drawn. Implements the {@link java.lang.Runnable Runnable}
   * interface so as to create a thread that repeatedly calls the
   * {@link gr.aueb.xmascard.Drawable#draw() draw}method.
   *
   * @author Giorgos Gousios, Diomidis Spinellis
   * @opt nodefillcolor lightblue
   * @assoc 1 drawablePanel 1 DrawablePanel
   */
  public class DrawPanel extends JFrame implements Runnable {
  
    /** The window's width. */
    public static final int WIDTH = 1024;
    /** The window's height. */
    public static final int HEIGHT = 768;
  
    /** The window's background color (blue). */
    public static final Color backgroundColor = new Color(0, 153, 204);
  
    /* A table that holds the objects to be drawn */
    private Vector<Drawable> drawObjects = null;
  
    /* The drawing thread */
    private Thread thread;
  
    /* The canvas to draw onto */
    private DrawablePanel drawablePanel = null;
  
    /** Serial number of persistant data.
     * Required, because JFrame implements serializable.
     */
    static final long serialVersionUID = 1L;
  
    /**
     * Constructor to initialize and display the window and starts the
     * animation.
     *
     */
    public DrawPanel() {
      super("Christmas Card");
      drawObjects = new Vector<Drawable>();
      initializeGraphics();
      initializeThread();
    }
  
    /** Initialize the main window. */
    private void initializeGraphics() {
      // Make our window look nice
      JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
  
      // Create our drawing canvas
      drawablePanel = new DrawablePanel(this);
      drawablePanel.setBackground(backgroundColor);
      drawablePanel.setPreferredSize(new Dimension(WIDTH, HEIGHT));
      setContentPane(drawablePanel);
  
      // Handle termination
      setDefaultCloseOperation(
          javax.swing.WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE);
  
      // Exit when the window is closed
      addWindowListener(new WindowAdapter() {
        public void windowClosing(WindowEvent e) {
          System.exit(0);
        }
      });
  
      // Our size
      setSize(WIDTH, HEIGHT);
  
      // Force the parent window to expand the canvas to all available space
      pack();
  
      //Display the window
      setVisible(true);
    }
  
    /** Start the execution of the drawing thread. */
    private void initializeThread() {
      if (thread == null) {
        thread = new Thread(this);
        thread.setPriority(Thread.MIN_PRIORITY);
        thread.start();
      }
    }
  
    /** Add a component to be drawn. */
    public void addDrawObject(Drawable drawObject) {
      drawObjects.add(drawObject);
    }
  
    /** Return a copy of the component list to be drawn */
    public Vector<Drawable> getDrawables() {
      return new Vector<Drawable>(drawObjects);
    }
  
    /**
     * The method to be executed by the running thread. Executes the
     * {@link DrawablePanel#repaint()}method periodically.
     */
    @Override public void run() {
      Thread me = Thread.currentThread();
  
      // Allow termination by setting thread to null
      while (thread == me) {
        // tell drawablePanel to repaint its contents
        drawablePanel.repaint();
        try {
          Thread.sleep(250);
        } catch (InterruptedException e) {
        }
      }
      thread = null;
    }
  
    /**
     * Get the canvas's drawing panel
     *
     * @return javax.swing.JPanel
     */
    public JPanel getCanvas(){
      return drawablePanel;
    }
  
  }
  

  Drawable

  package gr.aueb.xmascard;
  
  import javax.swing.JPanel;
  
  import java.awt.Graphics;
  import java.awt.Graphics2D;
  import java.awt.Rectangle;
  
  /**
   * An abstract representation of a self-drawable object.
   *
   * @author Giorgos Gousios, Diomidis Spinellis
   */
  public abstract class Drawable {
  
    /**
     * The canvas to draw the object onto
     */
    protected Graphics2D canvas;
  
    /**
     * The canvas's bounds
     */
    protected Rectangle bounds;
  
    /**
     * Create drawable item
     *
     * @param panel The panel to draw the object onto
     */
    public Drawable(JPanel panel) {
      bounds = panel.getBounds();
      canvas = (Graphics2D)panel.getGraphics();
    }
  
    /**
     * Draws the object onto the canvas
     *
     */
    public abstract void draw(Graphics g);
  }
  

  DrawablePanel

  package gr.aueb.xmascard;
  
  import java.awt.Color;
  import java.awt.Graphics;
  import java.util.Vector;
  
  import javax.swing.JPanel;
  
  
  /**
   * The Christmas Card program main class.
   *
   * @author Georgios Zouganelis
   * Draw components from this object to reduce flickering.
   */
  public class DrawablePanel extends JPanel {
  
    /** The DrawPanel this DrawablePanel is attached to **/
    private DrawPanel controller = null;
  
    /** Serial number of persistent data.
     * Required, because JPanel implements serializable.
     */
    private static final long serialVersionUID = 1L;
  
    /**
     * Constructor to initialize the DrawablePanel with it's controller
     *
     */
    public DrawablePanel(DrawPanel panel) {
      controller = panel;
    }
  
    /**
     * Perform all drawing operations
     * By overriding the JPanel method and initiating all the drawing
     * from this place we take advantage of JPanel's double-buffering
     * capability.
     */
    @Override
    public void paintComponent(Graphics g){
      super.paintComponent(g);
      setBackground(DrawPanel.backgroundColor);
  
      // Ask our controller for a copy of items to draw
      Vector<Drawable> toPaint = controller.getDrawables();
      for (Drawable d : toPaint)
        d.draw(g);
    }
  }
  

  Tree

  package gr.aueb.xmascard;
  
  import java.awt.Color;
  import java.awt.Graphics;
  import java.awt.Polygon;
  import java.awt.Rectangle;
  import javax.swing.JPanel;
  
  /**
   * A self-drawable tree. Uses a box to specify the tree's bounds (the dimensions
   * constructor parameter). The trunk is placed in the middle of the bottom side
   * of the box, having a width equal to the 8% of the total width of the tree and
   * a height equal to the 20% of the total height of the bounding box. The main
   * body is represented as an isosceles triangle with a height of 80% of the
   * height of the bounding box.
   *
   * @author Giorgos Gousios, Diomidis Spinellis
   * @opt nodefillcolor green
   */
  public class Tree extends Drawable {
  
    /** Tree trunk width as % of the bounding rectangle width */
    private final double trunkWidthFactor = 0.08;
    /** Tree trunk height as % of the bounding rectangle height */
    private final double trunkHeightFactor = 0.2;
    /** Tree body height as % of the bounding rectangle height */
    private final double bodyHeightFactor = 0.8;
    /** Trunk's color (RGB) */
    private final Color brown = new Color(204, 102, 0);
    /** Body's color (RGB) */
    private final Color green = new Color(0, 254, 0);
  
    /** The tree's bounding rectangle */
    private Rectangle dimensions;
  
    /**
     * Creates a tree from the specified bounding box
     *
     * @param panel The panel to draw the object onto
     * @param dimensions The bounding box dimensions.
     */
    public Tree(JPanel panel, Rectangle dimensions) {
    super(panel);
  	this.dimensions = dimensions;
    }
  
    /**
     * Draws the tree.
     *
     * @param g The Graphics object on which we will paint
     */
    @Override
    public void draw(Graphics g) {
  	drawTrunk(g);
  	drawBody(g);
    }
  
    /**
     * Draws the trunk. For details on how the lengths are calculated
     *
     * @param g The Graphics object on which we will paint
     * @see gr.aueb.Tree the class description.
     */
    private void drawTrunk(Graphics g) {
  	/* Calculate the trunk rectangle first */
  	Rectangle r = new Rectangle();
  
  	r.x = (int) (dimensions.x + (dimensions.width
            - dimensions.width * trunkWidthFactor) / 2);
  	r.y = (int) (dimensions.y + dimensions.height * bodyHeightFactor);
  	r.width = (int) (dimensions.width * trunkWidthFactor);
  	r.height = (int) (dimensions.height * trunkHeightFactor);
  
  	/* Draw it! */
  	g.drawRect(r.x, r.y, r.width, r.height);
  
  	/* Fill it with brown color */
  	Color c = g.getColor();
  	g.setColor(brown);
  	g.fillRect(r.x, r.y, r.width, r.height);
  	g.setColor(c); //Revert paint color to default
    }
  
    /**
     * Draws the body. For details on how the lengths are calculated
     *
     * @param g The Graphics object on which we will paint
     * @see gr.aueb.Tree the class description.
     */
    private void drawBody(Graphics g) {
  	/* Create the polygon (triangle) to draw */
  	Polygon p = new Polygon();
  	p.addPoint(dimensions.x + dimensions.width / 2, dimensions.y);
  	p.addPoint(dimensions.x,
  		(int) (dimensions.y + dimensions.height * bodyHeightFactor));
  	p.addPoint(dimensions.x + dimensions.width,
  		(int) (dimensions.y + dimensions.height * bodyHeightFactor));
  	/* Draw the body */
  	g.drawPolygon(p);
  
  	/* Fill it with green color */
  	Color c = g.getColor();
  	g.setColor(green);
  	g.fillPolygon(p);
  	g.setColor(c); // Revert paint color to default
    }
  }
  

  SnowFlake

  package gr.aueb.xmascard;
  
  import java.awt.Color;
  import java.awt.FontMetrics;
  import java.awt.Graphics;
  import javax.swing.JPanel;
  
  /**
   * A self-drawable 'snowflake' represented by a character. The move pattern and
   * character to be displayed is determined by subclasses.
   *
   * @author Giorgos Gousios, Diomidis Spinellis
   * @opt nodefillcolor white
   */
  public abstract class SnowFlake extends Drawable {
  
    /** The snowflake's background color. */
    private static final Color white = new Color(255, 255, 255);
  
    /**
     * The 'x' current coordinate of the snowflake.
     */
    protected int coordX;
  
    /**
     * The 'y' current coordinate of the snowflake.
     */
    protected int coordY;
  
    /**
     * The character to be displayed as a snowflake
     */
    protected char displayChar;
  
    /**
     * Create a snowflake represented by a point-like character.
     *
     * @param panel The panel to draw the object onto
     */
    public SnowFlake(JPanel panel) {
      super(panel);
      coordX = (int) (bounds.width * Math.random()) + bounds.x;
      coordY = 0;
    }
  
    /**
     * Draw the snowflake and wrap around.
     *
     * @param g The Graphics object on which we will paint
     */
    @Override
    public void draw(Graphics g) {
      // Go back to the top when hitting the bottom
      if (coordY >= bounds.width + bounds.y)
        coordY = 0;
  
      // Draw the character in white
      g.setColor(white);
      g.drawString((Character.valueOf(displayChar)).toString(),
      coordX, coordY);
    }
  }
  

  SlashSnowFlake

  package gr.aueb.xmascard;
  
  import java.awt.Graphics;
  import javax.swing.JPanel;
  
  /**
   * A class that animates a slash on a canvas.
   *
   * @author Giorgos Gousios, Diomidis Spinellis
   * @opt nodefillcolor white
   */
  public class SlashSnowFlake extends SnowFlake {
  
    /**
     * Create a snowflake represented by a slash.
     *
     * @param panel The panel to draw the object onto
     */
    public SlashSnowFlake(JPanel panel) {
      super(panel);
      displayChar = '/';
    }
  
    /**
     * Display the slash on the drawing canvas. The slash alternates between
     * forward slash and backslash depending on the current 'y' coordinate.
     *
     * @param g The Graphics object on which we will paint
     */
    @Override
    public void draw(Graphics g) {
  
      /* / on even lines, \ on odd lines */
      displayChar = ((coordY % 2) == 0) ? '/' : '\\';
  
      /* Move by 0 to 10 pixels down*/
      coordY += (int) (Math.random() * 10);
  
      // Draw it through the superclass
      super.draw(g);
    }
  }
  

  PointSnowFlake

  package gr.aueb.xmascard;
  
  import java.awt.Graphics;
  import javax.swing.JPanel;
  
  /**
   * A class that animates a point-like character on a canvas.
   * The character can be e.g. a . or a * or an o.
   *
   * @author Giorgos Gousios, Diomidis Spinellis
   * @opt nodefillcolor white
   */
  public class PointSnowFlake extends SnowFlake {
  
    /** The wieght of the snowflake. */
    int weight;
  
    /**
     * Create a snowflake represented by a point-like character.
     *
     * @param panel The panel to draw the object onto
     * @param c The character to draw
     * @param w The snowflake's weight
     */
    public PointSnowFlake(JPanel panel, char c, int w) {
      super(panel);
      displayChar = c;
      weight = w;
    }
  
    /**
     * Display the star onto the canvas. The star changes its 'x' coordinate,
     * depending on the 'y' coordinate.
     *
     * @param g The Graphics object on which we will paint
     */
    @Override
    public void draw(Graphics g) {
  
      // Move the snowflake left and right
      switch (coordY % 3) {
      case 1:
        coordX = coordX - 5;
        break;
      case 2:
        coordX = coordX + 5;
        break;
      default:
        break;
      }
  
      // Move down, based on the weight
      coordY += (int)(Math.random() * weight);
  
      // Draw it through the superclass
      super.draw(g);
    }
  }
  

  MidiPlayer

  package gr.aueb.xmascard;
  
  import javax.sound.midi.*;
  import java.io.File;
  import java.io.IOException;
  
  /**
   * Play the specified MIDI file
   * Note:
   * For this to work you must ensure that the computer's mixer
   * is configured to play the software synhtesizer output.
   *
   * @author Diomidis Spinellis
   */
  public class MidiPlayer {
    /** The sequencer we are using to play the MIDI data. */
    static Sequencer sequencer = null;
  
    /** Constructor for playing the specified file. */
    MidiPlayer(String file) {
  	playFile(file);
    }
  
    /** Play the specified file. */
    public void playFile(String file) {
      File midiFile = new File(file);
      try {
  	  if (sequencer == null)
  		sequencer = MidiSystem.getSequencer();
  	  else
  		end();
  	  sequencer.setSequence(MidiSystem.getSequence(midiFile));
        sequencer.open();
        sequencer.start();
      } catch(MidiUnavailableException e) {
        System.err.println("Midi device unavailable:" + e);
      } catch(InvalidMidiDataException e) {
        System.err.println("Invalid MIDI data:" + e);
      } catch(IOException e) {
        System.err.println("I/O error:" + e);
      }
    }
  
    /** Return true if the music is still playing. */
    public boolean isPlaying() {
  	return sequencer.isRunning();
    }
  
    /* Stop playing. */
    public void end() {
        sequencer.stop();
        sequencer.close();
  	  sequencer = null;
    }
  }
  

  Τεκμηρίωση

  Τα σχόλια μέσα στον κώδικα επιτρέπουν την αυτόματη δημιουργία της τεκμηρίωσης, με τη χρήση του προγράμματος javadoc.
  Τεκμηρίωση σε μορφή XML

  Προαιρετική άσκηση

  Με βάση τον κώδικα της κάρτας υλοποιήστε ένα παιγνίδι (π.χ. απόφυγε το χιόνι, ή μάζεψε τις μπάλες, ή πιάσε τον τάρανδο, κ.λπ.).

  Πληροφορίες για την άσκηση

  Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

  Περιεχόμενα

  Το μοντέλο αναφοράς OSI

  Φυσικό επίπεδο

  Επίπεδο σύνδεσης

  Επίπεδο δικτύου

  Πρωτόκολλα διαδικτύου: IPv4, IPv6, IPsec, ICMP

  IPv4

    0          1          2          3  
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 
    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
    |Version| IHL |Type of Service|     Total Length     |
    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
    |     Identification    |Flags|   Fragment Offset  |
    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
    | Time to Live |  Protocol  |     Header Checksum    |
    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
    |            Source Address             |
    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
    |          Destination Address            |
    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
    |          Options          |  Padding  |
    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  

  Επίπεδο μεταφοράς

  Πρωτόκολλα διαδικτύου: TCP, UDP, …

  TCP

    0          1          2          3  
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 
    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
    |     Source Port     |    Destination Port    |
    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
    |            Sequence Number            |
    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
    |          Acknowledgment Number           |
    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
    | Data |      |U|A|P|R|S|F|                |
    | Offset| Reserved |R|C|S|S|Y|I|      Window       |
    |    |      |G|K|H|T|N|N|                |
    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
    |      Checksum      |     Urgent Pointer    |
    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
    |          Options          |  Padding  |
    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
    |               data               |
    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  

  Επίπεδο συνόδου

  Πρωτόκολλα διαδικτύου: Sockets API

  Επίπεδο παρουσίασης

  (Σε παρένθεση σχετικά πρωτόκολλα του διαδικτύου)

  Επίπεδο εφαρμογής

  (Σε παρένθεση σχετικά πρωτόκολλα του διαδικτύου)

  Αρχιτεκτονική του παγκόσμιου ιστού

  Προσδιορισμός στοιχείων με URI

  URI = scheme ":" ["//" authority] path ["?" query] ["#" fragment]
  
  index.html
  https://www.dmst.aueb.gr/dds/
  https://www.google.com/search?q=AUEB
  https://www.aueb.gr/Hmerologio.pdf#page=3
  

  Το πρωτόκολλο HTTP

  Το πρωτόκολλο HTTP υποστηρίζει τις παρακάτω μεθόδους επικοινωνίας:

  Παράδειγμα HTTP

  Αίτηση

  GET /dds/ HTTP/1.1
  Host: www2.dmst.aueb.gr
  User-Agent: curl/7.71.1
  Accept: */*
  

  Απάντηση

  HTTP/1.1 200 OK
  Date: Sun, 08 Jan 2023 10:00:32 GMT
  Server: Apache/1.3.33 (Linux/RHEL)
  Content-Location: index.en.html
  Vary: negotiate,accept-language,accept-charset
  TCN: choice
  Last-Modified: Fri, 30 Dec 2022 21:03:52 GMT
  Accept-Ranges: bytes
  Content-Length: 22599
  Content-Type: text/html
  Content-Language: en
  

  Αίτημα HTTP στη Java

  import java.io.BufferedReader;
  import java.io.InputStreamReader;
  import java.io.IOException;
  import java.net.HttpURLConnection;
  import java.net.URL;
  import java.net.MalformedURLException;
  
  public class UrlRetriever {
    public static void main(String[] args) {
  	if (args.length != 1) {
  	  System.err.println("Usage: UrlRetriever URL");
  	  System.exit(1);
  	}
  
      URL url = null;
      try {
        // Make a request to the specified URL
        url = new URL(args[0]);
      } catch (MalformedURLException e) {
          System.err.println("Invalid URL: " + e);
          System.exit(1);
      }
  
      HttpURLConnection connection = null;
      try {
        connection = (HttpURLConnection)url.openConnection();
      } catch (ClassCastException e) {
        System.err.println("Specified protocol is not HTTP");
        System.exit(1);
      } catch (IOException e) {
        System.err.println("Connection error: " + e);
        System.exit(1);
      }
  
      try {
        connection.setRequestMethod("GET");
  
        // Get the response from the server
        int status = connection.getResponseCode();
        BufferedReader in = new BufferedReader(
          new InputStreamReader(connection.getInputStream()));
        int c;
        StringBuilder content = new StringBuilder();
        while ((c = in.read()) != -1) {
          content.append((char)c);
        }
        in.close();
  
        // Print the response
        System.out.println(content.toString());
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
  }
  

  Χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής REST

  Παραδείγματα αιτήσεων REST

  java UrlRetriever https://www.gutenberg.org/cache/epub/1342/pg1342.txt
  
  curl 'https://aviationweather.gov/api/data/metar?ids=LGAV&hours=48'
  curl -v -k "https://www.wikidata.org/w/api.php?action=wbgetentities&format=json&titles=Moon&sites=enwiki" | jq .
  curl -A "Mozilla/5.0" 'http://telematics.oasa.gr/api/?act=getBusLocation&p1=1822'
  curl -LH "Accept: application/vnd.crossref.unixref+xml;q=1, application/rdf+json;q=0.5" https://doi.org/10.1126/science.169.3946.635
  
  curl --request POST -H "Authorization: Bearer $ROBBIE_API_KEY" --url http://robbie.dmst.aueb.gr:50135/completion --header "Content-Type: application/json" --data '{ "prompt": "You are a helpful Assistant responding to User queries. User: Which city is the capital of Germany?\nAssistant: Berlin\nWhich city is the capital of Greece?"}'
  
  curl https://api.openai.com/v1/engines/davinci/completions \
   -X POST \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -H "Authorization: Bearer $OPENAI_API_KEY" \
   -d '{
    "prompt": "I can convert a String into an int in Java program by ",
    "max_tokens": 50
   }'
  

  Εξυπηρετητής ώρας HTTP στη Java

  import java.io.IOException;
  import java.io.OutputStream;
  import java.net.InetSocketAddress;
  import java.text.SimpleDateFormat;
  import java.util.Calendar;
  
  import com.sun.net.httpserver.HttpExchange;
  import com.sun.net.httpserver.HttpHandler;
  import com.sun.net.httpserver.HttpServer;
  
  public class TimeServer {
    static class GetHandler implements HttpHandler {
      @Override
      public void handle(HttpExchange exchange) throws IOException {
  
        var calendar = Calendar.getInstance();
        var dateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss\n");
        byte[] response = dateFormat.format(calendar.getTime()).getBytes();
  
        // Set the response header and status code
        exchange.sendResponseHeaders(200, response.length);
  
        // Get the response body output stream
        OutputStream responseBody = exchange.getResponseBody();
  
        System.out.print(exchange.getRemoteAddress());
        responseBody.write(response);
        responseBody.close();
      }
    }
  
    public static void main(String[] args) throws Exception {
      // Create a server on port 8000
      HttpServer server = HttpServer.create(new InetSocketAddress(8000), 0);
  
      server.createContext("/", new GetHandler()); // "GET /" handler
  
      server.start(); // Start serving requests
    }
  }
  

  Διαδικτυακές εφαρμογές στην πράξη

  Άσκηση: Επικοινωνία Πελάτη-Εξυπηρετητή

  Άσκηση 18

  Μπορείτε να κατεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο και να στείλετε τους βαθμούς σας από τους δεσμούς που βρίσκονται στη σελίδα των ασκήσεων.

  Βιβλιογραφία

 • Rogers Candenhead. Πλήρες Εγχειρίδιο της Java 12. 8η Έκδοση. Εκδόσεις X. Γκιούρδα, 2023. Κεφ. 17, 20.
 • Ατομικές ασκήσεις και συμμετοχή

  Αρχείο των ασκήσεων και ηλεκτρονική παράδοση

  Οδηγίες

  Οδηγίες για την εκτέλεση, βαθμολογία και παράδοση των ασκήσεων υπάρχουν στην εισαγωγή του μαθήματος.

  Προθεσμίες παράδοσης

  Η ώρα παράδοσης είναι πάντα τοπική ώρα Ελλάδος.

  Άσκηση Ημερομηνία και ώρα παράδοσης
  1 Sun Oct 15 23:59:59 2023
  2 Tue Oct 17 23:59:59 2023
  3 Tue Oct 17 23:59:59 2023
  4 Sun Oct 29 23:59:59 2023
  5 Sun Oct 29 23:59:59 2023
  6 Sun Nov 5 23:59:59 2023
  16 Sun Nov 5 23:59:59 2023
  12 Sun Nov 12 23:59:59 2023
  18 Sun Nov 19 23:59:59 2023
  7 Tue Nov 28 23:59:59 2023
  8 Sun Dec 3 23:59:59 2023
  10 Sun Dec 10 23:59:59 2023

  Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQ)

  Περιεχόμενα

  Που θα βρω τεκμηρίωση για τις κλάσεις που υποστηρίζει η Java;

  Στον αντίστοιχο ιστότοπο της Oracle (https://docs.oracle.com/en/java/javase/index.html).

  Πως θα ρυθμίσω το Visal Studio Code για να παραδώσω τον τρόπο επίλυσης των ασκήσεων

  Διαβάστε την αντίστοιχη τεκμηρίωση στον οδηγό των ασκήσεων (https://docs.google.com/document/d/1-7XbmxX5ZhTrxFEAcoQcxQdqi2cnGeun/view) καθώς και το σχετικό βίντεο (https://youtu.be/crN7-EabhPs).

  Για κάποιο πολύ σοβαρό λόγο δεν μπόρεσα να παραδώσω την άσκηση στην ώρα της. Μπορώ να πάρω μια παράταση;

  Η προθεσμία παράδοσης της κάθε άσκησης είναι η τελευταία ημερομηνία στην οποία μπορείτε να παραδώσετε την άσκηση χωρίς επιπτώσεις στο βαθμό της. Καλό είναι να την παραδίδετε πριν το επόμενο μάθημα έτσι ώστε
  1. να μπορέσετε να ασχοληθείτε με την καινούρια όταν αυτή ανακοινωθεί
  2. να έχετε ένα περιθώριο χρόνου για να καλύψετε προσωπικά ή τεχνικά προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν
  Σε περίπτωση που δεν μπορέσατε να παραδώσετε την άσκηση μέσα στην προθεσμία, θα πρέπει να την παραδώσετε το συντομότερο δυνατό για να έχετε τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο βαθμό. Για λόγους διαφάνειας και αποτελεσματικότητας στη βαθμολόγηση αυτή γίνεται αυτόματα χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για εξαιρέσεις. Ο αριθμός όμως των ασκήσεων σας επιτρέπει να καλύψετε τη διαφορά στις επόμενες ασκήσεις.

  Πότε πρέπει να κατεβάζω ενημερωμένη έκδοση του αρχείου Jarpeb.jar;

  Στη σελίδα αυτή εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση και η ημερομηνία τελευταίας αλλαγής της κάθε άσκησης. Αν έχετε κατεβάσει το αρχείο πριν από την ημερομηνία τελευταίας αλλαγής της άσκησης που σας ενδιαφέρει ή αν η έκδοση της άσκησης στον υπολογιστή σας είναι προγενέστερη αυτής που περιέχει το αρχείο τότε θα πρέπει να κατεβάσετε νεώτερη έκδοση του αρχείου. Για να μπορέσετε να δείτε την έκδοση της άσκησης που έχετε στον υπολογιστή σας μπορείτε να τρέξετε την εντολή
  java -jar Exercise.jar -v <κωδικός μαθήματος> <κωδικός άσκησης> <ΑΜ φοιτητή>
  

  Μπορώ να ασχοληθώ με ασκήσεις που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα;

  Ναι, αλλά με δική σας ευθύνη. Ασκήσεις που δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα στο μάθημα και για τις οποίες δεν έχει δωθεί ημερομηνία παράδοσης μπορεί να μην έχουν ελεγχθεί πλήρως, να βρίσκονται ακόμα υπό ανάπτυξη και να περιέχουν λάθη στην εκφώνηση και στη βαθμολόγηση. Ο βαθμός που θα καταχωρήσετε ισχύει, αλλά είναι πιθανό κατά την επίλυση να συναντήσετε προβλήματα που θα έχουν διορθωθεί μέχρι την επίσημη ανακοίνωση της άσκησης. Επίσης, σε ασκήσεις που δεν έχουν ανακοινωθεί, μπορεί οι βοηθοί του μαθήματος και οι επιβλέποντες στα εργαστήρια να μην μπορούν να σας βοηθήσουν.

  Γίνεται να υπολογιστούν στο μάθημα οι βαθμοί των ασκήσεων που είχα λάβει την περασμένη χρονιά;

  Δυστυχώς όχι, αυτό δε γίνεται. Κάθε χρόνο οι εκφωνήσεις των ασκήσεων και οι κωδικοί ελέγχου αλλάζουν. Η βαθμολογία των ασκήσεων ισχύει μόνο για την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου και την πρόσθετη εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους με αυτό στο οποίο έγιναν οι ασκήσεις.

  Ποιες είναι οι ημερομηνίες παράδοσης των ασκήσεων;

  Οι ημερομηνίες παράδοσης εμφανίζονται στη σελίδα αυτή. Για ασκήσεις που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα σε μάθημα η ημερομηνία παράδοσης είναι ανοιχτή και συνεπώς δεν εμφανίζεται.

  Τι ρόλο παίζει το πεδίο "σχόλια" στη σελίδα παράδοσης της βαθμολογίας; Δεν έχω λάβει απάντηση σε κάποιο σχόλιο που είχα κάνει.

  Τα σχόλια απλώς καταγράφονται στη βάση δεδομένων της βαθμολογίας. Στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να τα διαβάσει ο διδάσκων κατά τον υπολογισμό των βαθμών. Αν θέλετε απάντηση σε κάποιο σχόλιο να στείλετε κατευθείαν email στο διδάσκοντα μια και στη σελίδα παράδοσης δεν έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε τη διεύθυνσή σας για να μπορέσετε να λάβετε απάντηση.

  Πως ελέγχεται το ποιος υλοποιεί και ποιος καταχωρεί την άσκηση;

  Το πρόγραμμα Jarpeb καταχωρίζει στοιχεία που έχουν σχέση με την άσκηση, τον ΑΜ του φοιτητή ή της φοιτήτριας, τον τρόπο επίλυσης (όπως καταγράφεται από το Visual Studio Code) και το βαθμό. Επιπλέον κατά την καταχώρηση ο βαθμός και ο ΑΜ του φοιτητή συνδέονται με τη διεύθυνση IP του μηχανήματος που έκανε την καταχώρηση. Με τη χρήση στοιχείων ελέγχου οι διευθύνσεις IP αντιστοιχούνται σε συγκεκριμένους φοιτητές. Όπου διαπιστωθούν στοιχεία που δημιουργούν την εντύπωση πως μπορεί στην υλοποίηση να έχει αναμιχθεί τρίτος ή να έχει χρησιμοποιηθεί λογισμικό παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, ο αντίστοιχος φοιτητής ή φοιτήτρια μπορεί να κληθεί για συμπληρωματική εξέταση.

  Επιτρέπεται η υλοποίηση και καταχώρηση ασκήσεων σε υπολογιστές εκτός του εργαστηρίου;

  Ναι, αλλά η υλοποίηση πρέπει να γίνεται από τον ίδιο το φοιτητή — απαγορεύεται αυστηρά η κάθε συνεργασία. Σε περιπτώσεις που έχουν βρεθεί στοιχεία που δείχνουν πως έχει υπάρξει συνεργασία, έχει ζητηθεί απο τους φοιτητές να επαναλάβουν την άσκηση στο εργαστήριο. Σε περίπτωση υποτροπής όλες οι αντίστοιχες ασκήσεις μηδενίζονται στο τέλος του χρόνου. Επίσης, δε μπορεί να σας παρασχεθεί βοήθεια σχετικά με την εγκατάσταση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος εργασίας της Java στον υπολογιστή σας - ειδικά για το θέμα της εμφάνισης των ελληνικών χαρακτήρων στην οθόνη σας.

  Έχω καταχωρήσει το βαθμό μου αλλά δε βλέπω ούτε το βαθμό ούτε την καταχώρηση στις αντίστοιχες σελίδες. Γιατί;

  Ο έλεγχος των καταχωρήσεων και η ενημέρωση των βαθμών γίνονται σε περιοδικά διαστήματα. Κοιτάξτε την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της σελίδας. Αν είναι μικρότερη από την ημερομηνία που καταχωρήσατε την άσκηση, τότε σωστά δεν εμφανίζονται τα στοιχεία της καταχώρησής σας.

  Έχω καταχωρήσει το βαθμό μου παρατηρώ πως η εκφώνηση της άσκησης έχει αλλάξει. Τι πρέπει να κάνω;

  Οι ασκήσεις που καταχωρούνται με επιτυχία κατοχυρώνονται. Δε χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτα, εκτός αν θέλετε να ξανακάνετε την άσκηση με τη νέα εκφώνηση για να την καταλάβετε καλύτερα ή για να πάρετε υψηλότερο βαθμό.

  Γιατί σε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows η εκφώνηση εμφανίζεται με περίεργους χαρακτήρες;

  Δοκιμάστε να δώσετε την εντολή
  chcp 737
  
  πριν την εκτέλεση του Exercise.jar.

  Δοκιμάστε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά του παραθύρου σε Lucida Console (κάντε κλικ πάνω αριστερά - Properties - Font).

  Αν ο υπολογιστής σας τρέχει Windows 7–10 με αγγλικές ρυθμίσεις, θα πρέπει να τις ρυθμίσετε στα ελληνικά, με την παρακάτω διαδικασία:
  Control Panel - Region (and Language) - Administrative - Change System Locale και από εκεί επιλέγουμε "Greek (Greece)".

  Σε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows και Internet Explorer το αρχείο Exercise.jar σώζεται ως Exercise.zip. Τι να κάνω;

  Το πρόβλημα οφείλεται σε δυσλειτουργία (bug) του Internet Explorer. Κατά τη διαδικασία της φύλαξης επιλέξτε από την επιλογή "Save as type" το "All Files" και βεβαιωθείτε πως στην επιλογή "File name" γράφει "Exercise.jar". Εναλλακτικά, χρησιμοποιείστε έναν άλλο φυλλομετρητή όπως τον Firefox (http://www.mozilla.com/en-US/firefox/).

  Γιατί σε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Linux η εκφώνηση εμφανίζεται με περίεργους χαρακτήρες;

  Καταρχήν, μπράβο που πειραματίζεστε με διαφορετικά λειτουργικά συστήματα! Δοκιμάστε να δώσετε την εντολή
  export LANG=el_GR
  
  πριν την εκτέλεση του Exercise.jar.

  Τι να κάνω αν μου εμφανιστεί το μήνυμα «Δεν βρέθηκε εγκαταστημένος μεταγλωττιστής»;

  Φροντίστε να θέσετε σωστά τις μεταβλητές περιβάλλοντος, όπως αναφέρεται στον οδηγό των ασκήσεων (https://docs.google.com/document/d/1-7XbmxX5ZhTrxFEAcoQcxQdqi2cnGeun/view).

  Τι να κάνω αν μου εμφανιστεί το μήνυμα «Can not find an installed compiler»;

  Φροντίστε να θέσετε σωστά τις μεταβλητές περιβάλλοντος, όπως αναφέρεται στον οδηγό των ασκήσεων (https://docs.google.com/document/d/1-7XbmxX5ZhTrxFEAcoQcxQdqi2cnGeun/view).

  Γιατί ο κωδικός που καταχώρισα δεν έγινε δεκτός από το σύστημα;

  1. Βεβαιωθείτε πως τρέχετε την έκδοση 1.7 της Java ή νεώτερη (βλ. προηγούμενη απάντηση).
  2. Βεβαιωθείτε πως τρέχετε τη φετινή έκδοση του συστήματος Jarpeb. Οι κωδικοί ασκήσεων του προηγούμενου χρόνου δεν ισχύουν.

   Μπορείτε να εκτελέσετε την εντολή

   java -jar Exercise.jar -version
   
   για να δείτε την έκδοση του συστήματος που έχετε στα χέρια σας. Η ημερομηνία της έκδοσης δεν πρέπει να είναι παλαιότερη από το Σεπτέμβριο του αντίστοιχου ακαδημαϊκού έτους.

  Σωστά καταχωρημένες ασκήσεις

  Ξ§ΟΞΏΞ½ΞΏΟƒΟ†ΟΞ±Ξ³Ξ Ξ´Ξ± Ξ‘Ξœ Άσκηση Ξ’Ξ±ΞΈΞΌΟŒΟ‚ Διεύθυνση IP Ξ‘Ξ½Ξ±Ξ³Ξ½Ο‰ΟΞΉΟƒΟ„ΞΉΞΊΟŒ
  2023-11-08T21:29:18 8220160 12 10 [...].4.164.[...]
  2023-10-13T18:30:44 8220210 3 10 [...].46.253.[...]
  2023-11-02T16:06:11 8220229 16 10 [...].140.30.[...]
  2023-10-17T20:35:33 8220088 3 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-15T16:41:56 8220101 2 10 [...].73.158.[...]
  2023-11-23T22:32:12 8220115 7 10 [...].49.177.[...]
  2023-10-30T10:03:53 8220061 6 10 [...].86.146.[...]
  2023-12-03T23:59:50 8220139 8 6 [...].242.235.[...]
  2023-11-18T01:08:09 8210063 18 10 [...].74.120.[...]
  2023-11-28T16:48:00 8220064 8 7 [...].26.37.[...]
  2023-10-25T22:06:57 8220116 5 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-16T12:28:32 8220084 7 10 [...].176.255.[...]
  2023-10-18T18:14:29 8200119 12 10 [...].86.176.[...]
  2023-11-01T11:18:22 8170199 6 9 [...].92.171.[...]
  2023-10-10T23:28:15 8190304 4 10 [...].44.146.[...]
  2023-12-03T19:23:53 8220098 8 10 [...].66.38.[...]
  2023-11-10T15:56:09 8220126 12 10 [...].92.82.[...]
  2023-10-16T21:48:18 8210003 4 10 [...].92.136.[...]
  2023-11-16T14:49:20 8220035 7 10 [...].55.11.[...]
  2023-11-03T20:52:09 8220078 16 10 [...].65.52.[...]
  2023-11-27T21:48:43 8220061 8 10 [...].86.134.[...]
  2023-11-02T10:26:58 8220066 16 10 [...].84.190.[...]
  2023-11-19T22:48:00 8220069 7 10 [...].177.13.[...]
  2023-11-20T20:33:39 8190091 7 10 [...].86.202.[...]
  2023-11-03T16:51:27 8170206 1 8 [...].74.14.[...]
  2023-10-22T12:56:36 8220101 4 10 [...].73.158.[...]
  2023-11-14T09:36:24 8220116 18 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-29T09:52:34 8220147 8 10 [...].237.14.[...]
  2023-11-29T18:49:43 8220159 8 10 [...].168.0.[...]
  2023-11-12T16:30:40 8210070 12 6 [...].4.177.[...]
  2023-11-04T15:29:19 8190304 6 10 [...].44.146.[...]
  2023-10-09T21:26:26 8190134 2 10 [...].64.180.[...]
  2023-10-31T14:27:18 8220077 5 10 [...].65.88.[...]
  2023-12-03T21:18:17 8210079 8 10 [...].140.120.[...]
  2023-10-29T20:27:56 8210089 4 10 [...].6.0.[...]
  2023-10-20T19:20:25 8220026 5 10 [...].177.156.[...]
  2023-12-01T15:54:35 8220005 8 10 [...].70.57.[...]
  2023-12-03T17:43:03 8220150 8 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-13T19:07:49 8220043 3 10 [...].177.150.[...]
  2023-10-31T20:29:31 8220144 6 10 [...].66.136.[...]
  2023-11-03T15:10:31 8220155 6 10 [...].168.1.[...]
  2023-12-03T22:37:28 8220026 8 10 [...].166.125.[...]
  2023-10-12T11:10:42 8220146 1 4 [...].251.255.[...]
  2023-10-16T12:57:02 0 2 9 [...].64.77.[...]
  2023-11-28T18:24:10 8220032 8 10 [...].242.226.[...]
  2023-10-14T16:49:13 8200119 7 10 [...].86.176.[...]
  2023-10-12T19:55:23 8210101 3 10 [...].66.36.[...]
  2023-11-28T18:15:17 8220121 7 10 [...].203.246.[...]
  2023-11-02T15:20:00 8220009 6 10 [...].87.186.[...]
  2023-10-16T20:03:03 8220132 3 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-29T18:56:18 8200220 5 8 [...].168.0.[...]
  2023-10-15T21:27:05 8220089 2 10 [...].203.233.[...]
  2023-11-08T18:13:24 8220097 12 10 [...].203.212.[...]
  2023-10-18T15:16:57 8220043 7 10 [...].210.39.[...]
  2023-10-22T04:30:49 8180083 3 10 [...].59.224.[...]
  2023-11-12T00:28:55 8220015 12 5 [...].71.169.[...]
  2023-11-15T15:53:01 8220147 18 10 [...].66.57.[...]
  2023-10-22T23:51:45 8190334 2 10 [...].129.28.[...]
  2023-11-12T20:40:46 8220056 12 10 [...].177.144.[...]
  2023-10-10T21:46:13 8150104 1 10 [...].66.58.[...]
  2023-11-29T17:43:13 8220118 18 10 [...].38.139.[...]
  2023-10-23T20:23:30 8220151 3 9 [...].131.75.[...]
  2023-11-26T20:53:56 8220073 7 10 [...].210.125.[...]
  2023-10-13T12:40:17 8220027 3 10 [...].72.119.[...]
  2023-10-28T23:00:25 8220157 5 10 [...].190.83.[...]
  2023-11-08T18:12:29 8220097 12 8 [...].203.212.[...]
  2023-10-25T23:45:31 8220128 5 10 [...].242.137.[...]
  2023-11-22T22:50:14 8190342 1 5 [...].242.227.[...]
  2023-11-07T21:36:39 8220170 12 10 [...].75.255.[...]
  2023-11-28T21:32:25 8210127 8 10 [...].242.234.[...]
  2023-10-12T11:14:08 8220087 2 10 [...].70.82.[...]
  2023-11-19T22:48:34 8220089 18 10 [...].71.4.[...]
  2023-10-12T23:38:22 8200119 6 10 [...].86.176.[...]
  2023-10-20T12:21:30 8220093 4 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-05T11:40:34 8220020 6 10 [...].242.234.[...]
  2023-10-31T20:16:34 8220037 16 10 [...].69.126.[...]
  2023-11-19T19:00:59 8220024 18 10 [...].203.211.[...]
  2023-11-03T10:49:02 8220167 16 10 [...].38.242.[...]
  2023-10-17T23:59:46 8220103 1 2 [...].6.0.[...]
  2023-10-12T20:57:08 8220063 3 10 [...].138.149.[...]
  2023-11-08T00:17:03 8220116 12 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-04T15:38:30 8220035 6 8 [...].69.118.[...]
  2023-10-12T10:21:05 8220146 1 2 [...].251.255.[...]
  2023-10-27T18:12:58 8180195 5 7 [...].54.207.[...]
  2023-11-02T23:03:59 8190153 6 10 [...].251.52.[...]
  2023-11-03T11:44:17 8220133 16 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-12T17:41:30 8220119 12 10 [...].64.23.[...]
  2023-11-17T12:07:31 8200087 7 10 [...].66.36.[...]
  2023-11-01T19:35:04 8220144 16 10 [...].71.4.[...]
  2023-10-25T20:10:43 8220155 5 10 [...].168.0.[...]
  2023-10-31T17:02:21 8220225 6 10 [...].140.3.[...]
  2023-10-31T19:49:45 8220115 6 10 [...].49.177.[...]
  2023-11-14T14:33:03 8220050 15 10 [...].26.36.[...]
  2023-11-03T17:01:56 8220038 6 10 [...].167.164.[...]
  2023-11-01T19:47:06 8220095 16 10 [...].70.57.[...]
  2023-12-03T19:38:10 8220027 8 10 [...].131.231.[...]
  2023-10-15T19:10:10 8210167 3 10 [...].251.52.[...]
  2023-10-17T23:34:55 8220122 3 10 [...].66.136.[...]
  2023-11-02T15:01:47 8220121 16 10 [...].203.182.[...]
  2023-11-10T14:59:21 8180195 12 10 [...].177.119.[...]
  2023-10-19T12:30:43 8220147 4 10 [...].26.70.[...]
  2023-10-31T20:27:17 8220111 16 10 [...].167.62.[...]
  2023-10-16T20:48:50 8220035 3 10 [...].69.118.[...]
  2023-10-24T23:17:50 8220059 4 2 [...].251.52.[...]
  2023-11-01T20:39:12 8220072 16 10 [...].70.57.[...]
  2023-11-19T14:14:16 8220157 18 10 [...].190.13.[...]
  2023-11-23T09:57:02 8220155 7 10 [...].168.0.[...]
  2023-12-06T21:46:11 8220133 10 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-21T19:00:43 8220024 7 10 [...].66.38.[...]
  2023-11-30T13:35:24 8220089 8 10 [...].203.224.[...]
  2023-10-18T17:45:55 8220023 4 10 [...].43.40.[...]
  2023-10-13T19:55:54 8190091 1 8 [...].65.40.[...]
  2023-10-30T00:02:55 8190244 4 10 [...].70.57.[...]
  2023-11-02T17:29:12 8220130 6 10 [...].168.0.[...]
  2023-10-20T19:48:38 8210127 4 10 [...].190.58.[...]
  2023-11-01T20:27:31 8200066 2 6 [...].87.65.[...]
  2023-10-18T17:21:40 8220074 4 10 [...].237.28.[...]
  2023-11-28T16:47:17 8220064 8 7 [...].26.37.[...]
  2023-10-30T21:03:31 8220084 16 10 [...].59.217.[...]
  2023-11-12T17:48:43 8210167 18 10 [...].210.179.[...]
  2023-11-17T13:16:44 8220072 7 10 [...].251.255.[...]
  2023-10-12T13:16:08 8220146 1 3 [...].203.131.[...]
  2023-12-05T03:43:28 8210089 8 10 [...].242.137.[...]
  2023-11-19T16:17:35 8220158 12 10 [...].237.94.[...]
  2023-10-13T15:06:18 8210217 3 10 [...].87.17.[...]
  2023-10-24T17:01:06 8220121 4 10 [...].203.223.[...]
  2023-10-31T17:38:23 8220107 6 10 [...].242.187.[...]
  2023-10-13T11:03:29 8220115 2 10 [...].49.62.[...]
  2023-10-16T18:57:19 8220076 3 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-22T14:22:40 8180195 7 9 [...].74.238.[...]
  2023-10-15T19:33:36 8220229 2 10 [...].43.80.[...]
  2023-11-06T21:44:32 8220017 16 10 [...].177.151.[...]
  2023-11-08T21:33:22 8220146 12 10 [...].139.212.[...]
  2023-10-14T19:01:33 8220034 3 10 [...].58.194.[...]
  2023-10-16T20:32:06 8220023 3 10 [...].43.40.[...]
  2023-11-01T11:53:48 8220051 6 10 [...].242.226.[...]
  2023-11-03T23:18:24 8220093 16 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-26T22:52:08 8220066 4 10 [...].84.190.[...]
  2023-11-19T23:22:01 8220100 18 10 [...].251.52.[...]
  2023-12-05T06:40:19 8220023 10 10 [...].4.169.[...]
  2023-10-29T22:18:40 8220103 5 8 [...].6.0.[...]
  2023-10-17T12:38:21 8220008 3 10 [...].26.24.[...]
  2023-10-13T23:14:24 8220102 3 10 [...].246.133.[...]
  2023-11-14T22:23:59 8220116 7 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-24T13:51:06 8220012 4 10 [...].131.255.[...]
  2023-10-15T18:56:21 8210003 3 10 [...].92.136.[...]
  2023-11-12T16:50:20 8210070 12 10 [...].4.177.[...]
  2023-10-15T19:31:40 8220120 3 10 [...].167.126.[...]
  2023-10-17T12:09:41 8220010 2 10 [...].26.70.[...]
  2023-10-21T13:22:16 8220022 7 10 [...].6.74.[...]
  2023-10-14T01:04:55 8220008 2 10 [...].84.242.[...]
  2023-12-03T21:58:55 8220020 8 10 [...].86.137.[...]
  2023-10-31T17:11:44 8190156 5 10 [...].26.62.[...]
  2023-11-16T22:02:03 8220126 18 10 [...].92.82.[...]
  2023-11-02T10:35:18 8220134 16 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-25T20:39:43 8220150 5 10 [...].168.0.[...]
  2023-11-19T23:09:35 8220100 18 10 [...].251.52.[...]
  2023-11-18T18:03:48 8220225 18 10 [...].140.65.[...]
  2023-11-19T13:55:10 8220120 18 10 [...].167.126.[...]
  2023-11-09T11:07:10 8220036 16 10 [...].168.2.[...]
  2023-12-03T20:32:04 8200087 8 7 [...].210.101.[...]
  2023-11-08T11:44:36 8170199 15 10 [...].103.107.[...]
  2023-11-24T02:14:37 8220210 7 10 [...].74.56.[...]
  2023-11-22T19:57:18 8210092 7 9 [...].167.47.[...]
  2023-11-30T12:33:44 8220022 8 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-16T20:12:14 8190091 2 10 [...].65.40.[...]
  2023-10-13T14:58:04 8220115 3 10 [...].219.78.[...]
  2023-10-23T19:53:43 8210092 4 10 [...].237.29.[...]
  2023-10-17T18:38:30 8200038 3 9 [...].26.6.[...]
  2023-11-03T12:39:40 8210217 6 10 [...].203.34.[...]
  2023-11-26T23:00:12 8220038 7 10 [...].167.155.[...]
  2023-10-18T21:55:10 8220133 5 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-10T16:23:41 8190304 18 10 [...].44.146.[...]
  2023-10-25T21:26:13 8180083 5 10 [...].74.115.[...]
  2023-10-31T21:59:17 8210127 16 10 [...].6.0.[...]
  2023-10-12T13:08:03 8220169 1 5 [...].26.75.[...]
  2023-10-28T20:19:26 8220065 4 10 [...].92.156.[...]
  2023-11-18T18:28:27 8220035 18 10 [...].55.11.[...]
  2023-10-10T20:06:49 8220226 1 10 [...].147.77.[...]
  2023-10-12T14:36:34 8200119 2 10 [...].86.176.[...]
  2023-11-14T22:39:34 8140109 7 10 [...].131.232.[...]
  2023-11-12T16:53:02 8220120 12 10 [...].167.126.[...]
  2023-12-03T19:01:04 8220154 8 10 [...].73.173.[...]
  2023-10-30T20:23:12 8220061 16 10 [...].86.146.[...]
  2023-10-26T11:51:38 8200087 4 10 [...].66.36.[...]
  2023-10-29T22:48:11 8220047 5 10 [...].4.136.[...]
  2023-10-13T13:41:59 8220081 2 10 [...].86.150.[...]
  2023-11-09T19:13:47 8220047 12 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-25T21:29:03 8220116 4 8 [...].168.1.[...]
  2023-10-24T17:09:41 8210101 4 10 [...].66.36.[...]
  2023-10-29T17:37:09 8220032 6 10 [...].6.1.[...]
  2023-10-20T19:44:35 8220056 4 10 [...].177.5.[...]
  2023-11-05T17:28:35 8220076 6 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-18T20:38:39 8220111 5 10 [...].167.62.[...]
  2023-11-17T19:48:22 8220015 18 10 [...].71.169.[...]
  2023-11-03T04:31:34 8220069 6 10 [...].49.188.[...]
  2023-11-12T17:39:44 8200107 12 10 [...].71.109.[...]
  2023-10-10T18:42:57 8220134 1 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-16T21:37:10 8220115 4 10 [...].219.78.[...]
  2023-10-19T19:43:18 8210092 3 10 [...].237.29.[...]
  2023-10-28T04:39:01 8220023 5 10 [...].74.15.[...]
  2023-11-06T19:50:01 8170206 4 10 [...].75.24.[...]
  2023-10-19T00:20:02 8220128 4 10 [...].242.138.[...]
  2023-11-01T00:18:35 8220008 16 10 [...].58.138.[...]
  2023-11-02T00:19:20 8220024 16 10 [...].66.38.[...]
  2023-10-14T22:56:47 8190330 2 10 [...].71.210.[...]
  2023-10-11T01:13:33 8190134 3 10 [...].64.180.[...]
  2023-11-30T01:34:51 8220128 8 10 [...].58.194.[...]
  2023-11-12T15:20:25 8220150 12 10 [...].168.0.[...]
  2023-11-17T18:52:41 8210003 18 10 [...].92.89.[...]
  2023-11-08T14:14:34 8170199 12 2 [...].103.107.[...]
  2023-10-30T19:49:17 8220168 5 10 [...].237.218.[...]
  2023-12-06T13:35:23 8220059 10 6 [...].251.52.[...]
  2023-11-22T12:06:24 8220056 18 10 [...].177.144.[...]
  2023-10-16T17:35:48 8220078 2 10 [...].6.0.[...]
  2023-10-14T20:58:21 8220001 2 10 [...].69.52.[...]
  2023-12-03T12:12:51 8220092 8 10 [...].74.46.[...]
  2023-11-04T16:26:59 8220073 16 10 [...].103.103.[...]
  2023-11-03T15:53:41 8220028 6 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-22T15:40:22 8220093 7 10 [...].55.102.[...]
  2023-10-26T12:16:53 8180063 1 10 [...].43.102.[...]
  2023-11-12T12:17:30 8200087 12 10 [...].66.36.[...]
  2023-11-02T20:10:13 8220059 6 10 [...].251.52.[...]
  2023-10-14T14:39:40 8220137 3 10 [...].167.103.[...]
  2023-11-19T23:47:01 8220020 18 10 [...].49.56.[...]
  2023-12-01T12:10:55 8170206 3 8 [...].75.24.[...]
  2023-10-27T23:19:31 8220035 4 10 [...].69.118.[...]
  2023-10-30T00:06:53 8220118 5 10 [...].38.139.[...]
  2023-10-31T12:28:33 8220119 6 10 [...].26.56.[...]
  2023-11-11T14:34:46 8220134 12 10 [...].70.57.[...]
  2023-11-12T23:58:01 8220158 12 6 [...].237.94.[...]
  2023-10-12T21:40:28 8220232 3 10 [...].242.245.[...]
  2023-10-17T20:50:28 8220029 3 10 [...].6.196.[...]
  2023-11-08T11:32:25 8170199 15 9 [...].103.107.[...]
  2023-10-27T18:17:25 8180195 5 10 [...].54.207.[...]
  2023-11-03T16:16:12 8220094 16 10 [...].71.169.[...]
  2023-10-28T02:42:11 8220035 5 4 [...].69.118.[...]
  2023-11-12T18:59:16 8220065 12 10 [...].210.120.[...]
  2023-11-16T14:22:27 8170206 7 10 [...].74.39.[...]
  2023-10-14T22:19:12 8220035 2 10 [...].69.118.[...]
  2023-12-03T22:01:31 8220035 8 4 [...].55.151.[...]
  2023-11-10T15:15:29 8210212 18 10 [...].84.161.[...]
  2023-10-15T17:12:39 8220101 3 10 [...].73.158.[...]
  2023-10-20T14:20:44 8180195 2 8 [...].59.224.[...]
  2023-11-15T15:25:10 8200231 12 6 [...].140.29.[...]
  2023-12-05T23:25:19 8150066 8 10 [...].1.208.[...]
  2023-11-15T21:21:48 8220063 18 10 [...].138.148.[...]
  2023-10-31T20:21:50 8220034 6 10 [...].242.187.[...]
  2023-11-13T17:36:15 8170199 9 2 [...].103.107.[...]
  2023-10-13T17:50:30 8220072 4 10 [...].70.57.[...]
  2023-11-10T16:57:29 8210213 12 10 [...].251.255.[...]
  2023-11-19T21:40:19 8210127 18 10 [...].190.58.[...]
  2023-10-13T00:32:15 8220087 3 10 [...].70.82.[...]
  2023-10-23T20:43:45 8220130 5 10 [...].168.0.[...]
  2023-10-27T13:14:53 8220008 5 10 [...].26.76.[...]
  2023-10-13T12:57:08 8220027 2 10 [...].72.119.[...]
  2023-11-26T21:46:13 8210229 7 9 [...].64.237.[...]
  2023-11-29T21:16:51 8220030 8 10 [...].107.110.[...]
  2023-11-19T20:09:47 8220074 18 10 [...].55.98.[...]
  2023-10-28T02:38:51 8220035 5 8 [...].69.118.[...]
  2023-11-07T23:44:13 8220075 12 10 [...].66.38.[...]
  2023-11-01T19:21:50 8210092 16 10 [...].167.47.[...]
  2023-10-29T20:18:43 8220078 4 10 [...].6.0.[...]
  2023-10-24T20:12:43 8220225 5 10 [...].140.3.[...]
  2023-11-18T22:44:40 8070147 1 8 [...].74.44.[...]
  2023-11-18T16:50:54 8220164 18 10 [...].86.141.[...]
  2023-12-03T02:04:21 8200119 8 10 [...].86.178.[...]
  2023-11-01T19:33:13 8220134 6 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-16T17:32:22 8220162 2 10 [...].140.6.[...]
  2023-10-14T15:47:23 8220129 2 10 [...].84.181.[...]
  2023-10-20T18:28:07 8220038 4 10 [...].167.157.[...]
  2023-10-12T13:15:38 8220050 3 10 [...].26.36.[...]
  2023-10-13T21:12:31 8220069 2 10 [...].246.133.[...]
  2023-10-12T23:40:11 8220009 2 10 [...].87.189.[...]
  2023-11-14T16:43:20 8220097 7 10 [...].176.114.[...]
  2023-10-23T20:30:27 8210092 5 10 [...].237.29.[...]
  2023-10-17T23:33:59 8220077 2 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-14T21:11:18 8220021 18 10 [...].6.148.[...]
  2023-10-13T13:09:20 8200232 3 10 [...].84.237.[...]
  2023-12-02T13:25:11 8220119 8 10 [...].210.118.[...]
  2023-11-19T17:20:25 8070147 3 10 [...].74.37.[...]
  2023-12-02T20:32:42 8220069 8 10 [...].66.52.[...]
  2023-10-12T09:35:48 8220146 1 8 [...].64.77.[...]
  2023-12-05T23:42:51 8210213 10 8 [...].251.255.[...]
  2023-10-12T22:07:17 8210222 2 9 [...].66.221.[...]
  2023-11-26T14:25:00 8190346 18 10 [...].203.202.[...]
  2023-12-05T22:00:44 8210217 10 10 [...].168.2.[...]
  2023-11-06T15:16:24 8150104 16 10 [...].210.32.[...]
  2023-11-02T19:32:58 8180090 2 10 [...].131.142.[...]
  2023-10-24T00:22:01 8210213 5 10 [...].65.88.[...]
  2023-11-10T02:23:03 8220074 12 10 [...].55.98.[...]
  2023-11-26T23:35:02 8220132 7 10 [...].66.38.[...]
  2023-11-12T17:25:40 8210217 12 10 [...].54.147.[...]
  2023-12-06T13:15:10 8220100 10 10 [...].251.52.[...]
  2023-11-12T08:26:21 8200220 12 9 [...].168.1.[...]
  2023-11-19T00:31:34 8070147 2 9 [...].74.44.[...]
  2023-11-18T21:04:48 8220109 18 10 [...].242.235.[...]
  2023-10-13T01:05:03 8190134 4 10 [...].64.180.[...]
  2023-11-25T21:21:24 8220056 7 10 [...].177.144.[...]
  2023-10-18T11:19:57 8220030 4 10 [...].251.255.[...]
  2023-11-05T17:51:18 8100069 16 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-20T21:03:53 8220130 4 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-23T20:23:52 8220093 5 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-27T18:36:05 8220145 1 10 [...].251.255.[...]
  2023-11-02T16:23:47 8210003 16 10 [...].92.89.[...]
  2023-10-17T17:17:31 8220092 3 10 [...].74.58.[...]
  2023-11-03T17:23:45 8220038 16 10 [...].167.164.[...]
  2023-10-12T09:54:08 8220146 1 8 [...].251.255.[...]
  2023-11-18T19:48:35 8190304 7 10 [...].44.146.[...]
  2023-10-18T14:07:47 8220159 4 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-20T00:17:32 8210229 18 10 [...].64.237.[...]
  2023-11-22T18:17:56 8220050 18 10 [...].55.102.[...]
  2023-11-22T23:23:59 8190342 1 10 [...].242.227.[...]
  2023-10-26T22:35:26 8150066 4 10 [...].246.147.[...]
  2023-11-12T19:57:20 8220117 12 10 [...].86.120.[...]
  2023-11-18T21:10:37 8220132 18 10 [...].66.38.[...]
  2023-10-14T10:31:27 8220051 3 10 [...].6.163.[...]
  2023-11-02T20:17:21 8220076 16 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-28T10:32:32 8220116 8 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-24T19:05:22 8220164 5 10 [...].86.141.[...]
  2023-11-12T15:12:55 8220028 12 10 [...].168.0.[...]
  2023-10-10T17:01:55 8220097 1 5 [...].26.73.[...]
  2023-11-14T18:38:10 8220051 7 10 [...].242.226.[...]
  2023-10-24T21:26:50 8220032 5 10 [...].242.227.[...]
  2023-10-05T13:10:36 2 1 3 [...].64.77.[...]
  2023-10-25T15:24:07 8170199 4 10 [...].92.171.[...]
  2023-11-27T14:57:16 8190342 18 10 [...].242.225.[...]
  2023-11-09T12:44:20 8220034 12 10 [...].140.90.[...]
  2023-10-16T12:24:22 8220021 3 10 [...].6.153.[...]
  2023-10-16T22:59:36 8220056 2 10 [...].177.5.[...]
  2023-12-06T00:54:01 8220032 10 10 [...].6.1.[...]
  2023-10-16T16:55:02 8220139 2 10 [...].92.14.[...]
  2023-11-26T13:35:54 8190342 4 10 [...].242.224.[...]
  2023-10-11T23:55:42 8220075 2 10 [...].84.201.[...]
  2023-11-08T21:18:07 8190156 12 10 [...].167.53.[...]
  2023-10-24T20:35:57 8220008 4 10 [...].58.136.[...]
  2023-10-11T19:25:55 8210213 2 10 [...].65.88.[...]
  2023-10-28T16:26:55 8220163 5 10 [...].84.170.[...]
  2023-11-06T19:48:36 8210061 4 10 [...].75.24.[...]
  2023-12-04T12:08:48 8200107 8 6 [...].84.36.[...]
  2023-10-28T02:30:09 8220035 5 4 [...].69.118.[...]
  2023-11-04T13:20:14 8220027 16 10 [...].72.119.[...]
  2023-12-03T17:24:22 8220170 8 10 [...].66.222.[...]
  2023-10-16T13:25:10 8220159 2 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-09T00:41:25 8170206 16 9 [...].38.251.[...]
  2023-10-24T13:49:40 8220124 4 10 [...].131.255.[...]
  2023-11-11T20:10:05 8200232 12 10 [...].84.232.[...]
  2023-10-17T22:54:44 8210092 2 10 [...].237.29.[...]
  2023-12-02T16:48:50 8220050 8 10 [...].54.245.[...]
  2023-11-02T11:12:55 8220124 16 10 [...].26.19.[...]
  2023-11-13T12:36:38 8220036 12 10 [...].168.2.[...]
  2023-11-05T17:34:26 8220150 6 10 [...].168.0.[...]
  2023-10-24T21:18:42 8220073 3 10 [...].251.255.[...]
  2023-12-01T23:16:05 8190153 8 10 [...].251.52.[...]
  2023-10-21T11:40:56 8220022 5 10 [...].6.74.[...]
  2023-10-11T14:49:43 8220079 2 10 [...].26.66.[...]
  2023-10-29T20:13:05 8220078 5 10 [...].6.0.[...]
  2023-10-28T16:12:38 8210212 5 10 [...].84.161.[...]
  2023-11-05T16:27:33 8210217 7 10 [...].203.34.[...]
  2023-10-26T17:58:48 8220012 7 10 [...].139.212.[...]
  2023-10-13T16:00:51 8220004 2 10 [...].66.38.[...]
  2023-11-10T01:09:00 8220038 12 6 [...].237.215.[...]
  2023-11-05T18:06:43 8220119 16 10 [...].242.233.[...]
  2023-10-26T14:15:39 8220169 5 10 [...].26.75.[...]
  2023-12-03T22:04:09 8220035 8 4 [...].55.151.[...]
  2023-11-04T13:04:13 8220073 6 10 [...].103.103.[...]
  2023-10-22T14:22:22 8220168 4 10 [...].92.49.[...]
  2023-11-23T13:58:45 8200220 7 6 [...].168.0.[...]
  2023-11-13T22:04:44 8220020 12 10 [...].49.51.[...]
  2023-11-07T15:24:52 8210089 6 10 [...].242.136.[...]
  2023-10-31T12:12:54 8220055 6 10 [...].26.23.[...]
  2023-10-17T00:09:48 8220010 1 10 [...].87.4.[...]
  2023-11-14T20:05:56 8190244 6 10 [...].70.57.[...]
  2023-11-29T03:24:27 8220118 12 9 [...].38.139.[...]
  2023-10-22T15:28:24 8190346 4 10 [...].66.221.[...]
  2023-12-03T23:51:39 8220157 8 10 [...].190.13.[...]
  2023-11-12T10:56:28 8220155 12 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-13T18:43:47 8220075 5 10 [...].84.201.[...]
  2023-11-25T18:46:35 8220129 7 10 [...].87.230.[...]
  2023-11-20T18:18:18 8210089 18 10 [...].242.138.[...]
  2023-10-17T12:19:32 8220150 2 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-13T13:56:59 8220124 12 10 [...].26.19.[...]
  2023-11-02T09:54:20 8220066 6 10 [...].84.190.[...]
  2023-11-18T11:30:20 8220168 18 10 [...].166.72.[...]
  2023-10-17T15:21:41 8220058 1 8 [...].26.65.[...]
  2023-11-15T23:14:30 8220133 7 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-13T19:41:57 8200232 5 10 [...].84.237.[...]
  2023-11-09T19:28:13 8210101 18 10 [...].66.36.[...]
  2023-12-03T16:25:28 8220088 8 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-15T16:55:31 8220126 2 10 [...].140.123.[...]
  2023-10-21T19:26:46 8220102 5 10 [...].140.29.[...]
  2023-11-20T22:30:26 8210092 18 10 [...].167.47.[...]
  2023-11-20T14:56:34 8220036 18 10 [...].203.214.[...]
  2023-12-03T19:47:11 8220015 8 6 [...].71.169.[...]
  2023-10-17T17:04:48 8200081 2 2 [...].70.57.[...]
  2023-10-29T18:01:11 8220033 4 10 [...].177.142.[...]
  2023-11-05T18:02:58 8220055 16 10 [...].210.118.[...]
  2023-10-29T21:06:23 8220109 4 10 [...].58.226.[...]
  2023-10-14T11:40:06 8200220 2 6 [...].168.1.[...]
  2023-11-19T12:55:41 8220115 18 10 [...].49.177.[...]
  2023-11-11T15:28:22 8220128 12 10 [...].140.91.[...]
  2023-11-19T19:19:27 8070147 4 10 [...].74.37.[...]
  2023-10-22T21:37:25 8140109 5 10 [...].75.156.[...]
  2023-10-13T20:27:54 8220102 2 10 [...].246.133.[...]
  2023-11-14T15:17:32 8220111 18 10 [...].167.62.[...]
  2023-11-25T22:19:53 8190244 18 7 [...].70.57.[...]
  2023-11-14T17:32:24 8220078 12 10 [...].6.1.[...]
  2023-11-01T19:01:16 8220121 5 10 [...].203.241.[...]
  2023-11-08T22:47:57 8220019 12 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-11T21:00:17 8220147 3 10 [...].66.38.[...]
  2023-12-04T00:00:22 8220132 8 7 [...].70.57.[...]
  2023-11-21T22:21:50 8220094 7 10 [...].71.169.[...]
  2023-11-05T17:37:21 8220071 16 10 [...].74.153.[...]
  2023-11-25T15:22:16 8220120 7 10 [...].74.18.[...]
  2023-10-12T20:34:02 8220232 2 10 [...].242.245.[...]
  2023-10-26T19:42:55 8220089 5 10 [...].71.4.[...]
  2023-10-14T13:15:30 8220093 3 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-01T00:17:59 8220168 6 10 [...].237.218.[...]
  2023-10-14T20:09:40 8220066 2 10 [...].84.190.[...]
  2023-11-13T17:55:27 8170199 9 10 [...].103.107.[...]
  2023-10-11T23:31:52 8220128 3 10 [...].242.139.[...]
  2023-11-01T19:20:31 8220167 6 10 [...].87.136.[...]
  2023-10-24T19:10:04 8190261 3 10 [...].242.233.[...]
  2023-11-19T18:55:24 8220129 18 10 [...].65.72.[...]
  2023-10-31T14:02:29 8220103 4 10 [...].6.0.[...]
  2023-10-19T21:51:13 8220072 6 10 [...].70.57.[...]
  2023-11-19T17:12:27 8220063 7 10 [...].138.148.[...]
  2023-11-12T13:06:54 8140109 12 10 [...].65.222.[...]
  2023-11-12T19:30:11 8220062 12 10 [...].168.1.[...]
  2023-12-02T20:52:26 8220137 8 10 [...].6.1.[...]
  2023-11-20T21:14:39 8220122 7 10 [...].66.136.[...]
  2023-11-14T21:32:07 8210089 12 10 [...].242.137.[...]
  2023-12-05T22:57:52 8210063 10 10 [...].70.36.[...]
  2023-11-09T15:49:42 8220151 5 5 [...].84.97.[...]
  2023-10-16T20:23:44 8220105 3 10 [...].49.77.[...]
  2023-11-18T02:13:20 8220009 18 10 [...].131.187.[...]
  2023-11-02T16:43:32 8220146 16 10 [...].203.145.[...]
  2023-10-27T23:21:07 8220062 4 10 [...].168.1.[...]
  2023-12-03T15:52:21 8220062 8 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-01T12:05:41 8200232 16 10 [...].87.240.[...]
  2023-11-22T23:13:52 8210167 7 10 [...].251.52.[...]
  2023-12-03T13:30:16 8220130 8 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-04T00:45:59 8220109 6 10 [...].58.225.[...]
  2023-11-30T19:41:02 8210167 8 10 [...].251.52.[...]
  2023-11-10T22:11:29 8220117 15 10 [...].75.42.[...]
  2023-10-26T13:39:35 8220169 4 10 [...].26.75.[...]
  2023-10-31T17:04:03 8220019 6 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-19T12:56:56 8220147 5 10 [...].26.70.[...]
  2023-10-18T14:20:11 8220097 4 10 [...].26.73.[...]
  2023-10-11T22:19:37 8220160 2 6 [...].49.133.[...]
  2023-10-30T19:10:52 8220032 16 10 [...].6.1.[...]
  2023-10-14T14:27:44 8220029 2 10 [...].6.196.[...]
  2023-11-20T17:36:59 8220064 7 10 [...].203.228.[...]
  2023-10-15T15:08:53 8220047 3 10 [...].16.240.[...]
  2023-12-05T16:06:33 8220160 10 8 [...].49.231.[...]
  2023-11-28T20:47:31 8210101 8 10 [...].66.36.[...]
  2023-11-05T18:20:46 8190333 16 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-13T10:46:04 8220009 2 10 [...].87.189.[...]
  2023-11-15T23:21:06 8220133 7 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-10T18:48:04 8220064 12 10 [...].168.0.[...]
  2023-10-11T14:56:13 8220072 2 10 [...].26.16.[...]
  2023-10-26T20:59:26 8220153 6 10 [...].190.53.[...]
  2023-11-14T20:39:09 8220170 18 10 [...].66.222.[...]
  2023-10-21T12:12:48 8220022 6 10 [...].6.74.[...]
  2023-11-14T19:48:30 8200066 5 10 [...].87.65.[...]
  2023-10-28T01:08:28 8220062 5 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-09T10:24:30 8220036 6 10 [...].168.2.[...]
  2023-10-24T20:21:14 8220073 3 10 [...].251.255.[...]
  2023-10-25T19:19:21 8220036 5 10 [...].26.21.[...]
  2023-11-10T19:25:08 8220226 12 5 [...].147.188.[...]
  2023-11-02T12:24:52 8220229 6 10 [...].140.28.[...]
  2023-10-18T00:32:33 8200081 4 10 [...].70.57.[...]
  2023-11-26T17:29:45 8220071 7 10 [...].74.153.[...]
  2023-12-02T17:01:29 8220162 8 10 [...].140.101.[...]
  2023-10-23T23:55:14 8210213 4 10 [...].65.88.[...]
  2023-11-05T18:58:07 8210070 6 10 [...].156.60.[...]
  2023-10-13T18:56:43 8220017 3 10 [...].177.151.[...]
  2023-10-24T19:11:14 8220170 5 10 [...].130.143.[...]
  2023-12-05T16:14:40 8210101 10 10 [...].66.36.[...]
  2023-10-13T19:06:15 8220138 3 10 [...].84.46.[...]
  2023-10-24T18:30:57 8220017 5 10 [...].177.151.[...]
  2023-10-13T00:04:58 8220009 3 10 [...].87.189.[...]
  2023-10-19T19:11:05 8220055 4 10 [...].210.118.[...]
  2023-10-20T00:13:01 8200231 1 10 [...].140.28.[...]
  2023-10-19T01:53:32 8220102 4 10 [...].246.133.[...]
  2023-10-17T19:52:59 8220119 2 10 [...].210.118.[...]
  2023-11-30T22:47:13 8210167 9 10 [...].251.52.[...]
  2023-10-24T20:57:30 8200026 5 10 [...].74.5.[...]
  2023-11-28T15:02:23 8220107 8 10 [...].58.195.[...]
  2023-10-17T19:13:17 8220170 3 10 [...].130.132.[...]
  2023-11-08T01:02:06 8220153 12 10 [...].6.155.[...]
  2023-11-27T23:02:06 8220028 7 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-15T18:40:36 8210167 2 10 [...].251.52.[...]
  2023-11-16T14:02:31 8220032 7 10 [...].6.1.[...]
  2023-10-11T23:19:07 8220097 2 9 [...].176.105.[...]
  2023-10-13T18:50:24 8210222 3 10 [...].66.221.[...]
  2023-12-06T13:37:58 8220059 10 8 [...].251.52.[...]
  2023-10-24T20:31:43 8220073 4 10 [...].103.103.[...]
  2023-11-08T11:29:58 8170199 15 1 [...].103.107.[...]
  2023-11-19T22:36:34 8180090 18 10 [...].138.195.[...]
  2023-11-18T02:37:22 8220144 18 10 [...].66.136.[...]
  2023-11-04T16:20:33 8220035 16 10 [...].69.118.[...]
  2023-12-02T18:28:10 8200220 8 5 [...].168.1.[...]
  2023-11-10T23:47:32 8220130 12 10 [...].168.0.[...]
  2023-10-16T13:51:23 8210211 3 10 [...].41.47.[...]
  2023-12-04T17:31:03 8220139 8 10 [...].242.233.[...]
  2023-10-28T17:13:21 8220071 3 10 [...].74.153.[...]
  2023-10-24T20:18:56 8220073 4 10 [...].251.255.[...]
  2023-10-29T21:26:11 8220056 5 10 [...].177.5.[...]
  2023-10-27T12:57:40 8220081 4 10 [...].86.128.[...]
  2023-11-18T21:26:24 8220064 18 8 [...].251.255.[...]
  2023-10-14T21:42:44 8210211 1 10 [...].43.44.[...]
  2023-10-24T20:28:55 8220073 4 10 [...].103.103.[...]
  2023-10-10T18:57:18 8210212 2 10 [...].84.161.[...]
  2023-12-03T22:03:18 8220035 8 10 [...].55.151.[...]
  2023-11-25T00:28:14 8220062 7 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-28T02:34:29 8220035 5 3 [...].69.118.[...]
  2023-10-24T21:39:00 8220021 5 10 [...].74.62.[...]
  2023-10-27T22:09:55 8220132 5 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-25T15:18:55 8170199 4 2 [...].92.171.[...]
  2023-12-03T03:19:55 8220019 8 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-26T20:26:06 8220124 7 10 [...].103.57.[...]
  2023-10-13T19:34:48 8220043 5 10 [...].177.150.[...]
  2023-10-13T17:07:04 8220004 5 10 [...].66.38.[...]
  2023-10-25T16:12:08 8220154 4 10 [...].103.255.[...]
  2023-10-11T00:50:20 8220097 2 5 [...].176.105.[...]
  2023-10-15T17:55:18 8150104 2 10 [...].167.118.[...]
  2023-11-12T09:53:29 8220155 12 6 [...].168.1.[...]
  2023-10-12T10:04:54 8220146 1 8 [...].251.255.[...]
  2023-10-24T11:36:32 8220119 4 10 [...].26.56.[...]
  2023-11-01T21:31:40 8210167 6 10 [...].251.52.[...]
  2023-11-05T22:31:05 8220015 16 9 [...].71.169.[...]
  2023-10-30T21:15:56 8220026 16 10 [...].166.75.[...]
  2023-10-26T11:37:21 8220134 5 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-13T15:26:22 8220075 3 10 [...].84.201.[...]
  2023-10-26T14:41:20 8150066 1 10 [...].246.147.[...]
  2023-12-03T19:35:51 8220102 8 10 [...].49.177.[...]
  2023-11-19T03:54:36 8200231 7 10 [...].140.28.[...]
  2023-10-16T12:02:37 8220117 3 10 [...].87.193.[...]
  2023-10-13T22:59:35 8220038 2 10 [...].237.29.[...]
  2023-10-15T14:55:20 8190346 2 10 [...].203.188.[...]
  2023-12-03T22:04:25 8220035 8 7 [...].55.151.[...]
  2023-10-24T20:35:13 8200026 4 10 [...].74.5.[...]
  2023-12-05T02:30:36 8210089 7 10 [...].242.137.[...]
  2023-11-12T15:19:15 8220029 12 10 [...].6.218.[...]
  2023-11-05T21:01:12 8220118 16 8 [...].38.139.[...]
  2023-10-15T12:09:33 8140109 3 10 [...].131.156.[...]
  2023-10-12T14:56:01 8220063 2 10 [...].26.59.[...]
  2023-10-21T16:39:41 8210217 5 10 [...].55.140.[...]
  2023-11-06T20:50:26 8220017 6 10 [...].177.151.[...]
  2023-11-21T15:52:51 8220158 7 10 [...].26.35.[...]
  2023-10-16T18:45:45 8220005 3 10 [...].70.57.[...]
  2023-11-09T00:03:10 8220004 18 10 [...].66.38.[...]
  2023-10-19T12:46:57 8220061 5 10 [...].74.12.[...]
  2023-11-15T19:35:53 8220133 18 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-25T22:56:44 8220150 7 10 [...].168.0.[...]
  2023-10-16T17:09:50 8220081 3 10 [...].64.245.[...]
  2023-11-02T23:40:32 8210079 16 10 [...].6.125.[...]
  2023-11-03T18:13:20 8220164 16 10 [...].86.141.[...]
  2023-10-27T18:56:29 8180063 5 10 [...].43.102.[...]
  2023-10-15T14:30:29 8210079 3 10 [...].6.125.[...]
  2023-11-12T19:27:16 8190134 12 10 [...].75.24.[...]
  2023-10-26T20:13:55 8220089 4 10 [...].71.4.[...]
  2023-11-19T19:11:50 8220130 18 10 [...].140.29.[...]
  2023-10-24T17:44:34 8220088 4 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-12T17:05:57 8220055 12 8 [...].210.118.[...]
  2023-10-24T16:36:24 8220095 4 10 [...].70.57.[...]
  2023-11-01T18:52:10 8200066 1 10 [...].87.65.[...]
  2023-11-13T13:58:41 8220071 12 6 [...].74.153.[...]
  2023-10-24T23:23:32 8220059 4 2 [...].251.52.[...]
  2023-11-29T21:32:19 8220093 8 10 [...].55.102.[...]
  2023-10-15T19:32:41 8220064 5 10 [...].140.123.[...]
  2023-11-06T13:39:05 8210052 1 6 [...].66.36.[...]
  2023-11-14T12:59:30 8220075 18 10 [...].203.247.[...]
  2023-11-18T21:29:04 8220158 12 10 [...].237.94.[...]
  2023-12-03T19:18:14 8220115 8 10 [...].49.177.[...]
  2023-11-15T16:47:13 8220022 18 10 [...].190.3.[...]
  2023-12-03T21:21:16 8210079 8 10 [...].140.120.[...]
  2023-11-11T13:24:14 8220157 12 6 [...].190.95.[...]
  2023-10-25T23:34:25 8220038 5 10 [...].237.17.[...]
  2023-11-05T21:01:28 8220162 16 10 [...].140.107.[...]
  2023-10-13T16:20:08 8220004 3 10 [...].66.38.[...]
  2023-11-19T20:13:23 8210070 18 10 [...].4.177.[...]
  2023-11-05T14:37:02 8220163 16 10 [...].84.170.[...]
  2023-11-01T15:00:31 8220064 16 10 [...].26.37.[...]
  2023-11-17T11:42:36 8220061 7 10 [...].86.134.[...]
  2023-11-05T23:40:08 8210229 3 10 [...].165.223.[...]
  2023-11-03T13:41:49 8220029 6 10 [...].6.198.[...]
  2023-10-23T19:22:02 8220051 5 10 [...].6.162.[...]
  2023-10-28T02:39:54 8220035 5 4 [...].69.118.[...]
  2023-10-17T20:26:15 8220098 3 10 [...].66.38.[...]
  2023-10-31T15:26:56 8220030 16 10 [...].107.175.[...]
  2023-10-17T22:57:00 8100069 3 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-25T00:32:31 8220137 5 10 [...].167.103.[...]
  2023-10-14T15:21:06 8220122 2 10 [...].66.136.[...]
  2023-10-14T19:17:08 8210079 2 10 [...].6.125.[...]
  2023-11-06T18:44:09 8180195 16 10 [...].177.119.[...]
  2023-11-26T23:20:45 8190342 12 10 [...].242.224.[...]
  2023-12-03T22:00:14 8220035 8 4 [...].55.151.[...]
  2023-11-11T11:35:50 8220144 12 10 [...].38.242.[...]
  2023-10-16T13:35:25 8220047 4 10 [...].16.240.[...]
  2023-11-26T21:41:43 8100069 12 10 [...].70.57.[...]
  2023-11-02T22:52:51 8210079 6 10 [...].6.125.[...]
  2023-10-29T23:36:28 8200231 5 10 [...].140.28.[...]
  2023-10-17T19:55:41 8220119 3 10 [...].210.118.[...]
  2023-11-04T00:20:59 8220133 15 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-13T18:49:04 8220043 3 10 [...].177.150.[...]
  2023-10-27T10:20:59 8220132 4 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-14T16:13:56 8220164 2 10 [...].84.57.[...]
  2023-10-15T19:32:15 8220126 5 10 [...].140.123.[...]
  2023-11-01T10:55:35 8170199 6 2 [...].92.171.[...]
  2023-11-24T03:05:35 8220023 7 10 [...].1.100.[...]
  2023-11-13T17:56:40 8170199 9 10 [...].103.107.[...]
  2023-10-19T19:13:54 8220120 4 10 [...].167.126.[...]
  2023-11-12T01:58:44 8220137 12 10 [...].176.122.[...]
  2023-11-10T19:27:45 8220050 12 10 [...].54.245.[...]
  2023-12-03T21:58:32 8220081 8 10 [...].251.255.[...]
  2023-10-26T19:25:00 8220059 5 10 [...].251.52.[...]
  2023-10-13T19:07:19 8220160 4 10 [...].49.133.[...]
  2023-11-08T20:50:57 8220122 12 10 [...].66.136.[...]
  2023-11-29T13:25:11 8220144 8 10 [...].26.41.[...]
  2023-12-06T18:59:05 8220134 10 10 [...].66.56.[...]
  2023-11-25T12:14:26 8220059 7 10 [...].251.52.[...]
  2023-10-16T18:25:12 8220023 2 10 [...].43.40.[...]
  2023-10-12T11:03:13 8220050 2 10 [...].139.212.[...]
  2023-10-31T17:48:00 8220137 16 10 [...].166.91.[...]
  2023-11-26T13:53:40 8220088 7 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-14T22:45:37 8210211 2 10 [...].43.44.[...]
  2023-11-18T20:07:12 8150066 12 9 [...].246.147.[...]
  2023-10-31T18:05:19 8220232 16 10 [...].6.214.[...]
  2023-10-19T16:41:40 8220012 1 10 [...].131.255.[...]
  2023-10-14T22:17:19 8220062 3 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-16T18:38:06 8220153 3 10 [...].6.118.[...]
  2023-10-14T12:00:08 8220073 3 10 [...].92.176.[...]
  2023-11-26T20:31:03 8200026 7 10 [...].74.176.[...]
  2023-10-13T18:37:28 8220069 1 10 [...].246.133.[...]
  2023-10-21T16:48:35 8220144 5 10 [...].156.63.[...]
  2023-11-12T14:25:49 8220137 12 10 [...].176.122.[...]
  2023-10-28T21:56:15 8190091 4 8 [...].65.40.[...]
  2023-11-03T17:02:21 8210061 1 8 [...].74.14.[...]
  2023-10-29T12:31:05 8220071 5 10 [...].74.153.[...]
  2023-11-01T19:32:04 8220151 4 10 [...].131.75.[...]
  2023-12-06T13:23:06 8220163 10 10 [...].242.186.[...]
  2023-10-17T14:01:13 8220154 3 10 [...].103.255.[...]
  2023-10-15T14:42:29 8220107 3 10 [...].242.184.[...]
  2023-10-12T16:45:38 8210070 3 10 [...].219.117.[...]
  2023-11-13T16:40:31 8220109 12 10 [...].26.36.[...]
  2023-11-25T11:51:58 8220167 7 10 [...].38.242.[...]
  2023-11-19T20:48:37 8210211 18 10 [...].49.68.[...]
  2023-11-26T10:27:47 8220157 7 6 [...].190.13.[...]
  2023-11-10T18:44:14 8170206 12 6 [...].75.24.[...]
  2023-10-26T23:22:33 8150066 5 10 [...].246.147.[...]
  2023-11-05T16:24:44 8210229 2 10 [...].165.223.[...]
  2023-11-25T19:32:02 8190323 7 10 [...].107.120.[...]
  2023-11-15T00:35:58 8200066 7 6 [...].87.65.[...]
  2023-10-14T21:50:09 8210003 2 10 [...].251.255.[...]
  2023-11-16T10:59:52 8220061 18 10 [...].1.207.[...]
  2023-10-15T16:15:08 8220158 3 10 [...].237.94.[...]
  2023-11-19T22:40:08 8220019 18 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-15T23:35:16 8200038 1 7 [...].87.143.[...]
  2023-10-12T18:19:17 8170199 2 10 [...].167.86.[...]
  2023-10-17T17:22:25 8200081 3 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-31T16:46:36 8220064 6 10 [...].92.75.[...]
  2023-11-09T10:25:36 8220005 12 10 [...].70.57.[...]
  2023-12-02T20:47:30 8170206 8 10 [...].38.251.[...]
  2023-11-09T22:40:33 8220072 12 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-14T16:24:57 8220062 2 10 [...].168.1.[...]
  2023-12-02T19:37:29 8220043 8 10 [...].210.63.[...]
  2023-10-12T23:23:38 8220033 2 10 [...].55.197.[...]
  2023-11-19T23:31:47 8220032 18 10 [...].6.1.[...]
  2023-11-19T17:51:36 8220155 18 10 [...].168.0.[...]
  2023-11-21T23:31:02 8220088 18 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-12T15:26:13 8220079 3 10 [...].26.66.[...]
  2023-11-02T21:45:54 8190330 6 10 [...].84.207.[...]
  2023-11-05T19:12:58 8220129 16 10 [...].71.25.[...]
  2023-11-12T17:29:50 8210217 12 10 [...].54.147.[...]
  2023-10-21T17:26:48 8210127 6 10 [...].190.58.[...]
  2023-12-05T12:13:06 8220094 8 10 [...].251.255.[...]
  2023-11-30T19:03:23 8220133 8 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-17T14:53:20 8190346 3 10 [...].6.2.[...]
  2023-11-08T19:56:54 8220147 12 10 [...].167.131.[...]
  2023-10-29T17:22:25 8220145 7 10 [...].87.88.[...]
  2023-10-12T10:42:58 8220146 1 2 [...].251.255.[...]
  2023-11-01T12:00:41 8210213 6 10 [...].26.55.[...]
  2023-11-19T22:44:35 8220126 7 10 [...].92.82.[...]
  2023-11-26T20:29:21 8220010 7 10 [...].86.147.[...]
  2023-11-22T17:41:04 8220100 7 10 [...].251.255.[...]
  2023-10-16T14:06:03 8190333 2 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-06T19:18:44 8210070 15 10 [...].4.177.[...]
  2023-11-04T20:50:39 8210211 16 10 [...].49.217.[...]
  2023-11-29T03:26:04 8220118 2 7 [...].38.139.[...]
  2023-10-16T19:02:03 8220155 2 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-22T23:42:39 8220037 7 10 [...].55.152.[...]
  2023-11-01T13:50:49 8220012 16 10 [...].131.255.[...]
  2023-11-05T23:52:34 8200026 6 10 [...].74.5.[...]
  2023-11-27T19:55:58 8220081 7 10 [...].251.255.[...]
  2023-11-03T15:53:57 8220047 6 10 [...].4.136.[...]
  2023-10-31T20:08:21 8220154 6 10 [...].103.255.[...]
  2023-12-06T20:08:08 8180078 18 10 [...].166.63.[...]
  2023-10-12T14:45:48 8200119 3 10 [...].86.176.[...]
  2023-11-14T13:25:00 8210101 7 10 [...].66.36.[...]
  2023-11-28T22:04:00 8220168 8 10 [...].166.12.[...]
  2023-10-19T16:47:54 8210003 5 10 [...].139.212.[...]
  2023-10-14T13:24:00 8220020 3 10 [...].103.213.[...]
  2023-10-25T10:53:00 8220226 4 2 [...].147.77.[...]
  2023-11-22T17:57:01 8210217 17 10 [...].55.135.[...]
  2023-11-30T17:14:35 8220078 8 10 [...].6.1.[...]
  2023-11-04T04:56:07 8220047 16 10 [...].4.136.[...]
  2023-10-24T23:24:40 8220059 4 2 [...].251.52.[...]
  2023-11-18T18:28:05 8220035 18 8 [...].55.11.[...]
  2023-10-18T17:05:54 8220163 4 10 [...].84.170.[...]
  2023-10-15T18:41:41 8220124 2 10 [...].103.57.[...]
  2023-11-25T19:20:34 8220119 7 10 [...].58.137.[...]
  2023-11-06T19:17:28 8210070 15 10 [...].4.177.[...]
  2023-12-01T19:32:29 8220161 8 10 [...].166.51.[...]
  2023-11-05T20:10:17 8210070 6 10 [...].156.60.[...]
  2023-10-16T17:46:32 8220024 3 10 [...].66.38.[...]
  2023-11-10T22:43:29 8220087 12 10 [...].74.249.[...]
  2023-10-12T18:30:53 8210063 2 10 [...].87.196.[...]
  2023-10-28T18:01:33 8200231 4 10 [...].140.28.[...]
  2023-11-12T09:57:15 8220035 12 10 [...].55.11.[...]
  2023-11-20T09:51:13 8220121 12 10 [...].203.175.[...]
  2023-11-26T15:07:14 8190342 5 10 [...].242.224.[...]
  2023-11-13T14:27:27 8170199 7 6 [...].103.107.[...]
  2023-10-27T14:49:12 8220081 5 10 [...].86.128.[...]
  2023-10-30T06:26:36 8190320 3 10 [...].66.57.[...]
  2023-11-07T17:18:28 8220093 12 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-01T19:13:39 8220130 16 10 [...].168.0.[...]
  2023-10-27T00:45:33 8220117 5 10 [...].74.121.[...]
  2023-11-05T22:07:16 8220145 16 10 [...].84.40.[...]
  2023-10-18T20:08:25 8220024 5 10 [...].66.38.[...]
  2023-11-12T23:51:31 8220158 12 6 [...].237.94.[...]
  2023-11-19T22:46:14 8220051 18 10 [...].242.226.[...]
  2023-11-03T01:49:55 8220115 16 10 [...].49.177.[...]
  2023-10-22T00:49:52 8190334 3 10 [...].129.28.[...]
  2023-11-24T02:31:41 8210213 7 6 [...].65.88.[...]
  2023-11-20T19:34:22 8220232 7 10 [...].140.77.[...]
  2023-11-19T20:56:52 8220076 18 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-15T19:00:04 8220124 3 10 [...].103.57.[...]
  2023-11-05T18:27:25 8220056 6 10 [...].69.63.[...]
  2023-10-11T21:35:54 8220100 1 10 [...].251.52.[...]
  2023-11-02T00:48:42 8210003 6 10 [...].92.89.[...]
  2023-11-19T18:18:41 8220137 18 10 [...].210.72.[...]
  2023-10-13T18:13:27 8220020 2 10 [...].103.213.[...]
  2023-12-02T18:29:49 8200220 8 8 [...].168.1.[...]
  2023-12-03T13:14:06 8220167 8 10 [...].87.149.[...]
  2023-10-26T12:23:42 8220100 4 10 [...].74.46.[...]
  2023-11-10T12:47:07 8210212 12 10 [...].84.161.[...]
  2023-10-26T21:02:10 8180078 5 10 [...].166.63.[...]
  2023-10-22T14:34:10 8220005 6 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-20T01:06:23 8220012 2 10 [...].131.255.[...]
  2023-11-16T13:23:57 8210061 16 9 [...].70.255.[...]
  2023-10-11T19:50:19 8220074 2 10 [...].166.189.[...]
  2023-10-24T20:35:06 8220232 5 10 [...].6.214.[...]
  2023-12-03T19:37:36 8220157 8 6 [...].190.13.[...]
  2023-11-13T19:51:27 8220027 12 10 [...].72.119.[...]
  2023-11-12T17:10:56 8220055 12 10 [...].210.118.[...]
  2023-11-01T14:22:09 8170199 16 8 [...].103.107.[...]
  2023-11-19T15:34:43 8220100 18 10 [...].251.52.[...]
  2023-11-25T19:59:02 8220033 7 10 [...].166.118.[...]
  2023-10-17T01:33:05 8200026 1 10 [...].74.5.[...]
  2023-10-31T14:17:59 8180078 16 10 [...].166.63.[...]
  2023-12-02T15:17:47 8220164 8 10 [...].86.141.[...]
  2023-10-28T19:28:55 8220157 4 10 [...].190.83.[...]
  2023-12-03T23:50:33 8220157 8 7 [...].190.13.[...]
  2023-10-13T20:46:44 8210212 3 10 [...].84.161.[...]
  2023-10-13T19:06:23 8220138 3 10 [...].84.46.[...]
  2023-11-19T13:01:03 8220055 18 2 [...].210.118.[...]
  2023-12-06T18:58:24 8220162 10 10 [...].140.101.[...]
  2023-11-12T13:14:35 8170199 12 10 [...].103.107.[...]
  2023-11-12T18:23:03 8220073 12 10 [...].92.147.[...]
  2023-11-18T18:44:22 8220017 18 10 [...].177.13.[...]
  2023-10-21T17:46:54 8210079 5 10 [...].6.125.[...]
  2023-12-03T11:20:44 8220028 8 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-28T10:47:45 8190323 5 10 [...].71.97.[...]
  2023-10-17T12:45:24 8220167 2 10 [...].26.73.[...]
  2023-10-18T14:52:17 8220155 4 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-30T20:58:31 8220063 6 10 [...].138.148.[...]
  2023-11-26T22:21:57 8220094 18 10 [...].71.169.[...]
  2023-11-13T00:27:16 8190333 12 10 [...].168.0.[...]
  2023-11-04T23:28:38 8210229 5 4 [...].165.223.[...]
  2023-11-11T19:10:27 8220069 12 10 [...].87.197.[...]
  2023-11-04T15:39:10 8220035 6 8 [...].69.118.[...]
  2023-10-14T21:34:22 8190153 2 10 [...].251.52.[...]
  2023-11-03T13:42:07 8220120 16 10 [...].167.126.[...]
  2023-10-23T20:18:52 8220115 5 10 [...].49.177.[...]
  2023-11-04T15:38:08 8220035 6 8 [...].69.118.[...]
  2023-11-04T03:21:53 8200220 16 10 [...].168.0.[...]
  2023-11-11T14:40:46 8220098 12 10 [...].66.38.[...]
  2023-10-16T17:49:37 8190333 5 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-30T21:43:40 8220102 6 10 [...].49.188.[...]
  2023-10-19T21:52:09 8220097 5 8 [...].176.105.[...]
  2023-10-31T16:10:25 8190156 4 10 [...].26.62.[...]
  2023-11-18T16:28:02 8220210 18 10 [...].74.39.[...]
  2023-11-22T16:32:15 8200081 16 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-16T18:39:31 8220037 3 10 [...].219.117.[...]
  2023-11-12T18:37:29 8220076 12 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-17T14:22:54 8220158 4 10 [...].203.205.[...]
  2023-11-12T20:05:25 8220089 12 10 [...].71.4.[...]
  2023-10-17T22:18:40 8100069 2 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-26T00:33:43 8220084 5 10 [...].177.81.[...]
  2023-10-17T21:27:45 8210127 3 10 [...].87.79.[...]
  2023-11-09T21:37:05 8220103 6 10 [...].242.233.[...]
  2023-10-30T22:17:11 8220147 16 10 [...].167.189.[...]
  2023-10-16T20:28:32 8150104 3 10 [...].167.118.[...]
  2023-10-13T11:13:48 8220043 2 10 [...].177.150.[...]
  2023-10-26T17:13:10 8220139 5 10 [...].26.48.[...]
  2023-10-28T02:31:53 8220035 5 4 [...].69.118.[...]
  2023-11-03T19:38:07 8200087 16 10 [...].66.36.[...]
  2023-10-18T23:27:33 8220111 6 10 [...].167.62.[...]
  2023-11-07T21:29:58 8210222 12 10 [...].66.221.[...]
  2023-10-13T17:31:45 8220022 3 10 [...].6.74.[...]
  2023-10-30T12:42:32 8190244 5 10 [...].86.83.[...]
  2023-11-05T21:51:56 8220077 16 10 [...].65.88.[...]
  2023-10-19T23:14:01 8200231 2 10 [...].140.28.[...]
  2023-10-27T19:10:15 8150066 3 10 [...].246.147.[...]
  2023-11-04T15:39:50 8220035 6 10 [...].69.118.[...]
  2023-10-25T20:13:09 8220159 5 10 [...].168.0.[...]
  2023-11-11T20:28:28 8220024 12 10 [...].66.38.[...]
  2023-11-23T13:58:39 8200220 7 6 [...].168.0.[...]
  2023-11-04T01:34:15 8220109 16 10 [...].58.225.[...]
  2023-10-27T20:25:28 8220145 2 10 [...].251.255.[...]
  2023-11-18T14:37:45 8220095 7 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-24T18:22:47 8220088 5 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-07T19:21:54 8220010 6 10 [...].251.255.[...]
  2023-11-04T16:59:06 8220081 16 10 [...].86.128.[...]
  2023-10-12T19:56:43 8210101 3 10 [...].66.36.[...]
  2023-10-13T13:43:32 8220095 3 10 [...].70.57.[...]
  2023-11-26T12:55:09 8220055 7 10 [...].210.118.[...]
  2023-11-04T15:39:34 8220035 6 8 [...].69.118.[...]
  2023-12-06T00:51:26 8220015 10 10 [...].71.169.[...]
  2023-10-13T19:35:58 8220138 4 10 [...].84.46.[...]
  2023-10-13T14:20:25 8220015 1 10 [...].71.169.[...]
  2023-10-14T14:35:31 8220059 2 10 [...].75.98.[...]
  2023-11-05T15:49:53 8220033 16 10 [...].176.97.[...]
  2023-12-01T09:26:25 8220226 8 9 [...].147.188.[...]
  2023-12-01T21:12:34 8220077 7 10 [...].131.151.[...]
  2023-12-06T18:31:47 8220120 10 10 [...].167.126.[...]
  2023-12-03T21:59:35 8220035 8 7 [...].55.151.[...]
  2023-10-28T17:10:24 8220084 6 10 [...].177.81.[...]
  2023-10-16T23:28:10 8220158 5 10 [...].237.94.[...]
  2023-10-18T15:32:46 8220079 4 10 [...].103.137.[...]
  2023-11-26T12:00:48 8220162 7 10 [...].140.107.[...]
  2023-11-03T12:13:11 8220081 6 10 [...].86.128.[...]
  2023-12-01T18:32:29 8220087 8 10 [...].251.255.[...]
  2023-10-18T00:11:44 8220056 3 0 [...].177.5.[...]
  2023-11-01T13:59:17 8220120 6 10 [...].103.212.[...]
  2023-10-13T15:14:34 8220024 2 10 [...].66.38.[...]
  2023-11-15T22:34:39 8220037 18 10 [...].84.125.[...]
  2023-11-09T12:02:03 8220147 7 10 [...].167.131.[...]
  2023-11-03T01:22:48 8200038 16 10 [...].87.143.[...]
  2023-11-18T17:31:51 8220059 18 10 [...].75.98.[...]
  2023-11-20T13:01:07 8220124 18 10 [...].26.19.[...]
  2023-10-28T23:37:35 8220145 4 10 [...].87.88.[...]
  2023-10-11T15:16:51 8190304 5 10 [...].44.146.[...]
  2023-10-28T20:28:16 8190320 1 10 [...].66.57.[...]
  2023-11-15T19:43:43 8210229 12 6 [...].165.223.[...]
  2023-11-07T20:21:37 8220010 16 10 [...].251.255.[...]
  2023-10-22T12:53:18 8220026 6 10 [...].177.156.[...]
  2023-10-12T16:11:39 8200119 5 10 [...].86.176.[...]
  2023-11-15T00:34:32 8200066 7 6 [...].87.65.[...]
  2023-10-26T19:22:14 8220101 4 10 [...].73.158.[...]
  2023-10-30T22:21:16 8220146 5 10 [...].139.212.[...]
  2023-11-05T20:04:11 8210070 16 10 [...].156.60.[...]
  2023-11-19T23:49:51 8220020 18 10 [...].49.56.[...]
  2023-11-01T19:03:55 8210092 6 10 [...].167.47.[...]
  2023-10-17T11:45:40 8220028 3 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-28T18:05:40 8220072 8 10 [...].66.136.[...]
  2023-10-15T13:08:14 8190346 1 10 [...].203.188.[...]
  2023-11-19T23:41:12 8220162 18 2 [...].140.107.[...]
  2023-10-13T23:21:51 8220038 3 10 [...].237.29.[...]
  2023-11-06T23:48:42 8190134 16 10 [...].64.180.[...]
  2023-10-24T00:34:35 8220050 5 10 [...].166.112.[...]
  2023-11-16T17:31:12 8220072 18 10 [...].177.227.[...]
  2023-11-19T22:45:54 8220051 18 10 [...].242.226.[...]
  2023-11-12T09:55:02 8220035 12 8 [...].55.11.[...]
  2023-11-01T19:43:13 8220163 6 10 [...].84.170.[...]
  2023-10-16T12:08:51 8220072 5 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-25T10:36:35 8220147 6 10 [...].26.70.[...]
  2023-10-24T13:51:42 8220077 3 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-21T22:16:47 8220100 7 10 [...].251.52.[...]
  2023-10-29T16:35:11 8220094 5 10 [...].71.169.[...]
  2023-11-07T16:33:36 8220161 12 10 [...].167.62.[...]
  2023-12-03T18:17:21 8190134 7 10 [...].74.100.[...]
  2023-10-12T19:55:16 8210101 3 10 [...].66.36.[...]
  2023-10-13T19:11:29 8220021 2 10 [...].6.155.[...]
  2023-10-17T01:06:58 8200220 3 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-12T13:14:29 8220169 1 10 [...].74.61.[...]
  2023-11-04T03:48:33 8200220 6 8 [...].168.0.[...]
  2023-11-05T23:35:26 8190334 16 10 [...].129.28.[...]
  2023-11-30T23:01:10 8220037 8 10 [...].55.152.[...]
  2023-10-28T22:45:46 8190091 5 5 [...].65.40.[...]
  2023-10-31T22:57:02 8220225 16 10 [...].140.3.[...]
  2023-10-17T15:44:21 8190330 3 10 [...].74.202.[...]
  2023-12-02T13:15:32 8220119 8 7 [...].210.118.[...]
  2023-11-09T03:18:47 8210167 12 10 [...].210.179.[...]
  2023-10-18T15:09:56 8220146 4 10 [...].139.212.[...]
  2023-12-05T20:25:14 8220077 8 10 [...].65.88.[...]
  2023-10-21T19:42:34 8220005 4 10 [...].70.57.[...]
  2023-11-02T00:14:12 8180063 16 10 [...].43.102.[...]
  2023-10-24T21:48:31 8220107 5 10 [...].242.185.[...]
  2023-11-17T19:39:37 8220093 18 10 [...].251.255.[...]
  2023-11-05T20:49:20 8220105 6 10 [...].49.77.[...]
  2023-12-02T14:27:10 8220009 8 10 [...].66.241.[...]
  2023-11-30T18:04:53 8220122 8 10 [...].139.215.[...]
  2023-10-16T12:56:46 0 2 10 [...].64.77.[...]
  2023-11-12T20:01:21 8200038 12 4 [...].87.143.[...]
  2023-10-22T21:41:14 8220074 5 10 [...].167.129.[...]
  2023-11-01T23:59:45 8220079 16 10 [...].103.137.[...]
  2023-10-24T20:13:47 8220073 4 10 [...].251.255.[...]
  2023-11-04T13:55:29 8200107 6 10 [...].71.109.[...]
  2023-10-26T14:09:51 8220028 5 10 [...].168.2.[...]
  2023-10-28T17:06:28 8220027 4 10 [...].72.119.[...]
  2023-10-15T22:02:00 8220154 2 10 [...].103.255.[...]
  2023-10-30T23:50:47 8220074 16 10 [...].166.6.[...]
  2023-10-21T13:43:51 8220151 2 8 [...].131.65.[...]
  2023-11-01T20:57:13 8210101 16 10 [...].66.36.[...]
  2023-12-01T14:18:35 8210070 8 10 [...].43.33.[...]
  2023-11-07T17:37:36 8220096 12 10 [...].66.58.[...]
  2023-11-12T20:01:31 8210092 12 6 [...].71.4.[...]
  2023-10-17T12:37:44 8220150 3 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-03T15:29:05 8220170 16 10 [...].84.183.[...]
  2023-11-18T17:31:41 8220079 18 10 [...].74.58.[...]
  2023-11-11T16:15:33 8220059 12 10 [...].75.98.[...]
  2023-10-14T13:42:38 8220168 3 10 [...].167.155.[...]
  2023-11-02T11:43:34 8210212 16 10 [...].84.161.[...]
  2023-11-20T18:31:36 8220029 7 10 [...].107.162.[...]
  2023-10-26T14:46:53 8220097 6 7 [...].203.138.[...]
  2023-10-13T17:11:29 8220033 3 10 [...].55.197.[...]
  2023-11-09T13:53:48 8220154 12 10 [...].103.255.[...]
  2023-11-19T02:48:38 8220102 18 10 [...].92.212.[...]
  2023-10-12T01:39:15 8220019 2 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-29T14:22:45 8220111 8 10 [...].166.51.[...]
  2023-11-01T20:19:30 8220153 16 10 [...].107.70.[...]
  2023-11-03T15:43:46 8220159 6 10 [...].168.0.[...]
  2023-11-15T21:41:18 8220097 18 10 [...].176.114.[...]
  2023-11-10T15:20:41 8180083 12 10 [...].177.119.[...]
  2023-11-01T19:12:33 8220130 16 10 [...].168.0.[...]
  2023-10-31T00:01:59 8220075 15 10 [...].84.192.[...]
  2023-10-17T22:14:37 8220075 6 10 [...].84.201.[...]
  2023-10-15T00:00:24 8190134 5 10 [...].64.180.[...]
  2023-12-03T23:43:37 8220158 8 10 [...].130.83.[...]
  2023-12-02T16:55:06 8190156 8 10 [...].167.175.[...]
  2023-11-02T15:48:37 8220126 16 10 [...].74.57.[...]
  2023-11-01T19:39:45 8220043 16 10 [...].92.45.[...]
  2023-11-01T20:30:20 8210101 6 10 [...].66.36.[...]
  2023-11-14T20:32:48 8190244 16 10 [...].70.57.[...]
  2023-11-26T23:16:51 8200038 7 8 [...].87.135.[...]
  2023-11-03T21:35:20 8210063 16 10 [...].74.120.[...]
  2023-12-03T21:17:10 8220073 8 10 [...].210.125.[...]
  2023-10-14T19:25:09 8220026 2 10 [...].66.221.[...]
  2023-12-06T04:20:33 8220023 10 10 [...].4.169.[...]
  2023-11-02T11:08:29 8220100 6 10 [...].26.21.[...]
  2023-11-03T20:11:16 8220084 15 10 [...].176.237.[...]
  2023-12-01T13:31:24 8220063 8 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-14T19:36:19 8220105 2 10 [...].71.210.[...]
  2023-10-29T07:19:08 8190320 2 10 [...].66.57.[...]
  2023-10-22T20:59:53 8220167 4 10 [...].87.130.[...]
  2023-10-28T16:41:54 8220059 4 10 [...].75.98.[...]
  2023-10-24T16:42:11 8220073 3 10 [...].103.103.[...]
  2023-10-15T17:38:36 8220126 3 10 [...].140.123.[...]
  2023-11-18T18:28:35 8220035 18 10 [...].55.11.[...]
  2023-11-16T14:27:18 8220107 7 10 [...].58.195.[...]
  2023-11-19T19:57:47 8220225 18 10 [...].140.65.[...]
  2023-10-15T20:22:14 8220055 3 10 [...].210.118.[...]
  2023-10-26T15:40:35 8150066 2 9 [...].246.147.[...]
  2023-11-18T14:21:24 8220163 18 10 [...].87.176.[...]
  2023-10-14T19:29:54 8220105 2 6 [...].71.210.[...]
  2023-10-21T13:36:29 8220022 7 10 [...].6.74.[...]
  2023-12-02T11:12:33 8220232 8 10 [...].168.2.[...]
  2023-10-29T21:39:53 8220109 5 10 [...].58.226.[...]
  2023-11-11T20:58:46 8210063 12 10 [...].74.120.[...]
  2023-11-18T21:32:04 8220074 18 10 [...].86.247.[...]
  2023-11-08T21:48:41 8220132 12 10 [...].66.38.[...]
  2023-11-03T17:49:27 8220126 6 10 [...].92.82.[...]
  2023-11-04T10:28:05 8220022 16 10 [...].190.29.[...]
  2023-10-17T19:22:25 8220096 3 10 [...].66.58.[...]
  2023-11-19T02:45:37 8220102 18 10 [...].92.212.[...]
  2023-10-18T17:57:20 8220105 4 10 [...].49.77.[...]
  2023-12-02T15:32:09 8220111 9 10 [...].166.51.[...]
  2023-11-27T17:11:01 8210217 14 10 [...].55.135.[...]
  2023-10-29T18:42:03 8220033 5 10 [...].177.142.[...]
  2023-10-16T13:08:21 8210089 2 10 [...].6.2.[...]
  2023-11-04T16:20:23 8220035 16 10 [...].69.118.[...]
  2023-11-23T00:18:25 8210070 7 10 [...].43.33.[...]
  2023-11-04T16:14:02 8190304 16 10 [...].44.146.[...]
  2023-10-11T20:22:49 8220147 2 10 [...].66.38.[...]
  2023-10-10T17:03:38 8220097 1 10 [...].26.73.[...]
  2023-10-22T04:20:11 8180195 3 10 [...].59.224.[...]
  2023-11-09T11:54:17 8220063 12 10 [...].219.117.[...]
  2023-11-03T12:36:41 8220170 6 10 [...].84.183.[...]
  2023-10-15T18:00:49 8220064 3 10 [...].140.123.[...]
  2023-12-06T20:09:56 8180078 7 10 [...].166.63.[...]
  2023-11-12T20:00:17 8220163 12 10 [...].73.5.[...]
  2023-11-26T17:40:18 8210127 7 10 [...].242.38.[...]
  2023-11-19T20:35:05 8210070 18 10 [...].4.177.[...]
  2023-11-05T19:53:44 8220118 6 9 [...].38.139.[...]
  2023-10-13T18:12:46 8220134 3 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-24T20:16:51 8220073 3 10 [...].251.255.[...]
  2023-11-04T13:58:56 8220117 6 10 [...].65.9.[...]
  2023-10-13T14:40:11 8210213 3 10 [...].251.255.[...]
  2023-11-26T18:40:27 8190342 16 10 [...].242.224.[...]
  2023-11-26T15:51:06 8220139 7 10 [...].242.233.[...]
  2023-10-17T21:11:44 8220158 6 10 [...].237.94.[...]
  2023-10-13T17:49:51 8220134 2 10 [...].70.57.[...]
  2023-11-02T02:12:50 8220121 6 10 [...].66.136.[...]
  2023-10-22T17:48:10 8220139 4 10 [...].58.225.[...]
  2023-11-19T22:36:10 8220038 18 10 [...].237.19.[...]
  2023-10-24T20:45:49 8220019 5 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-22T17:03:15 8220005 7 10 [...].70.57.[...]
  2023-11-04T13:42:51 8220029 16 10 [...].6.198.[...]
  2023-11-05T11:09:34 8210229 6 10 [...].165.223.[...]
  2023-11-01T22:48:50 8200231 16 10 [...].140.28.[...]
  2023-10-12T20:10:42 8220084 3 10 [...].255.91.[...]
  2023-10-26T15:00:34 8220150 4 10 [...].168.0.[...]
  2023-11-12T09:56:36 8220035 12 10 [...].55.11.[...]
  2023-11-28T17:36:07 8220023 8 10 [...].4.169.[...]
  2023-10-11T20:08:18 8220061 2 10 [...].86.146.[...]
  2023-11-16T20:27:54 8220034 18 10 [...].140.88.[...]
  2023-10-16T21:13:29 8220161 4 10 [...].167.62.[...]
  2023-11-02T14:12:33 8190261 6 10 [...].26.52.[...]
  2023-11-29T01:39:25 8220145 12 8 [...].87.19.[...]
  2023-10-10T15:14:54 8190304 1 10 [...].44.146.[...]
  2023-11-17T20:27:57 8220015 2 9 [...].71.169.[...]
  2023-11-15T14:30:39 8200107 18 10 [...].71.109.[...]
  2023-10-13T17:09:42 8220051 3 10 [...].6.160.[...]
  2023-10-29T13:38:59 8220065 5 10 [...].92.156.[...]
  2023-11-05T20:28:55 8220077 6 10 [...].65.88.[...]
  2023-10-16T18:01:19 8220141 1 8 [...].254.7.[...]
  2023-12-02T15:18:07 8220120 8 10 [...].210.118.[...]
  2023-10-25T20:48:58 8210167 5 10 [...].251.52.[...]
  2023-10-24T20:46:57 8220161 7 10 [...].167.62.[...]
  2023-11-26T12:31:29 8220055 7 8 [...].210.118.[...]
  2023-10-25T22:06:02 8180078 3 10 [...].166.63.[...]
  2023-11-19T18:11:45 8220062 18 2 [...].168.1.[...]
  2023-11-22T20:53:39 8220001 7 10 [...].166.93.[...]
  2023-11-06T17:05:14 8200107 7 10 [...].71.109.[...]
  2023-11-19T14:01:52 8220066 18 10 [...].84.200.[...]
  2023-11-01T21:15:48 8220138 7 10 [...].84.46.[...]
  2023-11-04T15:03:00 8220117 16 10 [...].65.9.[...]
  2023-11-06T23:48:19 8190134 16 10 [...].64.180.[...]
  2023-12-05T23:27:21 8190334 7 10 [...].86.227.[...]
  2023-11-29T22:44:33 8220100 8 10 [...].251.52.[...]
  2023-10-31T17:34:16 8220088 6 10 [...].168.1.[...]
  2023-12-01T17:39:32 8220079 8 10 [...].103.136.[...]
  2023-12-02T15:32:27 8220111 9 10 [...].166.51.[...]
  2023-11-26T02:53:40 8220015 5 10 [...].71.169.[...]
  2023-11-30T00:06:24 8220134 8 10 [...].70.57.[...]
  2023-11-29T13:06:23 8220126 8 10 [...].26.26.[...]
  2023-10-14T17:49:11 8220005 2 8 [...].70.57.[...]
  2023-11-30T12:01:36 8220210 8 10 [...].44.98.[...]
  2023-10-19T16:56:28 8220129 4 10 [...].26.69.[...]
  2023-11-01T14:46:52 8190346 16 10 [...].26.24.[...]
  2023-10-14T14:35:25 8220160 5 10 [...].49.133.[...]
  2023-11-02T16:05:29 8220126 6 10 [...].74.57.[...]
  2023-11-05T17:58:10 8220001 6 10 [...].166.94.[...]
  2023-11-19T20:52:32 8180090 16 10 [...].138.195.[...]
  2023-10-17T13:09:10 8220144 2 10 [...].26.41.[...]
  2023-11-18T22:49:40 8070147 1 10 [...].74.44.[...]
  2023-10-11T23:16:36 8220097 2 10 [...].176.105.[...]
  2023-11-25T22:37:59 8190244 7 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-12T18:03:29 8190156 3 10 [...].86.249.[...]
  2023-10-19T21:52:23 8220097 5 4 [...].176.105.[...]
  2023-11-18T21:38:25 8150066 18 10 [...].246.147.[...]
  2023-10-21T11:26:44 8220022 4 10 [...].6.74.[...]
  2023-10-15T21:43:58 8210089 3 10 [...].6.1.[...]
  2023-10-23T23:53:00 8220032 4 10 [...].6.161.[...]
  2023-10-15T00:12:19 8190153 3 10 [...].251.52.[...]
  2023-10-28T02:33:35 8220035 5 4 [...].69.118.[...]
  2023-10-11T23:35:28 8220146 1 7 [...].64.77.[...]
  2023-11-02T23:17:33 8220133 6 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-03T21:11:16 8210063 6 10 [...].74.120.[...]
  2023-12-05T15:04:14 8190304 10 10 [...].44.146.[...]
  2023-11-26T15:43:08 8190346 7 10 [...].178.230.[...]
  2023-11-19T21:29:08 8220005 18 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-31T21:09:07 8220160 16 10 [...].4.164.[...]
  2023-12-03T22:04:53 8210217 8 10 [...].168.2.[...]
  2023-11-21T10:24:24 8210212 7 10 [...].84.165.[...]
  2023-10-13T17:52:32 8200087 2 10 [...].66.36.[...]
  2023-10-11T23:17:32 8220022 2 10 [...].6.74.[...]
  2023-10-18T20:10:05 8220130 3 10 [...].168.1.[...]
  2023-12-05T12:53:30 8220128 10 10 [...].58.194.[...]
  2023-10-14T14:37:55 8190323 1 10 [...].64.72.[...]
  2023-10-25T17:35:35 8210222 5 10 [...].66.221.[...]
  2023-12-03T20:51:35 8220153 8 6 [...].6.238.[...]
  2023-11-03T19:46:28 8220078 6 10 [...].65.52.[...]
  2023-11-15T21:00:41 8220232 18 10 [...].6.71.[...]
  2023-11-08T11:56:11 8170199 12 2 [...].103.107.[...]
  2023-10-13T21:06:55 8220117 1 10 [...].74.124.[...]
  2023-11-08T15:15:52 8170206 5 8 [...].75.24.[...]
  2023-10-12T11:56:09 8220017 2 10 [...].177.151.[...]
  2023-11-29T17:29:39 8210222 8 10 [...].66.221.[...]
  2023-10-14T16:32:20 8220100 3 10 [...].251.52.[...]
  2023-10-24T20:15:39 8220073 3 10 [...].251.255.[...]
  2023-10-16T15:22:10 8190333 3 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-07T21:36:21 8210003 12 10 [...].65.196.[...]
  2023-11-28T20:46:17 8210101 8 10 [...].66.36.[...]
  2023-10-14T19:47:12 8220163 2 10 [...].84.162.[...]
  2023-11-06T23:11:44 8220004 12 10 [...].66.38.[...]
  2023-10-28T17:36:09 8220027 5 10 [...].72.119.[...]
  2023-10-31T23:09:45 8190156 16 10 [...].86.249.[...]
  2023-10-24T17:18:32 8220225 4 10 [...].140.3.[...]
  2023-11-06T21:55:30 8220061 12 10 [...].86.146.[...]
  2023-11-05T16:16:23 8220071 6 10 [...].74.153.[...]
  2023-10-19T13:44:48 8220089 3 10 [...].203.249.[...]
  2023-10-21T17:20:01 8220094 4 10 [...].71.169.[...]
  2023-11-04T00:10:23 8220157 6 10 [...].190.95.[...]
  2023-11-05T21:37:01 8210229 4 10 [...].165.223.[...]
  2023-10-24T20:27:13 8220073 3 10 [...].103.103.[...]
  2023-11-04T11:51:39 8220027 6 10 [...].72.119.[...]
  2023-11-05T21:44:20 8220162 6 10 [...].140.107.[...]
  2023-12-03T19:53:01 8220098 16 10 [...].66.38.[...]
  2023-10-16T18:21:30 8220037 2 10 [...].219.117.[...]
  2023-11-14T14:54:48 8220161 18 10 [...].167.62.[...]
  2023-10-25T21:55:38 8220116 4 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-10T22:29:55 8220102 12 10 [...].71.169.[...]
  2023-10-21T13:33:46 8220022 4 10 [...].6.74.[...]
  2023-11-13T00:00:14 8190333 12 6 [...].168.0.[...]
  2023-10-26T14:23:43 8200107 5 10 [...].71.109.[...]
  2023-11-04T17:58:08 8220023 6 10 [...].4.73.[...]
  2023-10-31T14:20:57 8180078 6 10 [...].166.63.[...]
  2023-10-17T19:30:52 8190323 2 10 [...].64.72.[...]
  2023-10-14T11:44:07 8200220 2 7 [...].168.1.[...]
  2023-10-14T13:26:39 8220157 3 10 [...].190.83.[...]
  2023-11-10T15:15:46 8210212 18 10 [...].84.161.[...]
  2023-11-26T17:19:50 8190342 6 10 [...].242.224.[...]
  2023-11-28T18:47:48 8220160 8 10 [...].49.231.[...]
  2023-10-11T02:04:56 8220111 2 10 [...].55.130.[...]
  2023-10-19T21:49:10 8220097 5 8 [...].176.105.[...]
  2023-12-03T09:53:02 8220155 8 10 [...].168.0.[...]
  2023-12-03T22:01:13 8220035 8 7 [...].55.151.[...]
  2023-10-18T00:18:59 8200119 16 10 [...].86.176.[...]
  2023-10-29T15:07:42 8220145 6 10 [...].87.88.[...]
  2023-11-12T21:17:00 8220017 12 10 [...].74.58.[...]
  2023-11-17T11:45:51 8200087 18 10 [...].66.36.[...]
  2023-10-29T15:35:41 8220001 5 10 [...].166.94.[...]
  2023-11-24T03:29:08 8190330 7 10 [...].64.205.[...]
  2023-10-18T19:31:31 8220073 4 10 [...].103.9.[...]
  2023-11-15T17:22:51 8190156 7 10 [...].167.53.[...]
  2023-10-24T17:36:16 8220095 5 10 [...].70.57.[...]
  2023-11-23T19:14:55 8190342 2 10 [...].242.227.[...]
  2023-10-15T19:37:59 8220153 2 10 [...].6.118.[...]
  2023-10-24T20:21:05 8220073 4 10 [...].251.255.[...]
  2023-11-15T18:02:28 8220096 18 10 [...].66.58.[...]
  2023-11-09T00:57:47 8220021 12 10 [...].6.159.[...]
  2023-11-01T21:24:01 8220024 6 10 [...].66.38.[...]
  2023-11-19T18:32:04 8220119 18 10 [...].242.234.[...]
  2023-10-24T16:40:49 8220107 4 10 [...].242.185.[...]
  2023-11-18T14:44:10 8220027 7 10 [...].131.231.[...]
  2023-11-05T15:08:53 8220033 6 10 [...].176.97.[...]
  2023-11-13T16:14:28 8220097 9 10 [...].26.73.[...]
  2023-10-27T17:26:29 8220229 4 10 [...].167.62.[...]
  2023-11-22T11:40:06 8210061 7 10 [...].26.3.[...]
  2023-11-21T12:15:31 8220081 18 10 [...].26.46.[...]
  2023-11-10T17:07:26 8210211 12 10 [...].49.77.[...]
  2023-10-18T23:17:01 8220161 6 10 [...].167.62.[...]
  2023-11-16T19:45:01 8220101 18 10 [...].73.158.[...]
  2023-11-03T16:39:42 8220138 16 10 [...].84.46.[...]
  2023-10-24T23:54:37 8220153 5 10 [...].190.53.[...]
  2023-10-31T12:23:12 8190244 2 8 [...].86.83.[...]
  2023-11-19T19:28:51 8220023 18 10 [...].74.58.[...]
  2023-11-21T20:25:41 8220159 7 10 [...].168.0.[...]
  2023-11-19T19:00:46 8220226 18 2 [...].147.188.[...]
  2023-11-18T21:26:49 8220064 18 10 [...].251.255.[...]
  2023-11-12T03:24:41 8220010 12 10 [...].75.30.[...]
  2023-12-02T11:48:14 8190323 8 10 [...].129.213.[...]
  2023-11-18T15:40:56 8220005 7 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-18T00:17:19 8220103 1 10 [...].6.0.[...]
  2023-11-10T23:56:41 8180195 18 10 [...].177.119.[...]
  2023-11-12T15:14:50 8220028 12 10 [...].168.0.[...]
  2023-11-20T19:23:30 8200081 7 10 [...].70.57.[...]
  2023-11-05T18:56:08 8220065 6 10 [...].167.90.[...]
  2023-10-14T10:35:25 8200232 6 10 [...].84.237.[...]
  2023-10-13T14:26:00 8220051 2 10 [...].6.160.[...]
  2023-10-21T17:55:37 8200038 4 9 [...].87.143.[...]
  2023-10-28T22:43:56 8220145 3 10 [...].87.88.[...]
  2023-10-25T20:20:52 8210167 4 10 [...].251.52.[...]
  2023-10-27T17:44:25 8180063 4 10 [...].43.102.[...]
  2023-10-24T21:59:07 8220029 5 10 [...].6.204.[...]
  2023-11-30T18:00:34 8220065 8 10 [...].103.47.[...]
  2023-10-28T08:42:50 8210063 5 10 [...].74.120.[...]
  2023-10-29T23:26:52 8210089 5 10 [...].6.0.[...]
  2023-11-08T20:51:20 8220226 7 10 [...].147.188.[...]
  2023-11-01T20:36:52 8220034 16 10 [...].242.187.[...]
  2023-11-03T11:45:30 8220059 6 10 [...].251.52.[...]
  2023-10-12T14:29:24 8220111 3 10 [...].167.62.[...]
  2023-11-03T21:51:39 8220100 16 10 [...].251.52.[...]
  2023-11-08T21:58:54 8220115 12 10 [...].49.177.[...]
  2023-11-19T22:34:31 8220038 18 10 [...].237.19.[...]
  2023-10-17T23:43:37 8220098 2 10 [...].66.38.[...]
  2023-11-08T15:52:04 8210061 6 10 [...].70.255.[...]
  2023-10-24T19:09:42 8190261 2 10 [...].242.233.[...]
  2023-11-06T00:36:20 8200026 16 0 [...].74.5.[...]
  2023-10-12T11:51:38 8220059 1 10 [...].251.52.[...]
  2023-10-25T20:54:02 8180078 2 10 [...].166.63.[...]
  2023-10-18T10:22:17 8220144 3 10 [...].66.136.[...]
  2023-11-11T13:55:00 8220129 12 10 [...].87.230.[...]
  2023-10-26T00:46:14 8220160 6 10 [...].49.133.[...]
  2023-10-20T16:08:57 8180195 2 8 [...].59.224.[...]
  2023-10-24T20:15:22 8220073 3 10 [...].251.255.[...]
  2023-10-24T15:15:11 8220121 3 10 [...].203.223.[...]
  2023-11-16T11:40:49 8220037 18 10 [...].84.125.[...]
  2023-12-03T20:37:43 8100069 7 10 [...].70.57.[...]
  2023-11-19T19:09:09 8220107 18 10 [...].58.195.[...]
  2023-11-22T12:10:08 8220056 18 10 [...].177.144.[...]
  2023-11-23T21:19:56 8220098 7 10 [...].66.38.[...]
  2023-11-01T22:08:05 8220168 16 10 [...].167.46.[...]
  2023-10-15T09:58:45 8220096 2 10 [...].66.56.[...]
  2023-11-12T21:00:37 8220066 12 10 [...].84.200.[...]
  2023-10-14T04:11:27 8220157 2 6 [...].190.83.[...]
  2023-10-10T16:44:02 8220097 1 0 [...].26.73.[...]
  2023-11-29T20:05:21 8220095 8 10 [...].70.57.[...]
  2023-11-05T17:19:09 8190333 6 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-16T15:33:59 8220030 18 10 [...].242.46.[...]
  2023-10-13T11:01:53 8220133 2 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-19T19:25:34 8220028 18 10 [...].168.0.[...]
  2023-11-19T15:11:17 8220055 18 9 [...].210.118.[...]
  2023-11-20T00:07:34 8220087 9 10 [...].64.136.[...]
  2023-10-17T01:22:29 8220001 3 10 [...].69.52.[...]
  2023-11-07T22:58:42 8220084 12 10 [...].176.237.[...]
  2023-10-16T21:38:43 8220115 4 10 [...].219.78.[...]
  2023-11-08T17:46:59 8180001 16 10 [...].210.121.[...]
  2023-11-04T20:39:36 8150066 16 10 [...].246.147.[...]
  2023-11-04T19:20:51 8200231 15 10 [...].140.28.[...]
  2023-11-29T18:55:00 8210211 8 10 [...].41.47.[...]
  2023-11-20T21:44:20 8220096 7 10 [...].66.58.[...]
  2023-10-13T18:17:07 8220155 3 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-11T21:05:42 8220061 3 10 [...].251.255.[...]
  2023-11-08T18:12:01 8220097 12 8 [...].203.212.[...]
  2023-11-26T23:01:59 8220117 7 10 [...].130.29.[...]
  2023-12-05T21:11:48 8220084 10 10 [...].54.202.[...]
  2023-11-02T14:59:09 8190261 16 10 [...].26.52.[...]
  2023-11-09T13:07:54 8220079 12 10 [...].26.66.[...]
  2023-10-18T20:02:01 8220130 2 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-24T23:10:16 8220084 4 10 [...].177.81.[...]
  2023-12-04T20:13:09 8190304 8 10 [...].44.146.[...]
  2023-10-12T19:55:08 8210101 3 10 [...].66.36.[...]
  2023-10-14T15:40:04 8220094 2 10 [...].71.169.[...]
  2023-11-29T00:15:59 8220075 8 10 [...].131.98.[...]
  2023-10-13T19:13:41 8220034 2 10 [...].58.192.[...]
  2023-11-07T19:43:59 8180083 16 10 [...].177.119.[...]
  2023-12-03T20:14:33 8190134 8 10 [...].74.100.[...]
  2023-12-03T22:02:55 8220035 8 7 [...].55.151.[...]
  2023-10-15T20:34:38 8220010 1 10 [...].87.4.[...]
  2023-10-12T12:40:20 8200232 2 10 [...].84.237.[...]
  2023-10-21T13:01:22 8220073 3 10 [...].103.9.[...]
  2023-11-16T01:36:41 8220122 18 10 [...].66.136.[...]
  2023-10-25T17:30:43 8220036 4 10 [...].26.21.[...]
  2023-10-21T18:50:13 8220050 4 10 [...].166.112.[...]
  2023-11-01T00:57:42 8220087 6 10 [...].251.255.[...]
  2023-11-02T09:38:42 8220096 16 10 [...].66.58.[...]
  2023-11-22T17:52:05 8220170 7 10 [...].66.222.[...]
  2023-11-15T14:42:59 8190346 12 10 [...].203.167.[...]
  2023-10-19T01:21:23 8220075 7 10 [...].203.208.[...]
  2023-11-18T06:05:13 8210217 18 10 [...].251.255.[...]
  2023-11-03T14:14:34 8220094 6 10 [...].71.169.[...]
  2023-12-03T22:04:46 8220035 8 7 [...].55.151.[...]
  2023-10-28T02:36:09 8220035 5 5 [...].69.118.[...]
  2023-12-02T15:36:08 8220038 8 10 [...].167.135.[...]
  2023-10-31T14:20:21 8220030 6 10 [...].107.175.[...]
  2023-11-21T00:01:22 8200026 18 10 [...].74.176.[...]
  2023-11-22T14:51:33 8220170 7 10 [...].66.222.[...]
  2023-11-19T21:03:18 8220065 18 10 [...].103.62.[...]
  2023-11-27T16:20:13 8220130 7 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-28T02:43:24 8220035 5 10 [...].69.118.[...]
  2023-10-20T14:05:33 8180195 2 6 [...].59.224.[...]
  2023-10-20T23:29:54 8220009 4 10 [...].73.99.[...]
  2023-11-17T18:00:00 8220087 7 10 [...].64.136.[...]
  2023-10-15T13:27:06 8220158 2 10 [...].203.156.[...]
  2023-11-12T11:07:10 8220159 12 10 [...].168.0.[...]
  2023-11-06T18:47:55 8180195 6 10 [...].177.119.[...]
  2023-11-10T18:55:10 8220009 12 10 [...].66.247.[...]
  2023-12-04T03:04:50 8190134 18 10 [...].74.100.[...]
  2023-10-26T17:49:55 8220210 5 10 [...].198.166.[...]
  2023-11-01T21:30:40 8220063 16 10 [...].138.148.[...]
  2023-12-03T21:45:54 8210217 8 6 [...].168.2.[...]
  2023-11-19T22:53:08 8220069 7 10 [...].87.197.[...]
  2023-10-30T20:15:41 8220101 6 10 [...].73.158.[...]
  2023-10-31T19:52:18 8220087 16 10 [...].203.248.[...]
  2023-10-10T18:38:30 8220134 1 10 [...].70.57.[...]
  2023-11-29T00:35:56 8210063 8 10 [...].74.120.[...]
  2023-10-31T22:15:20 8190156 6 10 [...].86.249.[...]
  2023-11-13T18:38:51 8220081 12 10 [...].84.176.[...]
  2023-10-10T17:00:46 8220097 1 5 [...].26.73.[...]
  2023-10-17T22:58:02 8220004 6 10 [...].66.38.[...]
  2023-10-26T19:35:59 8220101 5 10 [...].73.158.[...]
  2023-10-24T15:21:52 8220012 5 10 [...].131.255.[...]
  2023-10-24T20:14:01 8220073 3 10 [...].251.255.[...]
  2023-12-03T21:45:46 8220066 8 10 [...].84.200.[...]
  2023-11-19T12:55:56 8220069 18 10 [...].87.197.[...]
  2023-10-16T23:25:13 8220109 2 9 [...].58.227.[...]
  2023-10-13T10:30:57 8200220 2 7 [...].168.1.[...]
  2023-11-02T17:02:09 8220062 16 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-04T21:17:28 8190091 6 10 [...].65.40.[...]
  2023-11-22T21:23:46 8210167 15 10 [...].251.52.[...]
  2023-12-05T19:31:24 8210222 10 10 [...].66.221.[...]
  2023-11-22T14:16:50 8220154 7 10 [...].67.42.[...]
  2023-11-02T19:02:57 8220150 16 10 [...].168.0.[...]
  2023-10-14T13:57:05 8220043 6 10 [...].74.38.[...]
  2023-10-31T03:32:32 8220102 16 10 [...].49.188.[...]
  2023-10-22T04:16:42 8180195 3 10 [...].59.224.[...]
  2023-11-16T12:30:50 8220089 7 10 [...].71.4.[...]
  2023-10-24T20:32:14 8220232 5 10 [...].6.214.[...]
  2023-10-10T18:47:25 8220128 2 10 [...].242.139.[...]
  2023-10-15T00:41:17 8210212 4 10 [...].84.161.[...]
  2023-10-14T16:32:59 8210127 2 10 [...].40.212.[...]
  2023-10-11T00:51:09 8220097 2 4 [...].176.105.[...]
  2023-11-12T17:16:29 8220229 12 10 [...].167.62.[...]
  2023-11-02T20:05:45 8180090 4 10 [...].131.142.[...]
  2023-11-02T14:08:46 8220169 6 10 [...].26.75.[...]
  2023-10-23T16:01:56 8220129 5 10 [...].26.69.[...]
  2023-10-16T17:02:59 8220146 3 10 [...].73.230.[...]
  2023-11-04T18:38:52 8220023 16 10 [...].4.73.[...]
  2023-10-15T22:28:48 8220225 3 10 [...].140.3.[...]
  2023-11-19T23:26:31 8220033 18 10 [...].166.118.[...]
  2023-10-26T20:18:22 8180078 4 10 [...].166.63.[...]
  2023-10-11T22:00:22 8220160 3 10 [...].49.133.[...]
  2023-10-12T10:23:13 8220146 1 2 [...].251.255.[...]
  2023-10-29T15:24:25 8220020 4 10 [...].86.128.[...]
  2023-10-24T20:28:38 8220029 4 10 [...].6.204.[...]
  2023-11-06T22:10:14 8210061 5 8 [...].58.137.[...]
  2023-12-03T20:49:26 8220153 8 6 [...].6.238.[...]
  2023-12-04T00:15:38 8220129 8 10 [...].87.230.[...]
  2023-11-05T21:23:43 8220107 16 10 [...].58.195.[...]
  2023-11-06T19:03:30 8210061 2 10 [...].75.24.[...]
  2023-10-28T08:27:26 8210063 4 10 [...].74.120.[...]
  2023-11-19T23:58:10 8220138 18 10 [...].65.92.[...]
  2023-11-26T22:23:18 8220065 7 10 [...].103.61.[...]
  2023-10-19T21:54:27 8220097 5 10 [...].176.105.[...]
  2023-10-13T19:07:52 8220146 2 10 [...].70.55.[...]
  2023-11-17T15:12:10 8220026 7 10 [...].176.110.[...]
  2023-12-03T23:50:02 8220117 8 6 [...].130.29.[...]
  2023-11-19T22:57:31 8220115 18 10 [...].49.177.[...]
  2023-11-13T23:25:22 8220026 18 10 [...].176.110.[...]
  2023-10-29T13:50:29 8220098 4 10 [...].66.38.[...]
  2023-10-15T20:55:02 8220069 3 10 [...].87.193.[...]
  2023-10-10T23:06:18 8220033 1 10 [...].55.197.[...]
  2023-11-26T17:35:13 8220050 7 10 [...].251.255.[...]
  2023-10-24T19:11:48 8190261 4 10 [...].242.233.[...]
  2023-10-18T19:38:18 8220103 3 10 [...].6.1.[...]
  2023-11-23T12:27:21 8220163 7 10 [...].178.251.[...]
  2023-10-11T20:35:51 8210217 2 10 [...].87.17.[...]
  2023-10-21T14:17:08 8220017 4 10 [...].177.151.[...]
  2023-10-11T23:34:23 8220146 1 2 [...].64.77.[...]
  2023-10-16T12:54:28 8220076 2 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-31T19:01:45 8210127 15 10 [...].6.0.[...]
  2023-11-19T17:47:07 8220047 18 10 [...].140.29.[...]
  2023-11-04T18:57:20 8210079 15 10 [...].6.125.[...]
  2023-10-19T00:35:30 8220122 4 10 [...].66.136.[...]
  2023-10-17T17:13:52 8200038 2 9 [...].26.6.[...]
  2023-12-05T16:21:32 8220093 10 10 [...].55.102.[...]
  2023-11-04T12:40:50 8200107 16 10 [...].71.109.[...]
  2023-11-12T16:15:21 8220101 12 10 [...].73.158.[...]
  2023-11-19T23:57:12 8220050 18 2 [...].54.245.[...]
  2023-11-01T13:43:31 8220124 6 10 [...].131.255.[...]
  2023-10-16T04:03:39 8190333 2 8 [...].168.1.[...]
  2023-10-26T14:48:14 8220097 6 10 [...].203.138.[...]
  2023-11-05T15:58:24 8210229 1 10 [...].165.223.[...]
  2023-10-31T18:31:44 8180063 6 10 [...].43.102.[...]
  2023-12-03T22:02:39 8220035 8 4 [...].55.151.[...]
  2023-11-07T17:09:55 8220111 12 10 [...].167.62.[...]
  2023-10-13T13:45:41 8220095 3 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-21T13:34:54 8220022 5 10 [...].6.74.[...]
  2023-12-03T19:30:21 8220034 8 10 [...].74.57.[...]
  2023-12-04T00:03:03 8220132 8 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-22T13:44:50 8220005 5 10 [...].70.57.[...]
  2023-11-04T15:05:04 8220092 16 10 [...].74.14.[...]
  2023-11-04T11:20:56 8220157 16 10 [...].190.95.[...]
  2023-10-29T21:41:35 8180090 1 10 [...].66.136.[...]
  2023-11-24T10:45:56 8220098 6 9 [...].26.15.[...]
  2023-11-08T17:24:45 8210101 12 10 [...].66.36.[...]
  2023-10-18T20:12:13 8220161 5 10 [...].167.62.[...]
  2023-10-10T15:43:03 8190304 2 10 [...].44.146.[...]
  2023-11-22T20:24:31 8220062 18 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-12T17:22:04 8190156 2 10 [...].86.249.[...]
  2023-10-14T11:30:18 8220097 3 10 [...].176.105.[...]
  2023-12-03T22:29:26 8220146 8 10 [...].129.190.[...]
  2023-11-17T05:27:04 8210063 18 10 [...].74.120.[...]
  2023-11-19T21:03:09 8220117 18 10 [...].130.29.[...]
  2023-11-02T19:04:02 8150104 5 10 [...].210.32.[...]
  2023-10-15T18:56:33 8210003 3 10 [...].92.136.[...]
  2023-10-27T17:55:23 8180195 4 10 [...].54.207.[...]
  2023-10-28T13:24:35 8220162 5 10 [...].140.6.[...]
  2023-10-17T23:34:47 8220122 3 10 [...].66.136.[...]
  2023-10-30T21:37:49 8220050 6 10 [...].54.245.[...]
  2023-10-16T23:35:01 8220109 2 10 [...].58.227.[...]
  2023-10-20T23:10:31 8210127 5 10 [...].190.58.[...]
  2023-11-05T15:06:31 8190323 6 10 [...].107.127.[...]
  2023-11-25T19:01:19 8220146 7 10 [...].73.236.[...]
  2023-10-24T17:49:43 8220063 5 10 [...].138.149.[...]
  2023-11-30T15:45:03 8210212 8 10 [...].84.169.[...]
  2023-10-23T20:53:44 8220232 4 10 [...].6.220.[...]
  2023-11-12T17:44:52 8210167 18 10 [...].210.179.[...]
  2023-11-19T20:12:24 8070147 5 8 [...].74.37.[...]
  2023-10-18T19:08:49 8220056 3 10 [...].177.5.[...]
  2023-11-20T00:21:58 8220158 18 10 [...].237.94.[...]
  2023-11-18T18:28:16 8220035 18 8 [...].55.11.[...]
  2023-12-02T17:26:03 8220059 8 10 [...].251.52.[...]
  2023-11-12T16:51:31 8220026 12 10 [...].66.221.[...]
  2023-10-13T16:07:13 8220075 4 10 [...].84.201.[...]
  2023-11-17T12:42:52 8220001 18 10 [...].166.94.[...]
  2023-10-17T16:26:12 8220092 2 10 [...].74.58.[...]
  2023-10-17T20:45:09 8200026 3 10 [...].74.5.[...]
  2023-10-28T02:41:47 8220035 5 8 [...].69.118.[...]
  2023-11-01T21:03:18 8200066 4 10 [...].87.65.[...]
  2023-12-02T17:21:43 8220051 8 10 [...].242.224.[...]
  2023-10-26T23:25:19 8220117 4 10 [...].74.121.[...]
  2023-10-14T11:31:28 8220097 3 10 [...].176.105.[...]
  2023-10-10T09:43:12 2 1 3 [...].64.77.[...]
  2023-10-19T12:24:28 8220021 4 10 [...].6.123.[...]
  2023-10-17T20:35:21 8220088 2 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-17T21:19:07 8220139 3 10 [...].58.226.[...]
  2023-11-03T19:13:12 8200087 6 10 [...].66.36.[...]
  2023-11-24T13:24:18 8210213 7 10 [...].65.88.[...]
  2023-10-15T14:06:49 8220074 3 10 [...].166.187.[...]
  2023-11-02T13:14:05 8190334 4 10 [...].65.101.[...]
  2023-10-28T16:32:53 8220034 5 10 [...].130.172.[...]
  2023-10-17T16:11:33 8220167 3 10 [...].26.73.[...]
  2023-11-15T20:23:19 8220153 18 10 [...].6.119.[...]
  2023-10-26T07:54:11 8220096 5 10 [...].66.58.[...]
  2023-11-10T16:58:56 8210213 12 10 [...].251.255.[...]
  2023-10-17T01:22:04 8220109 3 10 [...].58.227.[...]
  2023-11-08T12:12:26 8220058 6 10 [...].26.65.[...]
  2023-10-20T14:34:01 8180083 1 7 [...].59.224.[...]
  2023-10-14T12:35:18 8220055 2 10 [...].210.118.[...]
  2023-10-27T16:06:27 8220076 4 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-11T15:05:10 8210070 2 10 [...].26.68.[...]
  2023-10-26T22:39:26 8190153 5 10 [...].251.52.[...]
  2023-10-16T18:39:34 8220026 4 10 [...].66.221.[...]
  2023-10-25T21:21:22 8140109 16 10 [...].75.156.[...]
  2023-10-11T23:15:53 8220160 2 10 [...].49.133.[...]
  2023-10-13T19:48:07 8140109 2 10 [...].131.156.[...]
  2023-11-10T09:31:10 8220022 12 10 [...].190.29.[...]
  2023-12-03T22:02:26 8220035 8 7 [...].55.151.[...]
  2023-12-05T16:08:53 8220160 10 10 [...].49.231.[...]
  2023-10-16T21:16:00 8220111 4 10 [...].167.62.[...]
  2023-10-17T23:10:21 8220010 3 10 [...].87.4.[...]
  2023-11-11T22:53:19 8220038 12 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-04T22:17:16 8190091 16 10 [...].65.40.[...]
  2023-10-28T16:28:24 8200087 5 10 [...].66.36.[...]
  2023-10-12T14:32:01 8220138 2 10 [...].26.74.[...]
  2023-10-16T18:19:44 8220170 2 9 [...].130.132.[...]
  2023-11-15T19:22:12 8220095 18 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-18T09:57:44 8220226 2 6 [...].147.77.[...]
  2023-11-03T17:42:22 8220164 6 10 [...].86.141.[...]
  2023-12-01T19:41:00 8220161 9 10 [...].166.51.[...]
  2023-11-01T20:23:44 8220138 6 10 [...].84.46.[...]
  2023-10-16T16:55:40 8190333 4 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-22T19:51:41 8200231 3 10 [...].140.28.[...]
  2023-11-09T01:19:40 8220092 12 10 [...].74.47.[...]
  2023-11-18T12:32:31 8220167 18 10 [...].38.242.[...]
  2023-11-23T22:51:42 8220225 7 10 [...].140.65.[...]
  2023-10-28T10:38:04 8190323 4 10 [...].71.97.[...]
  2023-10-28T16:28:41 8220129 6 10 [...].130.13.[...]
  2023-11-01T13:40:52 8220089 16 10 [...].26.13.[...]
  2023-10-24T13:07:59 8220079 5 10 [...].26.66.[...]
  2023-10-29T12:38:18 8210211 5 10 [...].74.47.[...]
  2023-10-29T18:32:42 8200220 4 10 [...].168.0.[...]
  2023-11-29T19:25:55 8220109 8 10 [...].203.197.[...]
  2023-11-25T00:35:14 8220009 7 10 [...].87.152.[...]
  2023-11-04T13:35:46 8200231 6 10 [...].140.28.[...]
  2023-10-24T13:32:21 8220162 4 10 [...].140.6.[...]
  2023-10-16T22:02:50 8220078 3 10 [...].6.0.[...]
  2023-10-25T18:11:10 8220210 4 10 [...].74.15.[...]
  2023-11-01T13:45:38 8220089 6 10 [...].26.13.[...]
  2023-10-13T16:06:40 8220155 2 6 [...].168.1.[...]
  2023-10-27T10:21:33 8210211 4 10 [...].49.217.[...]
  2023-11-15T23:24:00 8220133 7 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-24T19:12:52 8100069 5 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-25T14:01:40 8220012 6 10 [...].26.20.[...]
  2023-11-21T21:53:47 8220034 7 10 [...].140.90.[...]
  2023-10-19T16:20:53 8220063 4 10 [...].26.59.[...]
  2023-12-01T17:43:09 8220021 8 10 [...].6.148.[...]
  2023-11-20T12:33:17 8220121 18 10 [...].203.175.[...]
  2023-10-23T20:35:55 8140109 6 10 [...].75.156.[...]
  2023-11-10T16:44:08 8190304 13 10 [...].44.146.[...]
  2023-12-03T20:12:33 8220163 8 10 [...].87.176.[...]
  2023-11-20T00:22:16 8220158 18 10 [...].237.94.[...]
  2023-11-04T18:41:12 8220139 16 10 [...].140.30.[...]
  2023-11-19T23:18:05 8220010 18 10 [...].177.13.[...]
  2023-10-26T20:19:01 8220167 5 10 [...].66.136.[...]
  2023-11-10T15:06:13 8190304 12 10 [...].44.146.[...]
  2023-11-28T23:51:44 8190333 7 10 [...].168.1.[...]
  2023-12-02T22:55:46 8210003 8 10 [...].103.219.[...]
  2023-11-03T16:30:24 8220139 6 10 [...].58.224.[...]
  2023-10-28T23:31:26 8210222 6 10 [...].66.221.[...]
  2023-10-12T01:13:22 8220225 2 10 [...].140.3.[...]
  2023-11-25T23:57:22 8220015 7 10 [...].71.169.[...]
  2023-11-07T23:05:35 8220030 12 10 [...].107.133.[...]
  2023-10-15T02:28:41 8210079 3 10 [...].251.255.[...]
  2023-10-15T22:02:34 8210089 2 9 [...].6.1.[...]
  2023-10-11T23:12:27 8220100 2 10 [...].251.52.[...]
  2023-10-17T19:45:25 8190323 3 10 [...].64.72.[...]
  2023-10-14T14:49:27 8220036 2 10 [...].66.38.[...]
  2023-10-25T20:20:05 8190346 5 10 [...].26.24.[...]
  2023-11-07T19:34:10 8180083 6 10 [...].177.119.[...]
  2023-11-04T20:29:07 8150066 6 9 [...].246.147.[...]
  2023-11-20T17:20:14 8220101 7 10 [...].66.61.[...]
  2023-11-03T17:52:16 8220126 16 10 [...].92.82.[...]
  2023-10-31T19:54:02 8220159 16 10 [...].168.0.[...]
  2023-11-08T18:40:04 8220008 12 10 [...].26.76.[...]
  2023-10-13T13:19:38 8220095 2 10 [...].70.57.[...]
  2023-11-13T19:33:59 8190156 18 10 [...].167.53.[...]
  2023-10-14T12:48:31 8190323 1 10 [...].64.72.[...]
  2023-11-10T23:56:58 8220167 12 10 [...].87.136.[...]
  2023-10-30T23:27:26 8220095 6 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-15T22:42:24 8190244 1 10 [...].70.57.[...]
  2023-11-02T18:52:11 8220155 16 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-29T13:47:42 8220098 5 10 [...].66.38.[...]
  2023-11-23T00:20:58 8220098 18 10 [...].66.38.[...]
  2023-10-20T15:02:53 8180083 2 10 [...].59.224.[...]
  2023-10-12T14:21:46 8220161 3 10 [...].167.62.[...]
  2023-10-24T20:16:09 8220073 3 10 [...].251.255.[...]
  2023-10-17T11:41:27 8220028 2 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-28T23:37:32 8220017 8 10 [...].177.13.[...]
  2023-11-19T23:33:28 8220078 18 10 [...].6.1.[...]
  2023-11-19T19:22:25 8220028 18 10 [...].168.0.[...]
  2023-11-23T22:41:25 8220168 7 10 [...].251.255.[...]
  2023-11-19T21:58:40 8220059 18 10 [...].251.52.[...]
  2023-10-13T01:07:18 8180195 1 8 [...].59.224.[...]
  2023-11-16T11:33:28 8220092 7 10 [...].74.20.[...]
  2023-10-21T13:35:26 8220022 6 10 [...].6.74.[...]
  2023-10-13T15:17:30 8220064 2 10 [...].54.248.[...]
  2023-10-13T12:07:32 8220133 3 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-31T17:03:19 8220116 6 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-04T20:05:33 8210211 6 8 [...].49.217.[...]
  2023-11-09T20:15:49 8190261 12 10 [...].58.138.[...]
  2023-11-13T14:14:02 8170199 7 2 [...].103.107.[...]
  2023-12-03T18:53:27 8220076 8 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-05T23:47:01 8190334 1 10 [...].129.28.[...]
  2023-11-26T14:48:14 8220066 7 10 [...].84.200.[...]
  2023-10-31T22:33:39 8220116 16 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-24T21:33:08 8150104 4 10 [...].92.17.[...]
  2023-11-21T16:45:22 8220036 7 10 [...].203.237.[...]
  2023-11-13T13:47:16 8220084 18 10 [...].64.113.[...]
  2023-11-30T18:32:33 8220133 8 10 [...].168.1.[...]
  2023-12-01T00:04:38 8220033 8 10 [...].69.60.[...]
  2023-11-03T16:08:49 8220153 7 10 [...].6.155.[...]
  2023-11-11T20:16:35 8210222 18 10 [...].66.221.[...]
  2023-10-29T14:30:08 8220071 4 10 [...].74.153.[...]
  2023-10-12T19:33:10 8220084 2 10 [...].255.91.[...]
  2023-11-08T15:34:22 8170206 6 8 [...].75.24.[...]
  2023-11-26T12:49:37 8220055 7 9 [...].210.118.[...]
  2023-10-10T17:27:28 8190304 3 10 [...].44.146.[...]
  2023-11-19T23:21:41 8220059 18 10 [...].251.52.[...]
  2023-10-25T21:56:01 8220076 5 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-13T12:15:37 8220138 12 9 [...].26.74.[...]
  2023-11-05T16:04:29 8220020 16 10 [...].242.234.[...]
  2023-11-13T16:09:39 8220097 9 8 [...].26.73.[...]
  2023-10-14T17:33:40 8220094 3 10 [...].71.169.[...]
  2023-11-17T13:26:20 8220043 18 10 [...].55.209.[...]
  2023-11-16T20:24:37 8220134 18 10 [...].66.56.[...]
  2023-11-23T23:20:21 8190342 3 10 [...].242.227.[...]
  2023-11-23T23:20:31 8190342 3 10 [...].242.227.[...]
  2023-11-26T16:52:19 0 2 8 [...].129.224.[...]
  2023-11-02T00:14:09 8220128 6 10 [...].73.237.[...]
  2023-11-03T00:44:00 8190153 16 10 [...].251.52.[...]
  2023-11-01T12:47:55 8220124 5 10 [...].131.255.[...]
  2023-11-01T16:23:04 8220146 6 10 [...].26.41.[...]
  2023-11-19T15:05:07 8220055 18 8 [...].210.118.[...]
  2023-10-31T20:30:56 8220161 16 10 [...].167.62.[...]
  2023-10-18T17:14:21 8220024 4 10 [...].203.223.[...]
  2023-10-13T19:09:06 8220043 4 10 [...].177.150.[...]
  2023-11-05T20:18:12 8220001 16 10 [...].166.94.[...]
  2023-10-16T15:30:39 8220129 3 10 [...].84.181.[...]
  2023-10-14T17:53:12 8220005 2 8 [...].70.57.[...]
  2023-10-20T14:57:37 8220077 4 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-12T23:26:31 8220033 2 10 [...].55.197.[...]
  2023-10-22T19:12:55 8100069 4 10 [...].70.57.[...]
  2023-11-07T17:02:25 8220107 12 10 [...].58.195.[...]
  2023-11-19T21:18:44 8220232 18 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-14T21:50:14 8220132 2 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-29T19:44:36 8170199 5 6 [...].92.171.[...]
  2023-10-15T18:46:34 8220126 4 10 [...].140.123.[...]
  2023-11-12T09:56:13 8220035 12 8 [...].55.11.[...]
  2023-10-26T13:06:29 8200107 4 10 [...].71.109.[...]
  2023-10-21T14:56:16 8220037 4 10 [...].84.125.[...]
  2023-10-14T22:16:42 8220035 2 8 [...].69.118.[...]
  2023-10-30T00:29:51 8190244 3 10 [...].70.57.[...]
  2023-12-01T14:03:51 8220096 8 10 [...].66.58.[...]
  2023-11-04T13:19:30 8220092 6 10 [...].74.14.[...]
  2023-11-21T13:04:01 8200038 18 8 [...].87.142.[...]
  2023-10-09T22:42:21 8220210 2 10 [...].44.98.[...]
  2023-10-24T17:36:21 8210101 5 10 [...].66.36.[...]
  2023-10-17T14:29:47 8220169 2 8 [...].26.75.[...]
  2023-12-06T21:28:23 8220133 10 8 [...].168.1.[...]
  2023-10-31T18:14:29 8210222 16 10 [...].66.221.[...]
  2023-11-10T19:41:52 8220095 12 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-30T15:05:36 8180078 1 10 [...].166.63.[...]
  2023-11-12T20:19:35 8220088 12 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-08T00:55:32 8180078 12 10 [...].166.63.[...]
  2023-10-12T20:16:44 8220093 2 10 [...].168.1.[...]
  2023-12-02T22:38:57 8220225 8 10 [...].140.65.[...]
  2023-10-21T17:15:42 8220069 5 10 [...].73.82.[...]
  2023-10-28T16:26:02 8220071 2 10 [...].74.153.[...]
  2023-10-31T20:30:48 8220161 16 10 [...].167.62.[...]
  2023-10-30T22:33:17 8220075 16 10 [...].84.192.[...]
  2023-10-18T14:10:39 8220103 2 10 [...].26.76.[...]
  2023-11-16T00:52:58 8220128 7 10 [...].140.91.[...]
  2023-11-12T12:40:41 8220043 12 10 [...].39.234.[...]
  2023-11-08T17:28:55 8180001 4 10 [...].210.121.[...]
  2023-11-01T11:22:27 8170199 6 10 [...].92.171.[...]
  2023-10-15T12:19:10 8220117 2 10 [...].74.124.[...]
  2023-10-10T20:01:16 8220226 1 8 [...].147.77.[...]
  2023-10-29T15:59:04 8220020 5 10 [...].86.128.[...]
  2023-10-16T22:21:12 8200107 2 9 [...].71.109.[...]
  2023-11-05T16:09:40 8150104 6 10 [...].210.32.[...]
  2023-10-11T20:31:19 8220030 2 10 [...].251.255.[...]
  2023-10-24T19:38:59 8220019 4 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-30T22:21:25 8220004 16 10 [...].66.38.[...]
  2023-10-23T19:12:48 8220226 3 0 [...].147.77.[...]
  2023-11-24T12:37:02 8220078 7 10 [...].6.1.[...]
  2023-11-01T14:25:26 8170199 16 9 [...].103.107.[...]
  2023-11-15T17:54:24 8190153 12 10 [...].251.52.[...]
  2023-10-31T04:00:58 8190320 4 10 [...].66.57.[...]
  2023-12-01T15:22:44 8210213 8 6 [...].65.88.[...]
  2023-10-16T21:22:27 8220051 4 10 [...].6.160.[...]
  2023-12-06T16:58:10 8220111 10 10 [...].237.28.[...]
  2023-11-22T21:21:20 8190153 7 10 [...].251.52.[...]
  2023-11-22T18:47:42 8220134 7 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-23T16:39:57 8220122 5 10 [...].203.224.[...]
  2023-10-28T02:33:13 8220035 5 4 [...].69.118.[...]
  2023-11-06T10:38:16 8220210 6 10 [...].44.97.[...]
  2023-11-03T11:32:10 8210217 16 10 [...].203.34.[...]
  2023-10-31T16:44:12 8220064 6 8 [...].92.75.[...]
  2023-10-15T21:54:05 8210089 2 9 [...].6.1.[...]
  2023-11-12T20:32:22 8190323 12 10 [...].129.213.[...]
  2023-10-15T18:49:52 8220064 4 10 [...].140.123.[...]
  2023-10-17T21:44:49 8220120 2 10 [...].167.126.[...]
  2023-10-12T10:52:11 8220137 2 10 [...].167.103.[...]
  2023-11-19T20:31:32 8220087 18 10 [...].64.136.[...]
  2023-10-16T13:36:30 8220019 3 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-12T13:17:24 8220146 1 10 [...].203.131.[...]
  2023-11-11T21:10:55 8210127 12 10 [...].190.58.[...]
  2023-10-31T23:46:07 8220122 16 10 [...].66.136.[...]
  2023-10-24T19:18:51 8190261 5 10 [...].242.233.[...]
  2023-11-23T12:20:25 8180083 7 10 [...].74.238.[...]
  2023-11-09T15:10:08 8220169 12 10 [...].178.224.[...]
  2023-10-14T20:42:59 8220066 3 10 [...].84.190.[...]
  2023-10-31T17:14:55 8220137 6 10 [...].166.91.[...]
  2023-10-20T17:58:00 8220229 3 10 [...].140.29.[...]
  2023-10-16T18:44:00 8220162 3 9 [...].140.6.[...]
  2023-11-29T13:06:11 8220101 8 10 [...].26.16.[...]
  2023-10-13T16:42:21 8220004 4 10 [...].66.38.[...]
  2023-10-14T11:50:39 8220159 3 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-19T12:36:25 8220030 5 10 [...].140.28.[...]
  2023-12-06T18:59:41 8220095 10 10 [...].251.255.[...]
  2023-11-25T19:14:14 8220047 7 10 [...].246.181.[...]
  2023-11-19T15:15:00 8220055 18 10 [...].210.118.[...]
  2023-11-04T15:37:31 8220035 6 8 [...].69.118.[...]
  2023-11-20T18:48:27 8210222 7 10 [...].66.221.[...]
  2023-11-26T21:47:04 8210079 7 10 [...].190.29.[...]
  2023-11-05T23:35:36 8220158 9 10 [...].237.94.[...]
  2023-11-11T17:17:00 8220033 12 10 [...].176.97.[...]
  2023-11-02T15:40:42 8220009 16 10 [...].87.186.[...]
  2023-10-30T21:03:19 8200081 6 10 [...].38.67.[...]
  2023-10-31T22:17:41 8220132 6 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-27T16:31:06 8220021 6 10 [...].6.144.[...]
  2023-10-20T01:24:17 8190134 6 10 [...].64.180.[...]
  2023-10-24T20:28:09 8220073 3 10 [...].103.103.[...]
  2023-10-19T13:52:35 8220069 4 10 [...].73.82.[...]
  2023-10-18T20:37:46 8220121 2 10 [...].66.136.[...]
  2023-11-18T14:51:25 8220029 12 10 [...].107.162.[...]
  2023-11-01T22:00:02 8220079 6 10 [...].103.137.[...]
  2023-10-11T00:52:53 8220161 2 10 [...].167.62.[...]
  2023-11-07T18:35:15 8220232 12 10 [...].6.71.[...]
  2023-10-12T14:47:05 8190156 1 10 [...].203.184.[...]
  2023-11-27T20:28:52 8220074 7 10 [...].55.102.[...]
  2023-12-02T13:08:59 8220055 8 7 [...].210.118.[...]
  2023-10-22T22:25:48 8220074 6 10 [...].167.129.[...]
  2023-10-16T12:10:12 0 2 9 [...].64.77.[...]
  2023-10-29T19:11:56 8220010 5 10 [...].64.245.[...]
  2023-11-01T12:32:03 8220051 16 10 [...].242.226.[...]
  2023-11-28T01:16:33 8220118 7 9 [...].38.139.[...]
  2023-10-15T22:04:40 8200107 1 9 [...].71.109.[...]
  2023-10-12T19:56:49 8210101 3 10 [...].66.36.[...]
  2023-11-22T16:19:51 8220144 7 10 [...].26.41.[...]
  2023-11-25T22:40:04 8190244 18 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-30T23:24:30 8220004 15 10 [...].66.38.[...]
  2023-11-22T16:57:27 8180063 7 9 [...].49.110.[...]
  2023-11-03T04:48:23 8220069 16 10 [...].49.188.[...]
  2023-11-11T00:23:52 8220168 12 10 [...].237.203.[...]
  2023-10-12T13:14:11 8220050 3 10 [...].26.36.[...]
  2023-11-11T14:57:05 8220133 12 10 [...].168.1.[...]
  2023-12-03T21:29:52 8220074 8 10 [...].55.102.[...]
  2023-10-14T14:34:23 8220036 3 10 [...].66.38.[...]
  2023-11-05T17:31:03 8220028 16 10 [...].168.0.[...]
  2023-11-21T15:06:24 8210217 9 10 [...].55.135.[...]
  2023-10-27T10:50:37 8220226 5 6 [...].147.77.[...]
  2023-11-18T21:10:34 8150066 7 9 [...].246.147.[...]
  2023-10-17T18:02:09 8170199 3 10 [...].167.86.[...]
  2023-10-12T15:18:18 8200119 4 10 [...].86.176.[...]
  2023-10-21T15:10:54 8220028 4 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-19T21:37:50 8220017 7 10 [...].177.13.[...]
  2023-11-10T14:29:15 8220037 12 10 [...].203.133.[...]
  2023-11-19T23:15:08 8210079 18 10 [...].190.25.[...]
  2023-11-02T12:06:43 8190346 6 10 [...].84.21.[...]
  2023-10-29T11:35:35 8220055 5 10 [...].210.118.[...]
  2023-11-24T19:54:56 8210211 7 10 [...].178.212.[...]
  2023-11-12T18:40:50 8220117 12 2 [...].86.120.[...]
  2023-12-06T16:49:03 8220161 10 10 [...].237.28.[...]
  2023-11-12T16:28:36 8220001 12 10 [...].166.94.[...]
  2023-11-14T15:49:04 8220160 7 10 [...].4.164.[...]
  2023-10-26T00:35:32 8220084 5 10 [...].177.81.[...]
  2023-10-24T21:11:36 8220073 4 10 [...].103.103.[...]
  2023-11-02T08:58:53 8220096 6 10 [...].66.58.[...]
  2023-10-13T16:51:05 8200087 1 10 [...].66.36.[...]
  2023-10-18T20:46:32 8220133 4 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-19T14:56:12 8220164 18 10 [...].86.141.[...]
  2023-10-12T18:54:11 8210063 3 10 [...].87.196.[...]
  2023-11-15T13:25:11 8180063 7 10 [...].49.110.[...]
  2023-10-18T17:05:57 8220034 4 10 [...].242.187.[...]
  2023-10-14T14:33:47 8220036 3 10 [...].66.38.[...]
  2023-10-27T08:13:35 8220066 5 10 [...].84.190.[...]
  2023-10-18T17:54:29 8210222 4 10 [...].66.221.[...]
  2023-11-19T22:03:27 8220092 18 10 [...].49.128.[...]
  2023-11-28T01:55:05 8220109 7 10 [...].203.197.[...]
  2023-11-08T17:48:35 8220122 15 10 [...].66.136.[...]
  2023-11-01T14:58:21 8220097 16 10 [...].26.73.[...]
  2023-10-17T02:14:00 8200026 2 10 [...].74.5.[...]
  2023-11-13T21:37:29 8220004 7 10 [...].66.38.[...]
  2023-11-16T14:12:41 8210061 12 6 [...].70.255.[...]
  2023-11-02T14:38:57 8220169 16 10 [...].26.75.[...]
  2023-10-29T13:15:59 8200081 5 10 [...].70.57.[...]
  2023-11-02T12:18:02 8220100 16 10 [...].26.21.[...]
  2023-11-12T15:15:16 8220160 18 10 [...].4.164.[...]
  2023-12-03T22:00:26 8220035 8 4 [...].55.151.[...]
  2023-10-14T12:40:24 8210217 4 10 [...].87.17.[...]
  2023-11-19T12:14:26 8190323 18 10 [...].107.86.[...]
  2023-10-21T15:16:04 8220137 4 10 [...].167.103.[...]
  2023-11-04T15:21:27 8220005 16 10 [...].70.57.[...]
  2023-12-03T14:48:09 8220062 8 6 [...].168.1.[...]
  2023-10-17T14:21:04 8220065 3 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-27T18:11:41 8220229 5 10 [...].167.62.[...]
  2023-11-18T07:54:54 8200220 18 9 [...].168.0.[...]
  2023-11-01T21:34:39 8220088 16 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-27T17:08:28 8190342 7 10 [...].242.225.[...]
  2023-11-03T01:12:43 8190334 6 10 [...].65.101.[...]
  2023-10-26T13:06:36 8180063 2 5 [...].43.102.[...]
  2023-11-16T13:15:24 8190346 12 10 [...].130.74.[...]
  2023-12-03T19:05:05 8220024 8 10 [...].203.159.[...]
  2023-11-05T22:43:12 8220158 16 10 [...].237.94.[...]
  2023-10-14T19:11:27 8220138 5 10 [...].107.135.[...]
  2023-11-16T00:05:24 8220128 18 10 [...].140.91.[...]
  2023-11-14T22:16:35 8220021 7 10 [...].6.148.[...]
  2023-11-12T12:06:51 8220162 12 10 [...].140.107.[...]
  2023-10-26T12:25:40 8220073 5 10 [...].103.103.[...]
  2023-11-19T18:18:10 8220137 18 10 [...].210.72.[...]
  2023-11-12T22:08:19 8210079 12 10 [...].242.37.[...]
  2023-10-17T17:29:13 8220023 1 10 [...].43.40.[...]
  2023-10-24T21:10:53 8220073 3 10 [...].103.103.[...]
  2023-10-17T23:21:25 8200081 2 10 [...].70.57.[...]
  2023-11-12T21:51:15 8220023 12 10 [...].4.170.[...]
  2023-11-17T18:52:32 8220030 7 10 [...].190.19.[...]
  2023-11-25T17:02:55 8220008 7 10 [...].58.138.[...]
  2023-10-29T17:42:13 8100069 6 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-14T02:54:47 8220157 1 9 [...].190.83.[...]
  2023-11-17T13:55:15 8220008 18 10 [...].242.235.[...]
  2023-11-01T15:36:19 8170199 16 10 [...].103.107.[...]
  2023-10-15T19:33:46 8220059 3 10 [...].75.98.[...]
  2023-10-24T16:26:49 8220170 4 10 [...].130.143.[...]
  2023-11-13T00:24:24 8190333 12 10 [...].168.0.[...]
  2023-11-25T22:36:55 8190244 7 8 [...].70.57.[...]
  2023-12-06T21:05:18 8210167 10 10 [...].251.52.[...]
  2023-11-05T15:16:38 8190323 16 10 [...].107.127.[...]
  2023-11-05T20:58:25 8220065 16 10 [...].167.90.[...]
  2023-10-18T17:14:52 8220024 4 10 [...].203.223.[...]
  2023-10-30T22:09:39 8220050 16 10 [...].54.245.[...]
  2023-11-28T16:53:35 8220064 8 10 [...].26.37.[...]
  2023-10-15T15:24:50 8220107 2 10 [...].242.184.[...]
  2023-10-26T14:29:14 8220119 5 10 [...].203.128.[...]
  2023-10-15T17:34:56 8220047 2 10 [...].16.240.[...]
  2023-10-24T16:42:37 8220073 4 10 [...].103.103.[...]
  2023-11-05T20:25:48 8220056 16 10 [...].69.63.[...]
  2023-10-27T17:47:55 8180083 4 10 [...].54.207.[...]
  2023-11-02T19:58:48 8180090 3 10 [...].131.142.[...]
  2023-10-22T21:39:25 8220118 4 9 [...].38.139.[...]
  2023-11-07T17:01:57 8220032 12 10 [...].6.1.[...]
  2023-10-12T11:51:23 8220004 2 10 [...].66.38.[...]
  2023-10-20T19:44:12 8220056 4 10 [...].177.5.[...]
  2023-10-24T18:55:16 8220037 5 10 [...].69.126.[...]
  2023-11-14T23:25:14 8220019 7 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-17T15:44:44 8190330 3 10 [...].74.202.[...]
  2023-11-26T19:34:14 8220020 7 10 [...].49.56.[...]
  2023-10-24T23:09:52 8220084 4 10 [...].177.81.[...]
  2023-10-20T19:42:00 8220153 4 10 [...].92.31.[...]
  2023-12-04T23:13:34 8220094 8 6 [...].71.169.[...]
  2023-10-16T19:40:39 8220065 2 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-15T22:12:57 8210089 2 10 [...].6.1.[...]
  2023-11-26T22:39:29 8220050 7 10 [...].55.102.[...]
  2023-12-06T18:54:00 8220095 10 10 [...].251.255.[...]
  2023-11-01T21:57:07 8210167 16 10 [...].251.52.[...]
  2023-11-01T14:58:28 8220097 16 10 [...].26.73.[...]
  2023-11-07T15:33:27 8210089 16 10 [...].242.136.[...]
  2023-11-04T00:49:25 8220128 16 10 [...].58.192.[...]
  2023-10-21T19:34:08 8220010 4 10 [...].64.245.[...]
  2023-11-08T21:50:45 8220225 12 10 [...].107.89.[...]
  2023-12-03T16:38:00 8220001 8 10 [...].166.93.[...]
  2023-12-06T21:17:41 8220055 10 10 [...].103.239.[...]
  2023-10-31T23:15:47 8220008 6 10 [...].58.138.[...]
  2023-11-25T21:55:47 8220079 7 10 [...].251.255.[...]
  2023-10-15T17:35:28 8220059 1 10 [...].75.98.[...]
  2023-12-03T22:01:50 8220035 8 4 [...].55.151.[...]
  2023-11-11T00:23:16 8180083 18 10 [...].177.119.[...]
  2023-10-16T22:19:55 8190091 3 10 [...].65.40.[...]
  2023-10-11T19:04:40 8220072 3 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-15T20:24:43 8220055 3 10 [...].210.118.[...]
  2023-11-18T01:36:57 8210213 18 10 [...].65.88.[...]
  2023-10-21T12:42:03 8220144 4 10 [...].156.63.[...]
  2023-11-01T19:12:23 8220021 16 10 [...].6.146.[...]
  2023-11-22T12:13:29 8220055 7 5 [...].210.118.[...]
  2023-11-16T22:45:21 8220022 18 10 [...].190.3.[...]
  2023-10-14T00:24:22 8220168 2 10 [...].167.155.[...]
  2023-10-24T11:55:02 8210070 5 10 [...].4.177.[...]
  2023-11-11T10:52:39 8220210 12 10 [...].74.17.[...]
  2023-12-03T17:54:39 8220047 8 10 [...].246.181.[...]
  2023-10-30T23:47:01 8220037 6 10 [...].69.126.[...]
  2023-10-25T14:18:36 8220120 5 10 [...].167.126.[...]
  2023-10-18T03:57:47 8200119 15 10 [...].86.176.[...]
  2023-11-25T13:17:47 8220164 7 10 [...].86.141.[...]
  2023-10-17T10:57:39 8220061 4 10 [...].74.13.[...]
  2023-11-19T00:11:31 8200231 18 10 [...].140.28.[...]
  2023-11-27T23:32:44 8220004 8 10 [...].66.38.[...]
  2023-10-27T11:40:22 8220092 4 10 [...].74.18.[...]
  2023-12-02T13:27:33 8220055 8 10 [...].210.118.[...]
  2023-10-17T23:40:04 8210070 4 10 [...].4.177.[...]
  2023-10-14T19:49:20 8220026 3 10 [...].66.221.[...]
  2023-12-01T09:24:54 8220226 8 9 [...].147.188.[...]
  2023-11-05T13:45:50 8210229 16 10 [...].165.223.[...]
  2023-10-15T20:12:18 8220116 3 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-17T14:17:05 8220146 18 10 [...].86.236.[...]
  2023-11-16T01:59:26 8200119 18 10 [...].86.178.[...]
  2023-10-14T18:14:29 8220116 2 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-11T22:03:38 8220030 3 10 [...].190.83.[...]
  2023-10-25T10:12:37 8220096 4 10 [...].66.58.[...]
  2023-11-04T15:39:21 8220035 6 8 [...].69.118.[...]
  2023-10-24T21:18:58 8220073 4 10 [...].251.255.[...]
  2023-12-02T16:08:20 8220097 8 10 [...].210.118.[...]
  2023-10-21T13:02:10 8220073 4 10 [...].103.9.[...]
  2023-10-27T15:12:20 8220009 5 10 [...].87.158.[...]
  2023-10-19T21:49:53 8220097 5 5 [...].176.105.[...]
  2023-10-14T12:23:12 8200087 3 10 [...].66.36.[...]
  2023-10-13T13:36:11 8200232 4 10 [...].84.237.[...]
  2023-11-17T23:00:10 8220139 18 10 [...].6.162.[...]
  2023-10-17T21:03:21 8220120 2 10 [...].167.126.[...]
  2023-12-02T13:14:31 8200038 8 10 [...].152.185.[...]
  2023-10-17T20:11:31 8220032 3 10 [...].251.255.[...]
  2023-12-06T17:13:55 8220004 10 10 [...].66.38.[...]
  2023-10-09T21:02:35 8220073 2 10 [...].210.121.[...]
  2023-11-02T23:27:55 8200038 6 6 [...].87.143.[...]
  2023-10-27T12:36:41 8220092 5 10 [...].74.18.[...]
  2023-11-15T21:24:32 8200026 12 10 [...].74.176.[...]
  2023-10-14T16:47:12 8220164 3 10 [...].84.57.[...]
  2023-12-03T22:03:32 8220035 8 4 [...].55.151.[...]
  2023-11-27T22:44:32 8220076 7 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-19T18:32:07 8220159 18 10 [...].168.0.[...]
  2023-11-16T00:56:56 8220084 7 10 [...].176.255.[...]
  2023-11-11T22:24:21 8220139 12 10 [...].58.227.[...]
  2023-11-18T20:20:27 8220073 18 10 [...].92.147.[...]
  2023-10-29T23:57:20 8190334 5 10 [...].129.28.[...]
  2023-10-30T21:14:36 8220062 6 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-21T15:54:37 8220087 4 10 [...].74.249.[...]
  2023-11-17T04:14:08 8210063 7 10 [...].74.120.[...]
  2023-11-06T11:29:57 8220210 16 10 [...].44.97.[...]
  2023-10-31T00:05:02 8220101 16 10 [...].73.158.[...]
  2023-10-31T22:16:34 8220122 6 10 [...].66.136.[...]
  2023-11-20T23:13:26 8150104 12 10 [...].210.33.[...]
  2023-10-22T17:11:28 8220001 4 10 [...].69.52.[...]
  2023-12-02T14:47:57 8140109 8 10 [...].65.213.[...]
  2023-11-01T12:26:13 8220154 16 10 [...].103.255.[...]
  2023-12-02T15:04:11 8220084 8 10 [...].6.162.[...]
  2023-11-03T13:21:23 8220059 16 10 [...].251.52.[...]
  2023-10-17T19:44:03 8220032 2 10 [...].168.1.[...]
  2023-10-16T23:05:32 8200107 3 10 [...].71.109.[...]
  2023-11-21T17:25:01 8210003 7 10 [...].92.89.[...]
  2023-11-08T17:53:37 8220012 12 10 [...].26.20.[...]
  2023-11-16T13:39:49 8170206 18 9 [...].74.39.[...]
  2023-10-15T16:42:06 8220163 3 10 [...].84.162.[...]
  2023-11-11T13:57:37 8220157 12 10 [...].190.95.[...]
  2023-11-27T19:08:18 8220103 16 10 [...].26.76.[...]
  2023-11-29T03:39:22 8220118 2 9 [...].38.139.[...]
  2023-12-04T14:52:57 8220036 8 6 [...].203.230.[...]
  2023-10-09T11:07:35 2 1 3 [...].168.10.[...]
  2023-10-12T13:11:58 8220169 1 8 [...].74.61.[...]
  2023-10-21T17:20:04 8220087 5 10 [...].74.249.[...]
  2023-10-31T18:08:04 8220232 6 10 [...].6.214.[...]
  2023-10-15T13:11:56 8140109 4 10 [...].131.156.[...]
  2023-12-01T18:19:16 8220008 8 10 [...].58.138.[...]
  2023-11-11T19:22:09 8220094 12 10 [...].71.169.[...]
  2023-11-18T23:58:47 8220077 12 10 [...].131.151.[...]
  2023-10-15T21:57:58 8210079 4 10 [...].6.125.[...]
  2023-10-27T17:19:48 8220071 1 10 [...].74.153.[...]
  2023-11-16T15:35:59 8210061 18 10 [...].74.39.[...]
  2023-10-09T19:59:16 8210101 2 10 [...].66.36.[...]
  2023-10-29T18:50:07 8170199 5 4 [...].92.171.[...]
  2023-12-03T22:05:07 8220035 8 10 [...].55.151.[...]
  2023-11-18T10:00:11 8220051 18 10 [...].242.225.[...]
  2023-10-29T00:25:14 8220145 5 8 [...].87.88.[...]
  2023-10-24T21:41:46 8220111 7 10 [...].167.62.[...]
  2023-10-24T18:49:24 8190261 1 8 [...].242.233.[...]
  2023-10-12T14:01:05 8220161 1 10 [...].167.62.[...]
  2023-11-11T18:17:20 8220164 12 10 [...].86.141.[...]
  2023-10-14T11:37:47 8200220 2 5 [...].168.1.[...]
  2023-10-28T18:16:43 8220100 5 10 [...].176.203.[...]
  2023-11-02T11:28:51 8210212 6 10 [...].84.161.[...]
  2023-12-04T01:01:14 8220010 8 10 [...].177.31.[...]
  2023-11-20T20:04:55 8220102 7 10 [...].92.212.[...]
  2023-11-26T04:39:19 8220137 7 10 [...].176.122.[...]
  2023-11-03T17:36:24 8170206 2 9 [...].74.14.[...]
  2023-11-17T05:25:44 8210063 18 10 [...].74.120.[...]
  2023-11-01T12:21:16 8210213 16 10 [...].26.55.[...]
  2023-10-23T16:37:13 8220012 3 10 [...].177.89.[...]
  2023-10-19T16:35:08 8190153 4 10 [...].251.52.[...]
  2023-10-29T12:33:25 8200038 5 5 [...].87.143.[...]
  2023-12-06T01:04:23 8220107 10 10 [...].251.255.[...]
  2023-11-09T13:11:36 8220100 12 10 [...].251.52.[...]
  2023-10-25T17:25:45 8220154 5 10 [...].103.255.[...]
  2023-11-05T17:40:12 8220015 6 9 [...].71.169.[...]
  2023-10-20T17:35:55 8220164 4 10 [...].84.57.[...]
  2023-12-03T16:58:34 8220071 8 6 [...].74.153.[...]
  2023-12-05T23:30:46 8220147 10 10 [...].237.14.[...]
  2023-11-03T22:22:34 8220093 6 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-09T11:11:27 8170199 18 2 [...].103.107.[...]
  2023-11-19T15:12:13 8220055 18 9 [...].210.118.[...]
  2023-12-03T22:03:59 8220035 8 7 [...].55.151.[...]
  2023-11-19T01:43:40 8190153 18 10 [...].190.104.[...]
  2023-11-08T21:24:29 8220051 12 10 [...].242.224.[...]
  2023-10-24T22:31:57 8220134 4 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-31T22:57:04 8220132 16 10 [...].70.57.[...]
  2023-10-30T22:07:27 8220075 6 10 [...].84.192.[...]
  2023-10-16T21:54:21 8220101 2 10 [...].73.158.[...]
  2023-10-31T23:29:29 8220019 16 10 [...].168.1.[...]
  2023-11-02T16:06:03 8220229 16 10 [...].140.30.[...]
  2023-11-19T20:56:56 8190091 12 5 [...].86.202.[...]
  2023-11-01T20:45:49 8200066 3 10 [...].87.65.[...]
  2023-11-05T15:08:20 8220097 15 10 [...].55.200.[...]

  Βαθμοί ασκήσεων ανά Α.Μ.

  Α.Μ. Βαθμοί ατομικής άσκησης Μ.Ο. ατομικών ασκήσεων που έχουν παραδοθεί Μ.Ο. απαιτούμενων ατομικών ασκήσεων (12) Ομαδικές ασκήσεις
  0Α1=4 4.00.3 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  2Α1=3 3.00.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8070147Α1=10 Α2=9 Α3=10 Α4=10 Α5=8 9.43.9 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8100069Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α12=10 Α16=10 10.07.5 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8140109Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 10.08.3 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8150066Α1=10 Α2=9 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=9 Α7=9 Α8=10 Α12=9 Α16=10 Α18=10 9.68.8 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8150104Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α12=10 Α16=10 10.06.7 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8170199Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=6 Α6=10 Α7=6 Α9=10 Α12=10 Α15=10 Α16=10 Α18=2 8.78.7 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8170206Α1=8 Α2=9 Α3=8 Α4=10 Α5=8 Α6=8 Α7=10 Α8=10 Α12=6 Α16=9 Α18=9 8.67.9 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8180001Α1=10 Α4=10 Α16=10 10.02.5 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8180063Α1=10 Α2=5 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α16=10 9.35.4 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8180078Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.08.3 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8180083Α1=7 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 9.78.1 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8180090Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α16=10 Α18=10 10.05.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8180195Α1=8 Α2=8 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=9 Α12=10 Α16=10 Α18=10 9.57.9 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8190091Α1=8 Α2=10 Α3=10 Α4=8 Α5=5 Α6=10 Α7=10 Α12=5 Α16=10 8.46.3 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8190134Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8190153Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8190156Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8190244Α1=10 Α2=8 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α16=10 Α18=10 9.87.3 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8190261Α1=8 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α12=10 Α16=10 9.86.5 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8190301Α1=10 10.00.8 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8190304Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α10=10 Α12=10 Α13=10 Α16=10 Α18=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8190320Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 10.03.3 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8190323Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8190330Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α6=10 Α7=10 10.04.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8190333Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α12=10 Α16=10 10.07.5 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8190334Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α16=10 10.06.7 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8190342Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.08.3 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8190346Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.08.3 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8200026Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α12=10 Α16=0 Α18=10 9.07.5 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8200038Α1=7 Α2=9 Α3=9 Α4=9 Α5=5 Α6=6 Α7=8 Α8=10 Α12=4 Α16=10 Α18=8 7.77.1 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8200066Α1=10 Α2=6 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α7=6 8.74.3 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8200081Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α16=10 10.06.7 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8200087Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=7 Α12=10 Α16=10 Α18=10 9.78.9 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8200107Α1=9 Α2=9 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=6 Α12=10 Α16=10 Α18=10 9.58.7 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8200119Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α15=10 Α16=10 Α18=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8200220Α1=10 Α2=7 Α3=10 Α4=10 Α5=8 Α6=8 Α7=6 Α8=8 Α12=9 Α16=10 Α18=9 8.67.9 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8200231Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α12=6 Α15=10 Α16=10 Α18=10 9.68.8 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8200232Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α12=10 Α16=10 10.06.7 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  820161Α1=10 10.00.8 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8210003Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8210052Α1=6 6.00.5 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8210061Α1=8 Α2=10 Α4=10 Α5=8 Α6=10 Α7=10 Α12=6 Α16=9 Α18=10 9.06.8 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8210063Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α10=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8210070Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α15=10 Α16=10 Α18=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8210079Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α15=10 Α16=10 Α18=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8210089Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8210092Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=9 Α12=6 Α16=10 Α18=10 9.57.9 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8210101Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α10=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8210127Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α15=10 Α16=10 Α18=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8210167Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α9=10 Α10=10 Α12=10 Α15=10 Α16=10 Α18=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8210211Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=8 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 9.89.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8210212Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8210213Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=6 Α10=8 Α12=10 Α16=10 Α18=10 9.59.5 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8210217Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α9=10 Α10=10 Α12=10 Α14=10 Α16=10 Α17=10 Α18=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8210222Α1=10 Α2=9 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α10=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 9.99.9 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8210229Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=4 Α6=10 Α7=9 Α12=6 Α16=10 Α18=10 8.97.4 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220001Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220004Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α10=10 Α12=10 Α15=10 Α16=10 Α18=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220005Α1=7 Α2=8 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 9.58.8 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220008Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220009Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220010Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220011Α1=10 10.00.8 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220012Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α12=10 Α16=10 10.07.5 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220015Α1=10 Α2=9 Α5=10 Α6=9 Α7=10 Α8=6 Α10=10 Α12=5 Α16=9 Α18=10 8.87.3 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220017Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220019Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220020Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220021Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220022Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220023Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α10=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220024Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220026Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220027Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 10.08.3 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220028Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220029Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α12=10 Α16=10 10.07.5 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220030Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220032Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α10=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220033Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220034Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220035Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220036Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=6 Α12=10 Α16=10 Α18=10 9.68.8 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220037Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220038Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220043Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220046Α1=10 10.00.8 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220047Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220050Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α15=10 Α16=10 Α18=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220051Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220052Α1=6 6.00.5 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220055Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α10=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220056Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.08.3 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220057Α1=10 10.00.8 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220058Α1=8 Α6=10 9.01.5 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220059Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α10=8 Α12=10 Α16=10 Α18=10 9.89.8 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220061Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220062Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220063Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220064Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220065Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220066Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220069Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220071Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=6 Α12=6 Α16=10 9.27.7 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220072Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220073Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220074Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220075Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α15=10 Α16=10 Α18=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220076Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220077Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 10.08.3 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220078Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220079Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220081Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220084Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α10=10 Α12=10 Α15=10 Α16=10 Α18=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220085Α1=10 10.00.8 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220086Α1=10 10.00.8 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220087Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α9=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220088Α1=9 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 9.99.1 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220089Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220092Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220093Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α10=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220094Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220095Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α10=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220096Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220097Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α9=10 Α12=10 Α15=10 Α16=10 Α18=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220098Α1=6 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=9 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 9.58.8 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220100Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α10=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220101Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220102Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220103Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=8 Α6=10 Α16=10 9.75.7 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220104Α1=5 5.00.4 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220105Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α6=10 10.04.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220107Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α10=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220109Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220110Α1=6 6.00.5 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220111Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α9=10 Α10=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220115Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220116Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220117Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=6 Α12=10 Α15=10 Α16=10 Α18=10 9.79.7 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220118Α1=7 Α2=9 Α4=9 Α5=10 Α6=9 Α7=9 Α12=9 Α16=8 Α18=10 8.96.7 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220119Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220120Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α10=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220121Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.08.3 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220122Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α15=10 Α16=10 Α18=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220124Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.08.3 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220126Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220128Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α10=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220129Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220130Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220132Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220133Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α10=10 Α12=10 Α15=10 Α16=10 Α18=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220134Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α10=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220137Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220138Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α12=9 Α16=10 Α18=10 9.98.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220139Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220141Α1=8 8.00.7 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220142Α1=10 10.00.8 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220144Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220145Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=8 Α6=10 Α7=10 Α12=8 Α16=10 9.67.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220146Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220147Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α10=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220148Α1=10 10.00.8 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220150Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 10.08.3 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220151Α1=7 Α2=8 Α3=9 Α4=10 Α5=5 7.83.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220153Α1=6 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=6 Α12=10 Α16=10 Α18=10 9.38.5 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220154Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 10.08.3 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220155Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220157Α1=10 Α2=6 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=6 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 9.38.5 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220158Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α9=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220159Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220160Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α10=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220161Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α9=10 Α10=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220162Α1=8 Α2=10 Α3=9 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α10=10 Α12=10 Α16=10 Α18=2 9.19.1 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220163Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α10=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220164Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220167Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220168Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220169Α1=10 Α2=8 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α12=10 Α16=10 9.75.7 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220170Α1=10 Α2=9 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 9.99.1 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220210Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220225Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220226Α1=10 Α2=6 Α3=0 Α4=2 Α5=6 Α7=10 Α8=9 Α12=5 Α18=2 5.64.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220228Α1=10 10.00.8 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220229Α1=9 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α12=10 Α16=10 9.96.6 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220232Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α12=10 Α16=10 Α18=10 10.09.2 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
  8220301Α1=10 10.00.8 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0

  Φοιτητές που παραδίδουν ασκήσεις: 187
  Μέσος όρος ατομικής άσκησης για φοιτητές που παραδίδουν ασκήσεις: 9.6
  Ατομικές ασκήσεις με προθεσμία παράδοσης: 12
  Μέσος όρος 12 ατομικών ασκήσεων για φοιτητές που παραδίδουν ασκήσεις: 7.8

  Λάθη στην καταχώρηση

  2/10/2023 23:29: λανθασμένη καταχώρηση στοιχείων: ΑΜ [] άσκηση [] βαθμός [] IP [85.75.216.207] κωδικός ελέγχου []
  3/10/2023 13:45: λανθασμένη καταχώρηση στοιχείων: ΑΜ [] άσκηση [] βαθμός [] IP [85.75.216.207] κωδικός ελέγχου []
  3/10/2023 13:53: λανθασμένη καταχώρηση στοιχείων: ΑΜ [] άσκηση [] βαθμός [] IP [85.75.216.207] κωδικός ελέγχου []
   : λανθασμένη καταχώρηση στοιχείων: ΑΜ [] άσκηση [] βαθμός [] IP [] κωδικός ελέγχου []
  5/10/2023 15:26: λανθασμένη καταχώρηση στοιχείων: ΑΜ [8180001] άσκηση [1] βαθμός [10] IP [10.26.56.125] κωδικός ελέγχου []
  

  Λάθη στον έλεγχο του βαθμού

  Ξ§ΟΞΏΞ½ΞΏΟƒΟ†ΟΞ±Ξ³Ξ Ξ´Ξ± Ξ‘Ξœ Άσκηση Ξ’Ξ±ΞΈΞΌΟŒΟ‚ Διεύθυνση IP Ξ‘Ξ½Ξ±Ξ³Ξ½Ο‰ΟΞΉΟƒΟ„ΞΉΞΊΟŒ

  Ενδιαφέρουσα βιβλιογραφία

  Θέματα εξετάσεων

  Πιλοτικά θέματα εξετάσεων

  Τα πιλοτικά θέματα σε μορφή PDF (έκδοση 1.1 - 2004.02.13).

  Για να βρείτε τις σωστές απαντήσεις αρκεί να μεταγλωττίσετε το πρόγραμμα με μερικές εντολές println στο τέλος.

  Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου 2004

  Μια διατύπωση των θεμάτων σε μορφή PDF.

  Για να βρείτε τις σωστές απαντήσεις αρκεί να μεταγλωττίσετε το πρόγραμμα με μερικές εντολές println στο τέλος.

  Παράδειγμα προγράμματος

  class Exam {
    public static void main(String args[]) {
      int gargoyle = 5;
      int i = 2;
      int dobby = 5;
      while (i < <